تأثیر استفاده از بارکد دو بعدی هوشمند بر آموزش بالینی دستیاران تخصصی طب اورژانس و داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 الف. استاد،مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ب.استاد، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی و گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استادیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پیشرفت‌های اخیر فناوری، تمرکز اصلی آموزش پزشکی را به سمت رویکردهای یادگیری فعال‌تر سوق داده است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر استفاده از بارکد دو بعدی هوشمند بر آموزش بالینی دستیاران تخصصی طب اورژانس و داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. 
مواد و روشها: در مطالعه نیمه تجربی حاضر، 68 دستیار طب اورژانس و داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در زمان انجام این مطالعه در اورژانس بیمارستان "امام رضا" حضور داشتند، شرکت نمودند. دستیاران به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (استفاده از بارکدها) و کنترل (استفاده از روش‌های معمول) تقسیم شدند. در ابتدای پژوهش و در انتهای آن از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سؤالات آموزشی را تکمیل نمایند. در نهایت، نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از پیش‌آزمون- پس‌آزمون در دو گروه نشان دادند که در گروه مداخله، میانگین نمرات از 09/15±5/75 به 07/6±92 (01/0p <) و در گروه کنترل از 36/14±68/75 به 23/13±77 (022/0P=) رسید که تفاوت در هر دو گروه معنادار بود. میانگین اختلاف نمره پیش‌آزمون- پس‌آزمون در گروه مداخله 16 و در گروه کنترل 6/1 بود. در پی مقایسه نتایج پس‌آزمون دو گروه با یکدیگر، ارتباط آماری معناداری به دست آمد (001/0P=).
نتیجهگیری: در این مطالعه نشان داده شد که استفاده از بارکد دو بعدی هوشمند باعث افزایش نمرات دستیاران می‌شود؛ از این رو به نظر می‌رسد که استفاده از بارکد در آموزش دانشجویان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Baumgart DC. Smartphones in clinical practice, medical education, and research. Arch Internal Med. 2011; 171(14):1294-6.
 2. Karia CT, Hughes A, Carr S. Uses of quick response codes in healthcare education: a scoping review. BMC Med Educ. 2019; 19(1):456.
 3. Wave D. QR code development story. Nola, Italy: Augustus; 2018.
 4. Sharma V. QR codes in education-a study on innovative approach in classroom teaching. J Res Method Educ. 2013; 3(1):62-70.
 5. Avidan A, Weissman C, Levin PD. Integration of QR codes into an anesthesia information management system for resident case log management. Int J Med Inform. 2015; 84(4):271-6.
 6. Gough AT, Fieraru G, Gaffney PA, Butler M, Kincaid RJ, Middleton RG. A novel use of QR code stickers after orthopaedic cast application. Ann Royal Coll Surg Engl. 2017; 99(6):476-8.
 7. Traser CJ, Hoffman LA, Seifert MF, Wilson AB. Investigating the use of quick response codes in the gross anatomy laboratory. Anatom Sci Educ. 2015; 8(5):421-8.
 8. Mira JJ, Guilabert M, Carrillo I, Fernández C, Vicente MA, Orozco-Beltrán D, et al. Use of QR and EAN-13 codes by older patients taking multiple medications for a safer use of medication. Int J Med Inform. 2015; 84(6):406-12.
 9. Lin KY, Yang YC, Lai CY. The use of quick response codes for teaching pharmacology to college nursing students in Taiwan. CIN Comput Inform Nurs. 2017; 35(3):152-7.
 10. Zurmehly J, Adams K. Using quick response codes in the classroom: quality outcomes. Comput Inform Nurs. 2017; 35(10):505-11.
 11. Bellot J, Shaffer K, Wang M. Use of quick response coding to create interactive patient and provider resources. J Nurs Educ. 2015; 54(4):224-7.
 12. Lin KY, Teng DC. Using quick response codes to increase students' participation in case-based learning courses. CIN Comput Inform Nurs. 2018; 36(11):560-6.
 13. Del Rosario-Raymundo MR. QR codes as mobile learning tools for labor room nurses at the San Pablo Colleges Medical Center. Interact Technol Smart Educ. 2017; 14(2):138-58.
 14. Damjanovic D, Goebel U, Fischer B, Huth M, Breger H, Buerkle H, et al. An easy-to-build, low-budget point-of-care ultrasound simulator: from Linux to a web-based solution. Crit Ultrasound J. 2017; 9(1):4.
 15. Downer T, Oprescu F, Forbes H, Phillips N, McTier L, Lord B, et al. Enhancing nursing and midwifery student learning through the use of QR codes. Nurs Educ Perspect. 2016; 37(4):242-3.
 16. Gardiner MD, Miller MC, Fleming AN. Quick response codes in plastic surgery. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012; 65(7):982-3.
 17. Jamu JT, Lowi-Jones H, Mitchell C. Just in time? Using QR codes for multi-professional learning in clinical practice. Nurse Educ Pract. 2016; 19:107-12.
 18. Al Sheikh R, Al-Assami R, Al-Bahar M, Al Suhaibani M, Alsmadi M, Alshabanah M, et al. Developing and implementing a barcode based student attendance system. Int Res J Eng Technol Volume. 2019; 6(1):1-12.