بررسی مقایسه ای منتخبی از موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماریهای شکاف کام و لب در فاصله سالهای 2015-2013

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

2 مدیر گروه و استادیار گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی و عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

زمینه و هدف: پیشرفت های سریع و گسترده فناوری اطلاعاتی و ارتباطی زمینه ساز مشکلاتی شده است که بازیابی بیش از حد اطلاعات و نیاز به انتخاب بین موتورهای کاوش مختلف یکی از این موارد می باشد. به همین منظور مطالعه حاضر با هدف مقایسه منتخبی از موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات بیماریهای شکاف کام و لب انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه کاربردی به روش توصیفی انجام شد. جامعه آماری این مطالعه را هشت موتور کاوش که از پر استفاده ترین موتورهای کاوش بودند، تشکیل می دادند. هفت کلیدواژه در حوزه بیماریهای شکاف کام و لب بودند از سرعنوان های موضوعی مش انتخاب شدند. داده ها پس از گردآوری و ورود به رایانه توسط نرم افزار SPSSv.22‌ و آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که موتورهای کاوش Bing، Yandex و Askjeeves به ترتیب بیشترین میزان دقت را دارا بودند و به عنوان موتورهای کاوش برتر شناخته شدند. ضمناً مشخص شد که موتور جستجوی Bing، بیشترین میزان ریزش کاذب و بازیافت را دارا بود. به جز موتور جستجوی Gigablast بقیه موتورهای جستجو دقتی بالاتر از 60%  داشتند و Bing و DuckDuckgo بیشترین میزان همپوشانی سنتی را در بین موتورهای جستجوی منتخب دارا بودند.
نتیجه گیری: با استناد به این مطالعه می توان این گونه نتیجه گیری کرد که اکثر موتورهای کاوش مورد بررسی از میزان دقت و بازیافت بالایی برخوردار بودند لذا می توان به نتایج بازیابی شده توسط آنها اعتماد کرد.

کلیدواژه‌ها


1. Akbari Alireza. Comparative study on selected search engines and meta search engines in retrieving physiotherapy information from the world wide web and determining overlap between them. Public health management. 2008;4 (1):2-11. [Persian]
2. Mohammad Esmaeil Sedigheh. Clinical information research based on web: Endocrine diseases. Health and treatment management. 2012; 4(3,4). [Persian]
3. Babaei E. Comparative study on efficiency of medical specialized search engines in retrieving information related to gynecology and obstetrics. Health information management. 2013;10(2):1-9. [Persian]
4. Moogheli Alireza, Alijani Rahim. Scientific and research information search in web. Tehran: chapar; 2009:176-185. [Persian]
5. Mohammad Esmaeil Sedigheh. Compairing search engines and meta search engines in pharmaceutics information retrieval. Healt information management. 2008; 5(2):121-129. [Persian]
6. Isfandyari Moghaddam Alireza. The overlap rate of searching medical keywords in general search engines. Health information management. 2012; 9(2):203-204. [Persian]
7. Samadzadeh Gh.Comparison of Four Search Engines and their efficacy With Emphasis on Literature Research in Addiction (Prevention and Treatment). International Journal ofHigh Risk Behaviors and Addiction. 2013; 1(4): 166-171.
8. Shafi M,RatherRA. Precision and recall of five search engines for retrieval of scholarly information in thefield of biotechnology.Webology. 2005; 2(2).
9. Sanjib K.Performance evaluation and comparison of the five most used search engines in retrieving web resources.online information review. 2010; 34(5):757-771.
10. Lopes Carla Teixeira.Comparative evaluation of web search engines in health information retrieval.Online in review. 2011; 35(6):869-892.
11. Illic D. Specialized medical search engines are no better than general search engines in sourcing consumer information about androgen deficiency. 2003; 18(3):557-561.