برهمکنش نابرابری و پیامدهای نابرابری بهداشتی و درمانی در جمعیت مورد مطالعه ساکن استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مسائل اجتماعی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد،واحد تهران شمال،تهران،تهران

2 استادیار،گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

3 استادیار،گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران،تهران

10.22038/nnj.2023.72327.1391

چکیده

مقدمه :کیفیت سیستم بهداشتی –درمانی، دسترسی مناسب به‌امکانات درمانی و بهبود شرایط زیست محیطی ازعوامل مهم توسعه پایدار ورشد بلند مدت اقتصادی مناطق به شمارمی‌روند. هدف پژوهش؛‌ واکاوی پیامدهای نابرابری درحوزه سلامت دربین بومیان‌منطقه غرب‌کشور(ایلام،کرمانشاه وکردستان) است.
روش‌کار:روش تحقیق‌گرانددتئوری که یک روش‌کیفی است از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. تکنیک گردآوری داده‌ها مصاحبه با رضایت آگاهانه مصاحبه شوندگان، جامعـه‌آمـاری شـامل‌خانوارهـای سـاکن اسـتان‌هـای کرمانشـاه، کردسـتان و ایـلام بـود. حجم نمونـه شـامل 20 مشارکت‌کننده از مدرسـین دانشـگاه، فرهنگیان وکارکنان علوم پزشکی سـاکن و شـاغل ازجامعه هدف کـه تـا اشـباع اطلاعـات، ادامـه داشـت. نظریه‌ پردازی زمینه‌ بنیان مستلزم گردآوری و تحلیل همزمان و زنجیره ‌وار داده‌‌ها است.
یافته‌ها: درون مایه‌های اصلی: 1. تورم 2. کمبود وسایل بهداشتی و احتکار3. نبود اعتبارات کافی دسترسی به امکانات4. بیمه‌های-درمانی واعتبارات . درون مایه های فرعی: 1. پایین آمدن کیفیت وسایل بهداشتی2. حمایت نکردن از بیماریهای خاص3. کاهش کیفیت‌ زندگی 4. افزایش استرس و اضطراب 5. گوشه گیری وانزوا 6. تعارض های خانوادگی7. صرف نظر کردن از درمان 8. مهاجرت به شهرهای بزرگ10. کمبود دارو و هزینه تأمین آن11. کمبود نیروی متخصص 12. هزینه‌های بالای دارو 13. افزایش اپیدمی کرونا 14. آب آشامیدنی سالم و امکانات بهداشتی و درمانی استخراج شده‌اند ومبنای تحلیل قرارگرفتند
نتیجه گیری: نابرابری های بهداشتی‌و درمانی درمناطق غرب کشور باعث مشکلات جدی برسلامت بیشتر جامعه و مردم شده ازجمله پیامدهای مهم آن بروز برخی بیماریهای شایع همانند‌کرونا، افزایش هزینه‌های درمان و تحمیل هزینه‌های درمان به سیستم بهداشتی‌و کاهش کیفیت زندگی آنها،کاهش امید به بهبودی بیماران به دلیل کمبود امکانات و خدمات شده است

کلیدواژه‌ها


1.     Kinsley Kimberley L, Rycroft, Robert S. author. Title: Inequality in America, causes and consequences Description: First Edition. Santa Barbara, California:ABC-CLIO,2021.Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2020052214 (print) .LCCN2020052215 (ebook).
2.     Kamali A. An Introduction to the Sociology of Social Inequalities, Tehran: Somit Publications: 2015.
3.      Zahedi MJ. Development and Inequality. Fifth Edition, Tehran: Maziar Publications; 2006.
4.     Knell M, Stix H. Perceptions of Inequality,  Working Papers 216, Oesterreichische National bank (Austrian Central Bank); 2017.
5.      Goodrich JN. Sociallist Cuba: a study of health tourism. J , Trav , Res, 199332(1) , 36-410.
6.      Mueller H, Kaufmann EI. Wellness Tourism: market analysis of a special health tourism segment and implication for the hotel industry. J Vacat Mark. 2001; 7(1):5-17 .
7.     Hall CM. Health and SPA tourism, In: Hudson , S. (Ed) , International sports & Adventure Tourism. Haworth press, NewYork; 2003.
8.      Zamani Nieh S. The effect of rural migration on the reproduction of social inequality. Quarterly Journal of New Research in Human Sciences. 2017; 4(12):17-28 .
9.      Rabbani Khorasgan R, Ghasemi V, Abbaszadeh M. Investigating the relationship between social factors and social inequalities. Social Welfare Quarterly 2011; 11(41): 305-267.
10.   Tagvai M, Warsi HR, Sheikh Biglou R. Analysis of Regional Development Inequalities in Iran", Human Geography Research Quarterly. 2011; 43(78):168-153.
11.    Khazaei Z, Godarzi I, Moradi Q. Investigation of economic and social status and inequalities in dissatisfaction with life in women aged 15-54, the fourth international conference on women, infertility and mental health, Lorestan University of Medical and Therapeutic Sciences, 2021; 19.
12.    Inglis G, McHardy F, Sosu E, McAteer J, Biggs H. Health inequality implications from a qualitative study of experiences of poverty stigma in Scotland Social Science & Medicine.,  Elsevier – Science Direct: 2019.
13.   Miklin S, Mueller AS, Abrutyn S, Ordonez K. What does it mean to be exposed to suicide?: Suicide exposure, suicide risk, and the importance of meaning-making’.Social Sciencine. 2019; 233/21-27.
14.    Hei QM, Xiang YY. Health Tourism Science. people Medical publishing  House, Beijing, china: 2020.
15.    Lei Jiang, Huazhang Wu, Yang S. social science & Medicine 293; 2022.
16.   Kriaa M., Driss S, Karray Z. Inequality  and Spatial Disparities  in  Tunisia. The Journal  of  Business  Inquiry. 2011; 10(1): 161- 175.
17.    Kutscherauer A, Fachinnelli H, Hucka M, Skokan K, Suchacek J, Tomanek P, et al. Regional Disparities in Regional  Development  of  the Czech Republic. Press  of  Technical University  of  Ostrava, Ostrava; 2010.
18.    Kuhn A. The subversive nature of inequality: Subjective inequality perceptions and attitudes to social inequality. European Journal of Political Economy, 2019; 59: 331–344.
19.    Han C, Janmaat JG, Hoskins B. Green A. Perceptions of Inequalities: implications for social cohesion, published by the  Centre for Learning and Life Chances in Knowledge Economies and Societies; 2012.
20.    Page L, Goldstein D. Subjective beliefs about the income distribution and preferences for redistribution. Social Choice and Welfare. 2016; 47(1): 25–61.