علائم بالینی بیماران کووید-19 بستری در بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) شهر قوچان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده پرستاری قوچان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، دپارتمان ژنتیک و پزشکی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 عضو هیأت علمی دپارتمان علوم اعصاب

5 Mashhad University Of Medical Sciences

چکیده

مقدمه و هدف: بیماری همه‌گیر ویروسی کرونا 2019 (19COVID-) یک اورژانس جهانی است که به ‌سرعت در حال تغییر است و به دلیل قدرت انتقال و مرگ و میر بالا مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی خصوصیات بالینی بیماران تایید شده کووید-19 به منظور دسرسی به تشخیص های دقیق تر از این بیماری می پردازد.
مواد و روش‏ ها: این مطالعه بر روی 78 بیمار مبتلا به کووید-19 تایید شده آزمایشگاهی بستری در بیمارستان موسی ابن جعفر قوچان از تاریخ 3 اسفند 98 تا 10 خرداد 99 انجام شد. ملاک تایید ویروس کرونا، تست مثبت PCR در بیماران در نظر گرفته شد.
یافته‏ ها: از 231 نفر بیمار (51% زن) که وارد مطالعه شدند، تنها 78 نفر تست RT-PCR مثبت داشتند. شایع ترین علامت سرفه بود که در 53 بیمار (9/%67) مشاهده شد. علائمی مانند تب (59%)، تنگی نفس (41%) و میالژی (1/32 %) نیز شایع بودند. میانگین سنی بیماران مبتلا با یا بدون تنگی نفس به ترتیب 66/64 و 30/53 سال بود (014/0= p). به طور مشابه، میانگین سنی بیماران با سطح هوشیاری پایین به طور قابل توجهی بالاتر از افراد هوشیاری بالا بود (33/85 در مقابل 87/56 ، 014/0=p).
نتیجه‏ گیری: شایع ترین علائم بیماران مبتلا به 19COVID- قطعی تب و سرفه است. تنگی نفس و هوشیاری پایین در بیماران مسن بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


1. Phelan AL, Katz R, Gostin LO. The Novel Coronavirus Originating in Wuhan, China: Challenges for Global Health Governance. Vol. 323, JAMA - Journal of the American Medical Association. 2020.
2. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus Infected Pneumonia. N Engl J Med. 2020;382(13).
3. Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020;
4. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020;382(8).
5. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;
6. Wang Y, Wang Y, Chen Y, Qin Q. Unique epidemiological and clinical features of the emerging 2019 novel coronavirus pneumonia (COVID-19) implicate special control measures. Vol. 92, Journal of Medical Virology. 2020.
7. Vetter P, Vu DL, L’Huillier AG, Schibler M, Kaiser L, Jacquerioz F. Clinical features of covid19. Vol. 369, The BMJ. 2020.
8. Viasus D, Marinescu C, Villoslada A, Cordero E, Gálvez-Acebal J, Fariñas MC, et al. Community-acquired pneumonia during the first post-pandemic influenza season: A prospective, multicentre cohort study. J Infect. 2013;67(3).
9. Zipfel C, Bansal S. Assessing the interactions between COVID-19 and influenza in the United States. medRxiv Prepr Serv Heal Sci. 2020;
10. Guan W, Ni Z, Hu Y, Liang W, Ou C, He J, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020;
11. Goyal P, Choi JJ, Pinheiro LC, Schenck EJ, Chen R, Jabri A, et al. Clinical Characteristics of Covid-19 in New York City. N Engl J Med. 2020;382(24).
12. Tian S, Hu N, Lou J, Chen K, Kang X, Xiang Z, et al. Characteristics of COVID-19 infection in Beijing. J Infect. 2020;80(4).
13. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients with 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA - J Am Med Assoc. 2020;
14. Shen X, Li A, Zhang Y, Dong XM, Shan T, Wu Y, et al. The effect of different intensities of treadmill exercise on cognitive function deficit following a severe controlled cortical impact in rats. Int J Mol Sci. 2013;
15. Zhang J jin, Dong X, Cao Y yuan, Yuan Y dong, Yang Y bin, Yan Y qin, et al. Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China. Allergy Eur J Allergy Clin Immunol. 2020;75(7).
16. Chen X, Laurent S, Onur OA, Kleineberg NN, Fink GR, Schweitzer F, et al. A systematic review of neurological symptoms and complications of COVID-19. Vol. 268, Journal of Neurology. 2021.
17. Mao L, Jin H, Wang M, Hu Y, Chen S, He Q, et al. Neurologic Manifestations of Hospitalized Patients with Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurol. 2020;77(6).
18. Gklinos P. Neurological manifestations of COVID-19: a review of what we know so far. Vol. 267, Journal of Neurology. 2020.
19. Fu L, Wang B, Yuan T, Chen X, Ao Y, Fitzpatrick T, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: A systematic review and meta-analysis. J Infect. 2020;80(6).
20. Leung WK, To KF, Chan PKS, Chan HLY, Wu AKL, Lee N, et al. Enteric involvement of severe acute respiratory syndrome- Associated coronavirus infection. Gastroenterology. 2003;125(4).
21. Assiri A, McGeer A, Perl TM, Price CS, Al Rabeeah AA, Cummings DAT, et al. Hospital Outbreak of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. N Engl J Med. 2013;369(5).
22.  Azhar EI, Hui DSC, Memish ZA, Drosten C, Zumla A. The Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Vol. 33, Infectious Disease Clinics of North America. 2019.