شناسایی و تبیین مؤلفه‌های اصلی فرآیند بهره ‌برداری از یک بیمارستان آموزشی- درمانی: با رویکرد کیفی، مورد مطالعه بیمارستان سیدالشهداء(ع) جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طب اورژانس- معاون اموزشی علوم پزشکی جهرم

2 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

3 استادیار طب اورژانس گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

4 مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

6 استادیار طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، بیمارستان پیمانیه، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

7 کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

10.22038/nnj.2023.73001.1395

چکیده

مقدمه: علی‌‌رغم پیشرفت روزافزون در ساخت و بهره‌برداری از بیمارستان‌، اما هنوز این پروژه، به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در کشور می‌باشد.
روش‌کار: این پژوهش، از نوع کیفی - توصیفی است که با روش تحلیل محتوای قراردادی، با مصاحبۀ نیمه ساختارمند عمیق و سؤالات باز، از مدیران و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی جهرم، که در ساخت و بهره‌برداری پروژۀ بیمارستانی سیدالشهداء نقش مهمی داشتند انجام گردید. مصاحبه در فضایی آرام و به دور از عوامل مداخله گر انجام شد. مصاحبه ها تا حد اشباع داده‌ها ادامه یافت. تجربۀ مسئولان از ساخت بیمارستان، در قالب سؤال کلی بررسی و سپس با ورود به عمق موضوع، سعی گردید تا سؤالات بیشتری مطرح و عمق تجربۀ آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
یافته‌ها: در مجموع پس از تحلیل مصاحبه‌ها، طبقات اصلی که عبارتند از: 1-فرآیند بهره‌برداری بیمارستان؛ 2- بیمارستان آموزشی-درمانی؛ 3- چالش‌ها؛ 4- راه‌حل‌های ارائه شده در حل چالش‌ها؛ 5- مستندسازی اسناد و مدارک؛6- پیشنهادات در جهت هدایت پروژه‌های مشابه استخراج شد.فرآیند بهره‌برداری بیمارستان، به عنوان طبقۀ اصلی، با 5 زیر طبقه که شامل: ساختمان بیمارستان، تجهیزات، نیروی انسانی، پذیرش بیمار، ارائه خدمات، خود را نشان داده بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد، از آنجایی‌که سلامت، یکی از مهم‌ترین رکن‌های اساسی در زمینۀ رشد هر جامعه می‌باشد و سیستم سلامت هر کشوری، به ویژه بیمارستان‌ها، نقش کلیدی در این حیطه دارند؛

کلیدواژه‌ها


1.  Dargahi, H; Sadr Mumtaz, N; Faraji, F; Hospital standards, University of Tehran publishing and printing institute. 2014.
2.  Shamghli, Ghar; one to, h; Basic Concepts in Hospital Architecture Design, Soroush Danesh Publishing Cultural Institute, second edition. 2013.
3.  Larssen, A. K.Building’s Impact on Effective Hospital Services (Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift) (PhD Thesis, NTNU). Trondheim, Norway: NTNU. [Norwegian].2011.
4.  J. M. dos Fradinho, S. “Towards high performing hospital enterprise architectures: elevating hospitals to lean enterprise thinking,” Thesis, Massachusetts Institute of Technology. 2011.
5.  Rasi V, Doosty F, Reihani Yasavoli A. The challenges of outsourcing health services to the private sector from the viewpoint of employees of Mashhad University of medical sciences: A qualitative study. Social Security Journal. 2018 Nov 22;14(3):117-34.
6.  Nemati F , Mohammadnejad E, Tabatabaei A.Ehsani SR, Sajjadi A , Hajiesmaeilpoor A.Satisfaction rate of hospitalized patients in teaching hospitals with presented services.2014;7(28):29-50.
7.  Amini M, Rezaei M, Badiei B, Kajouri J, Lotfi F. Evaluation of clinical professors at Shahid Faqihi Hospital in Shiraz based on the master-student cognitive model in December 2009. Center for Studies and Development of Medical Sciences Education. Winter 90. 2(4): 1-11.
8.  Watan Khare R, Sabzevari S, Banshi M R. Quality of Hospitals Clinical Learning Environment: Teachers’ Viewpoints. The Quarterly Journal of Mashhad Center for Studies and Development of Medical Sciences Education, Horizon of Development of Medical Sciences Education. Winter 2014; 6(2): 31-27.
9.  Mcquide P, Stevens J & Settle D. An overview of human resources for health projection models.Available at: http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/4.pdf. 2008.
10.  Dehghanzadeh, M. Construction and equipping of charitable hospitals, the 5th specialized congress on hospital construction and management of resources and equipment, 2017; Tehran: https://civilica.com/doc/828045.
11.  Najibi M., Sarikhani Y., Omidari F. Explaining the challenges of charity hospitals in Fars province and solutions to face them: a qualitative study. Research paper on endowment and charity studies. 2023.
12.  Mosadeghrad AM, Shakibaei E. Hospital accreditation implementation prerequisites. Hospital J 2017;16(3):43-56.
13.  Azami-Aghdash S, Sadeghi Bazargani H, Ghasemi B, Mirzaei A, Aghaie MH. The existing barriers and infrastructures to implement accreditation from the perspective of hospitals’ managers in East Azerbaijan Hospitals: A mixed method study. Depiction Health 2013;4(2):35-42.
14.  Mahmoodian S, Safaei F, Meraji M, Kimiafar Kh, Farsinegar N, Ghasemi R. Challenges and strengths of implementing accreditation process from health information management staff perspective. J Paramed Sci Mashhad 2016;5(2):25-33.
15.  Yarmohammadian MH, Shokri A, Bahmanziari N, Kordi A. The blind spots on Accreditation program. J Health Sys Res 2013;9(11):1158-66. [Full Text in Persian] Link.
 16.  Fotuhi MA, Khoshgoftar A, Bakhshande H, Karami Q, Rasti Broujeni M. Evaluation of viewpoint of executive management team of hospitals of Qom province in terms of the third generation of hospital accreditation standards, 2017, (Iran). Qom Univ Med Sci J 2018;12(5):62-70.
17.  Amerioun A, Tofighi SH S, Zaboli R. Assessing the medical equipment maintenancemanagement at Selected Hospitals Affiliated with the medical sciences universities in Tehran (2003-2005). Journal of Health Administration, 2006; 9(23): 17-24.
18.  Tabibi J. Development of human resources in the hospital. Medicine and Tezakieh. Fall 2018; 50: 1-17.
19.  Sadeghi L, Tabibi SJ, Khalesi N. Challenges of Organizational StructureinMedical Equipment ManagementinIran. Healthmanagement. 2022;12(3):117-25. 
20.  Kalantari R, Zakarian A, Majdabadi M, Ranjirani Farahani A, Meshkati M, Grossi A. Investigating teamwork in surgical teams of hospitals covered by the Social Security Organization of Tehran. Journal of Hospital. Autumn 2015; 15(58): 21-9.