بررسی ارتباط استرس، اضطراب و افسردگی با تهوع و استفراغ دوران بارداری (مطالعه توصیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد،ایران

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

4 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تهوع و استفراغ یکی از شایع ترین مشکلات دوران بارداری است که هنوز علت دقیق آن ناشناخته است. از آنجا که در دوران بارداری، تاثیر پذیری زنان باردار از استرس های متفاوت زندگی افزایش می یابد؛ برخی از محققین حالات تهوع و استفراغ را به فاکتورهای روحی و روانی نسبت داده اند. شناخت عوامل مرتبط با تهوع و استفراغ به ارائه ی راهکارهای موثر جهت کاهش این عارضه کمک می کند، بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط استرس، اضطراب و افسردگی با تهوع و استفراغ دوران بارداری انجام شد.
مواد و روش ‏ها: این مطالعه ی توصیفی و از نوع همبستگی درسال 1397 بر روی 66 نفر زن باردار12-6 هفته با تهوع و استفراغ بارداری، مراجعه کننده به دو مرکز انتخابی بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها در این مطالعه شاخص تهوع و استفراغ رودز و پرسش نامه افسردگی، اضطراب و استرس داس- 21، بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 25) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ‏ها: این مطالعه نشان داد، نمرات تهوع، استفراغ، عق زدن و نمره کل تهوع، استفراغ، عق زدن با استرس، اضطراب و افسردگی ارتباط مثبت و معنی‌دار داشت به طوری که در افرادی که نمرات نمرات تهوع، استفراغ، عق زدن و نمره کل تهوع، استفراغ، عق زدن بیشتر بود، نمرات استرس، اضطراب و افسردگی نیز بیشتر بود و بالعکس.
نتیجه ‏گیری: تهوع ، استفراغ و عق زدن زنان باردار با استرس، اضطراب و افسردگی آنان ارتباط دارد؛ لذا توصیه می شود در مراقبت از زنان باردار به حالات روحی و روانی آنان نیز، بیشتر توجه شود.

