بررسی رفتار‌های پیشگیری کننده از ابتلا به COVID-19 و عوامل مرتبط با آن با استفاده از تئوری انگیزش محافظت در کارکنان بیمارستان‌های استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محدثه صدری دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 2- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 4- کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

5 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پزشکی، گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

6 دانشجوی دکتری حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان، گروه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

7 کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان، مرکز آموزشی درمانی فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

8 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده دندانپزشکی، گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،

چکیده

مقدمه و هدف:کارکنان بهداشتی در معرض خطر ابتلا به بیماری COVID-19 هستند و رفتارهای پیشگیری کننده نقش مهمی در کاهش میزان ابتلا و مرگ ومیر از این بیماری دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی رفتار‌های پیشگیری کننده از ابتلا به COVID-19 و عوامل مرتبط با آن با استفاده از تئوری انگیزش محافظت در کارکنان بیمارستان‌های استان همدان انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در اسفند سال ١٣٩٩ برروی 436 نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی همدان که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود مشتمل بر متغیرهای زمینه ای و سازه های تئوری انگیزش محافظت که در مطالعه براتی و همکاران طراحی و روانسنجی شده بود. اطلاعات در نرم افزار آماری 14 Stata و با بهره گیری از آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شد.

یافته‌ها: رفتار استفاده از ماسک، (2/95%) دارای بیشترین فراوانی و استفاده مداوم از دستکش و گان (8/49%) دارای کمترین فراوانی در بین کارکنان ًبهداشتی بود. وضعیت سازه های تئوری انگیزش محافظت در سطح نسبتا مطلوبی ارزیابی شد. درمجموع سازه‌های مختلف تئوری انگیزش محافظت 42 درصد از واریانس قصد انجام رفتار را در کارکنان بهداشتی مورد مطالعه تبیین می‌کند. از این ‌بین سازه‌ی خوکارآمدی درک شده سهم معناداری در تبیین واریانس قصد انجام رفتار پیشگیری کننده توسط افراد تحت مطالعه را داشت.

نتیجه‌گیری:تئوری های برانگیزاننده ترس به عنوان یکی از عوامل موثر در ارتقا رفتار های پیشگیری کننده شناسایی شدند

کلیدواژه‌ها