ارزیابی جامع ابعاد سلامت سالمندان مقیم منزل و سالمندان مقیم مراکز نگهداری در شهر سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺰوار، ﺳﺒﺰوار، اﯾﺮان

2 استادیار گروه آموزشی اتاق عمل، مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 الف.مربی، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ب.مربی پرستاری، گروه آموزشی اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 الف.مرکزتحقیقات سلامت سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران ب. دانشجوی دکترای تخصصی سالمندشناسی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، تبریز ، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی جامع سالمندان تحت عنوان CGA (Comprehensive Geriatric Assessment)، بهترین مجموعه از ابزارهای معرفی شده از سوی سازمان جهانی بهداشت برای شناسایی و تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌ریزی در حوزه بهداشت و سلامت سالمندان و حتی درمان آن‌ها می‌باشد‌. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین جامع وضعیت سلامت سالمندان مقیم در منازل و نیز مراکز نگهداری در شهر سبزوار انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی حاضر در ارتباط با 254 نفر از سالمندان مقیم در منازل و مراکز نگهداری سالمندان پدر و مادر شهرستان سبزوار در سال 1398 انجام شد. نمونه‌گیری به روش سرشماری و خوشه‌ای چند مرحله‌ای به ترتیب برای سالمندان مقیم مراکز نگهداری و منازل صورت گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزارهای استاندارد مربوط به ارزیابی جامع سالمندان (ADL (ActivitiesofDailyLiving)، MMSE (Mini-mental State Examination)، Tinetti ، GDS (Geriatric Depression Scale)، MNA (Mini Nutrition Assesment)) IADL (InstrumentalActivitiesofDailyLiving) و AMT (Abbreviated Mental Test) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 و آزمون‌های t مستقل، ANOVA و کای دو با در نظر گرفتن سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: میانگین سنی سالمندان مقیم منازل، 4/10±71 سال و برای سالمندان مقیم مراکز نگهداری، 05/9±65 سال بود. 85 درصد از سالمندان مقیم منازل و 80 درصد از سالمندان مقیم مراکز نگهداری از سطح تغذیه مطلوب برخوردار بودند. شیوع افسردگی در سالمندان مقیم منازل و مراکز نگهداری به ترتیب 61 و 53 درصد بود؛ اما میزان افسردگی در سالمندان مقیم مراکز نگهداری شدیدتر بود. حدود 65 درصد از سالمندان مقیم منازل و 78 درصد از سالمندان مقیم سرای سالمندان (05/0>P) دارای اختلال شناختی بودند. همچنین حدود 93 درصد از سالمندان مقیم منازل و 79 درصد از سالمندان ساکن مراکز نگهداری، وضعیت عملکرد جسمانی تقریباً خوبی داشتند. این در حالی است که اکثر سالمندان مقیم منازل از نظر تعادل و راه رفتن در شرایط مطلوب قرار داشتند (74 درصد). این وضعیت در اغلب سالمندان مقیم در مراکز نگهداری، نامطلوب بود و آن‌ها در معرض خطر نسبتاً شدید سقوط قرار داشتند (61 درصد).
نتیجهگیری: سالمندان مقیم مراکز نگهداری نسبت به سایر سالمندان جامعه در ابعاد مختلف سلامت مانند انجام فعالیت‌های روزانه و عملکرد شناختی، ناتوان‌تر هستند و شیوع بالای افسردگی و وجود خطر سوءتغذیه در آن‌ها بیانگر نیاز مبرم به توجه ویژه در حوزه سلامت به سالمندان مقیم مراکز نگهداری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Cheraghi P, Eskandari Z, Bozorgmehr S, Zanjari N, Cheraghi Z. Quality of life and its related factors among elderly people. J Educ Community Health. 2019; 6(3):145-51.
 2. Ardane F, Ganjloo J, Mohammadi M. Health related quality of life (HRQOL) and socio-demographic determinant among elderly community of Sabzevar, 2017. Spec J Med Res Health Sci. 2018, 3(1):1-8.
 3. Mohammadi M, Karbalaee Z, Saremi M, .Ayatnia  M , Ghanbari Moghaddam A . Comprehensive geriatric health assessment in nursing homes of Sabzevar in 2016 on the pattern of CGA. Nursing Journal of the vulnerable. 2017;4(11):1-15.
 4. Rahimi M, Fadayevatan R, Abedi HA. Explanation caring works in nursing home: a qualitative study. Iran J Ageing. 2015; 10(1):36-47.