کلیدواژه‌ها


1. Naseh Z, Bahadoran P, Valiani M. Effect of Relaxation Technique on Anxiety, Stress, and Depression Scores of High-risk Pregnant Women Prone to Preeclampsia and the Physiological Indicators of Their Babies. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2022;30(3):211-20 .
2. Hihara S, Sugimura K, Syed M. Forming a negative identity in contemporary society: Shedding light on the most problematic identity resolution. Identity. 2018;18(4):325-33 .
3. Cunningham F LK, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Wiliams Obstetrics. 25, editor. Tehran: Golban; 2018.
4. Bondad R AZ. Sleep Patterns and Factors Affecting It in the Third Trimester Pregnant Women Referred to Health Centers In Mashhad 1380. IJN. 2003;16(36):22-6 .
5. Karimi FZ, Nosrati Hadiabad SF, Abdollahi M, Karimi L. Frequency of sleep disorders and individual related factors in pregnant women referred to Mashhad health centers in 2019. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2020;23(1):25-32.
6. Seyed ahmadi nejad F GN, Asghari pour N , Shakeri M,. Effect of progressive muscle relaxation on depression, anxiety and stress of primigravid women Evidence based care. 2015;5(14):67-75 .
7. Sadock B KH, Sadock V. Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences. 12, editor. Tehran: Arjmand; 2022. 149-54.
8. Babanazari L KS. Relationship of Pregnancy Anxiety to Its Different Periods, Sexual Satisfaction and Demographic Factors. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2008;4(2):206-13 .
9. Nekoee T, Zarei M. Evaluation the anxiety status of pregnant women in the third trimester of pregnancy and fear of childbirth and related factors. J Adv Med Med Res. 2015;9(12):1-8 .
10. Basiriyamqdam, Kokab N, Mahmoudian N, Forouzandeh Aa-S. The effect of pregnancy nausea and vomiting control training based on Ottawa Nutrition Guidelines on marital satisfaction of pregnant women. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2021;24(8):37-46.
11. Arasteh Pour E, Shobeyri F, Mafakheri B, Mohammadi Y, Parsa P. The effect of lemon aromatherapy on nausea and vomiting in pregnancy: a randomized clinical trial. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2019;22(1):46-52.
12. Tavasoli A, Alipour M, Bigdeli NJTHoMS. Comparison of ondansetron and the combination of dexametasone-metocholopromide on post operative nausea and vomiting. 2011;17(1):5-11 .
13. Aghababaeiy Z, Farideh J, Arezoo K, Soodabeh S. The effect of Benson relaxation training on the severity of nausea and vomiting in pregnant women. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2021 .
14. McCormack D, Scott-Heyes G, McCusker CGJJoPO, Gynecology. The impact of hyperemesis gravidarum on maternal mental health and maternal–fetal attachment. 2011;32(2):79-87 .
15. Abedian Z, Abbaszadeh N, Latifnejad Roudsari R, Shakeri MTJTIJoO, Gynecology, Infertility. The effect of telephone support on the severity of nausea and vomiting in the first trimester of pregnancy in the primiparous women. 2014;17(118):18-29 .
16. Einarson A, Maltepe C, Boskovic R, Koren GJCfp. Treatment of nausea and vomiting in pregnancy: an updated algorithm. 2007;53(12):2109-11 .
17. FARAMARZI M, RANJBAR TA, ZAKARIAII Z, NAEIMIRAD M. Role of psycho-social factors in pregnant women with nausea and vomiting. 2015 .
18. Chandra K. Development of a health-related quality of life (HRQL) instrument for nausea and vomiting in pregnancy (NVP) 2001.
19. Lee NM, Saha SJGC. Nausea and vomiting of pregnancy. 2011;40(2):309-34 .
20. FitzGerald CMJBJoMP. Nausea and vomiting in pregnancy. 1984;57(2):159-65 .
21. O'Brien B, Naber SJB. Nausea and vomiting during pregnancy: effects on the quality of women's lives. 1992;19(3):138-43.
22. Bozzo P, Koren G, Nava-Ocampo AA, Einarson AJC, medicine i. The incidence of nausea and vomiting of pregnancy (NVP): a comparison between depressed women treated with antidepressants and nondepressed women. 2006;29(6):347 .
23. Soltani A, Kajuri MD, Safavi S, Hosseini FJIJoN. Frequency and severity of nausea and vomiting in pregnancy and the related factors among pregnant women. 2007;19(48):95-102 .
24. Rhodes VA, McDaniel RW, editors. The Index of Nausea, Vomiting, and Retching: a new format of the lndex of Nausea and Vomiting. Oncology nursing forum; 1999 .
25. Crawford JR, Henry JD. The Depression Anxiety Stress Scales (DASS): Normative data and latent structure in a large non‐clinical sample. British journal of clinical psychology. 2003;42(2):111-31 .
26. Sahebi A, Asghari MJ, Salari RS. Validation of depression anxiety and stress scale (DASS-21) for an Iranian population. Iranian Psychologists. 2005;4(1):299-313 .
27. Köken G, Yilmazer M, Cosar En, Sahi˙ n FgK, Cevri˙ oglu S, Geci˙ ci˙ Ö. Nausea and vomiting in early pregnancy: relationship with anxiety and depression. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2008;29(2):91-5.
28. Sostre S, Varma D, Sostre SS. 'Morning Sickness' in Pregnancy Loses Psychogenic Stigma. Current Psychiatry. 2008;7(7):31.
29. Buckwalter JG, Simpson SW. Psychological factors in the etiology and treatment of severe nausea and vomiting in pregnancy. American Journal of Obstetrics & Gynecology. 2002;186(5):S210-S4 .
30. Broussard CN, Richter JEJGCoNA. Nausea and vomiting of pregnancy. 1998;27(1):123-51 .
31. Tan PC, Vani S, Lim BK, Omar SZ. Anxiety and depression in hyperemesis gravidarum: prevalence, risk factors and correlation with clinical severity. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2010;149(2):153-8.
32. Bazarganipour F, Mahmoodi H, Shamsaee B, Taghavi A. The frequency and severity of nausea and vomiting during pregnancy and its Association with psychosocial health. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2015;3(3):401-7 .
33. Bozzo P, Koren G, Nava-Ocampo AA, Einarson A. The incidence of nausea and vomiting of pregnancy (NVP): a comparison between depressed women treated with antidepressants and non-depressed women. Clinical and investigative medicine. 2006;29(6):347 .
34. Zinbarg RE, Uliaszek AA, Adler JM. The role of personality in psychotherapy for anxiety and depression. Journal of personality. 2008;76(6):1649-88 .
35.  Jarvis S, Nelson-Piercy C. Management of nausea and vomiting in pregnancy. Bmj. 2011;342:d3606 .
36. Kitamura T, Sugawara M, Sugawara K, Toda MA, Shima S. Psychosocial study of depression in early pregnancy. The British Journal of Psychiatry. 1996;168(6):732-8 .
37. Leung BM, Kaplan BJ. Perinatal depression: prevalence, risks, and the nutrition link—a review of the literature. Journal of the American Dietetic Association. 2009;109(9):1566-75 .
38. Lee NM, Saha S. Nausea and vomiting of pregnancy. Gastroenterology Clinics. 2011;40(2):309-34 .
39. Kramer JL. Nausea and vomiting in pregnancy: prevalence and relationship with psychosocial determinants of health 2011 .
40. Ghanei Gheshlagh R, Dastras M, Fazlali PourMiyandoab M, Naseri O. The relationship between preoperative anxiety and postoperative nausea and vomiting. Medical Sciences Journal. 2014;23(4):269-74.