بررسی ارتباط استرس، اضطراب و افسردگی با تهوع و استفراغ دوران بارداری (مطالعه توصیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد،ایران

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

4 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تهوع و استفراغ یکی از شایع ترین مشکلات دوران بارداری است که هنوز علت دقیق آن ناشناخته است. از آنجا که در دوران بارداری، تاثیر پذیری زنان باردار از استرس های متفاوت زندگی افزایش می یابد؛ برخی از محققین حالات تهوع و استفراغ را به فاکتورهای روحی و روانی نسبت داده اند. شناخت عوامل مرتبط با تهوع و استفراغ به ارائه ی راهکارهای موثر جهت کاهش این عارضه کمک می کند، بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط استرس، اضطراب و افسردگی با تهوع و استفراغ دوران بارداری انجام شد.
مواد و روش ‏ها: این مطالعه ی توصیفی و از نوع همبستگی درسال 1397 بر روی 66 نفر زن باردار12-6 هفته با تهوع و استفراغ بارداری، مراجعه کننده به دو مرکز انتخابی بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. ابزار گرد آوری داده ها در این مطالعه شاخص تهوع و استفراغ رودز و پرسش نامه افسردگی، اضطراب و استرس داس- 21، بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 25) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ‏ها: این مطالعه نشان داد، نمرات تهوع، استفراغ، عق زدن و نمره کل تهوع، استفراغ، عق زدن با استرس، اضطراب و افسردگی ارتباط مثبت و معنی‌دار داشت به طوری که در افرادی که نمرات نمرات تهوع، استفراغ، عق زدن و نمره کل تهوع، استفراغ، عق زدن بیشتر بود، نمرات استرس، اضطراب و افسردگی نیز بیشتر بود و بالعکس.
نتیجه ‏گیری: تهوع ، استفراغ و عق زدن زنان باردار با استرس، اضطراب و افسردگی آنان ارتباط دارد؛ لذا توصیه می شود در مراقبت از زنان باردار به حالات روحی و روانی آنان نیز، بیشتر توجه شود.

کلیدواژه‌ها