 5. Farhadi A, Foroughan M, Mohammadi F, Rassouli M, Sadegh Moghadam L, Nazari S, et al. Caregiving appraisal in family caregivers of older adults. Iranian Journal of Ageing. 2016;11(1):8-19
 6. Amanian D, Foroughan M, Hosseini MA. The effect of the training program about management of elders’common problems on the level of job stress
  in caregivers of nursing homes. J Res Dev Nurs Midwifery. 2013; 11(2):54-62. 
 7. Yazdani AA. The relationship between social participation and general health among aged people of 5th distric of Tehran [MSW Thesis].Tehran: USWR, Department of Social Work: 2010.
 8. Ghasemi S, Sharifi F, Maghsoodnia S, Teymoori F. The effect of health-nutrition education on health promotion in resident elderly in Kahrizak in Tehran. Iran J Ageing. 2006; 1(1):34-45.
 9. Farajzadeh M, Gheshlagh RG, Sayehmiri K. Health Related Quality of Life in Iranian Elderly Citizens: A Systematic Review and Meta-Analysis. International journal of community based nursing and midwifery. 2017;5(2):100.
 10. Sohrabi M and et al. A Comparative Study of depression and cognitive residents living in nursing homes and private homes. Knowlegh and Health. 2007;2(3).
 11. Payvar B, Abbaszade A, Esteki T, Talebighane E, Safavibayat Z. Nutritional status and associated factors in elderly hospitalized in cardiac care unit. Quart Nurs Elderly. 2016; 2:49-60.
 12. Foroughan M, Jafari Z, Shirin Bayan P, Ghaem Magham Farahani Z, Rahgozar M. Validation of mini- mental state examination (MMSE) in the elderly population of Tehran. Adv Cogn Sci. 2008; 10(2):29-37.
 13. Taheri Tanjani P, Azadbakht M. Psychometric properties of the Persian version of the activities of daily living scale and instrumental activities of daily living scale in elderly. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016; 25(132):103-12.
 14. Ghassemi S, Najafi B, Memari A, Nazari N, Bakhtiari F, Alizadeh Khoei M, et al. Elderly falls risk factors: a prospective longitudinal study in Kahrizak charity foundation. Iran J Diabetes Metab. 2014; 13(6):447-54.
 15. Sohrabi MB, Zolfaghari P, Mahdizade F, Aghayan SM, Ghasemian-Aghmashhadi M, Shariati Z, et al. Evaluation and comparison of cognitive state and depression in elderly admitted in sanitarium with elderly sited in personal home. Knowl Health. 2008; 3(2):27-31.
 16. Mobasheri M, Moezy M. The prevalence of depression among the elderly population of Shaystegan and Jahandidegan nursing homes in Shahrekord. J Shahrekord Univ Med Sci. 2010; 12(2):89.
 17. Papadopoulos FC, Petridou E, Argyropoulou S, Kontaxakis V, Dessypris N, Anastasiou A, et al. Prevalence and correlates of depression in late life: a population based study from a rural Greek town. Int J Geriatr Psychiatry. 2005; 20(4):350-7.
 18. Yoshany N, Rezaei M, Baghin N. Relationship between quality of life and using smart phones in the elderly. J Educ Community Health. 2019; 6(4):247-55.
 19. Ramezankhani A, Ghaffari M, Mirzaei A, Khodakarim S, Taheri Tanjani P, Haidaryan Zadeh Z. Dietary behaviors of elderly people referred to health centers of Ilam, Iran. J Educ Community Health. 2016; 3(3):45-50.
 20. Menadi N, Khaled MB, Merrakchi B, Belbraouet S. Nutritional status of elderly people living at home in Sidi-Bel-Abbes (West Algeria). Food Nutr Sci. 2013; 4(8):35453.
 21. Lashkarboloki F, Aryaei M, Djazayery A, Eftekhar-Ardebily H, Minaei M. Association of demographic, socio-economic features and some health problems with nutritional status in elderly. Iran J Nutr Sci Food Technol. 2015; 9(4):27-34.
 22. Vejdani M. Evaluation of elderly's health status living in nursing home in Sabzevar-1393. Quart J Sabzevar Univ Med Sci. 2015; 22(2):300-7.
 23. Shahbazi MR, Foroughan M, Salman Roghani MR, Rahgozar M. The relationship between disability and depression, cognitive status and morale among older persons. Iran J Ageing. 2016; 11(4):132-41.
 24. Niazi M, Miri S, Aghighi M. Evaluation of mental and physical health indicators among elderly residents and non-residents of elderly homes based on TOPSIS technique (In 2017-2018). J Gerontol. 2019; 4(1):
  74-84.
 25. Sadeghi M, Bazghaleh M. The relationship between depression and quality of life among elderly of nursing home residents and non-residents in shahroud city. Knowl Health. 2017; 12(1):8-15.