بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیماری کووید 19 در سال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پاندمی جدید ناشی از کرونا ویروس 2019، اثرات مخرب فراوان روانی و جسمانی داشته است. دانشجویان علوم پزشکی می‌توانند در کاهش اثرات مخرب این بیماری نقش بسزایی داشته باشند؛ اما لازمه آن داشتن آگاهی در زمینه این بیماری است. در این مطالعه بر آن بودیم تا سطح آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به‌منظور شناسایی هرگونه شکاف در دانش آن‌ها و کمک به بهبود آن ارزیابی کنیم.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که به‌صورت مقطعی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 99-1398 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفت، 463 دانشجو بررسی شدند. دانشجویان با استفاده از نمونه‎گیری مبتنی بر وب، پرسش‌نامه محقق‌ساخته آنلاین طراحی‌شده در گوگل‌داک را تکمیل کردند. داده‎ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل و در سطح 5 درصد تفسیر شدند.
یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی دانشجویان در حیطه اپیدمیولوژی بیماری 31/15±56/87، حیطه سؤالات بالینی 12/20±06/53، حیطه سؤالات پیشگیری و انتقال 20/22±91/58 و حیطه ویروس‌شناسی و اطلاعات پایه 74/24±40/55 و در مجموع 09/12±44/63 از 100 بود. میزان آگاهی زنان در زمینه پیشگیری و انتقال از بیماری کووید 19 به‌طور معناداری بیشتر از مردان بود (017/0=P).
نتیجهگیری: به‌طورکلی، سطح آگاهی دانشجویان علوم پزشکی مشهد از بیماری کووید ۱۹ در سطح متوسط ارزیابی می‌شود. با توجه به نقش مهم دانشجویان در کنترل و شیوع عفونت، پیشنهاد می‌شود آموزش‌های بیشتری به‌منظور افزایش آگاهی نسبت به این ویروس نوظهور انجام گیرد تا از توانایی کافی آنان برای مقابله با این همه‌گیری اطمینان حاصل شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, Dulebohn SC, Di Napoli R. Features, evaluation and treatment coronavirus (COVID-19). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020.
 2. Huang X, Wei F, Hu L, Wen L, Chen K. Epidemiology and clinical characteristics of COVID-19. Arch Iran Med. 2020; 23(4):268-71.
 3. Chan JF, Kok KH, Zhu Z, Chu H, To KK, Yuan S, et al. Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan. Emerg Microbes Infect. 2020; 9(1):221-36.
 4. Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. J Autoimmun. 2020; 109:102433.
 5. Jahanpoor K. News station of ministry of health. Ministry of Health and Medical Education. Available at: URL: http://it.behdasht.gov.ir/index.jsp?siteid=1&
  fkeyid=&siteid=1&pageid=54782&newsview=199786
  ; 2020.
 6. Geldsetzer P. Use of rapid online surveys to assess people's perceptions during infectious disease outbreaks: a cross-sectional survey on COVID-19. J Med Internet Res. 2020; 22(4):e18790.
 7. Ayalon L. There is nothing new under the sun: ageism and intergenerational tension in the age of the COVID-19 outbreak. Int Psychogeriatr. 2020;
  4:1-11.
 8. Chiu HF, Lam LC, Li SW, Chiu E. SARS and psychogeriatrics: perspective and lessons from Hong Kong. Int J Geriatr Psychiatry. 2003; 18(10):871-3.
 9. Wu KK, Chan SK, Ma TM. Posttraumatic stress, anxiety, and depression in survivors of severe acute respiratory syndrome (SARS). J Trauma Stress. 2005; 18(1):39-42.
 10. Tsang HW, Scudds RJ, Chan EY. Psychosocial impact of SARS. Emerg Infect Dis. 2004; 10(7):1326-7.
 11. Mak IW, Chu CM, Pan PC, Yiu MG, Chan VL. Long-term psychiatric morbidities among SARS survivors. Gen Hosp Psychiatry. 2009; 31(4):318-26.
 12. Gao J, Zheng P, Jia Y, Chen H, Mao Y, Chen S, et al. Mental health problems and social media exposure during COVID-19 outbreak. PLoS One. 2020; 15(4):e0231924.
 13. Taghrir M, Borazjani R, Shiraly R. COVID-19 and Iranian medical students; a survey on their related-knowledge, preventive behaviors and risk perception. Arch Iran Med. 2020; 23(4):249-54.
 14. Zhong BL, Luo W, Li HM, Zhang QQ, Liu XG, Li WT, et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. Int J Biol Sci. 2020; 16(10):
  1745-52.
 15. Modi PD, Nair G, Uppe A, Modi J, Tuppekar B, Gharpure AS, et al. COVID-19 awareness among healthcare students and professionals in mumbai metropolitan region: a questionnaire-based survey. Cureus. 2020; 12(4):e7514.
 16. Moro M, Vigezzi GP, Capraro M, Biancardi A, Nizzero P, Signorelli C, et al. 2019-novel coronavirus survey: knowledge and attitudes of hospital staff of a large Italian teaching hospital. Acta Biomed. 2020; 91(3-S):29-34.
 17. Al Mohaissen M. Awareness among a Saudi Arabian university community of Middle East respiratory syndrome coronavirus following an outbreak. East Mediterr Health J. 2017; 23(5):351-60.
 18. Al-Mohrej A, Agha S. Are Saudi medical students aware of middle east respiratory syndrome coronavirus during an outbreak? J Infect Public Health. 2017; 10(4):388-95.
 19. Khader Y, Al Nsour M, Al-Batayneh OB, Saadeh R, Bashier H, Alfaqih M, et al. Dentists’ awareness, perception, and attitude regarding COVID-19 and infection control: cross-sectional study among Jordanian dentists. JMIR Public Health Surveill. 2020; 6(2):e18798.
 20. Gaffar BO, El Tantawi M, Al-Ansari AA, AlAgl AS, Farooqi FA, Almas KM. Knowledge and practices of dentists regarding MERS-CoV. A cross-sectional survey in Saudi Arabia. Saudi Med J. 2019; 40(7):714-20.
 21. Sareen J, Erickson J, Medved MI, Asmundson GJ, Enns MW, Stein M, et al. Risk factors for post‐injury mental health problems. Depress Anxiety. 2013; 30(4):321-7.
 22. Qiu J, Shen B, Zhao M, Wang Z, Xie B, Xu Y. A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations. Gen Psychiatr. 2020; 33(2):e100213.
 23. Alqahtani AS. Knowledge and attitude toward Middle East respiratory syndrome coronavirus among heath colleges' students in Najran, Saudi Arabia. Int J Community Med Public Health. 2017; 4:2641-7.
 24. Nemati M, Ebrahimi B, Nemati F. Assessment of Iranian nurses’ knowledge and anxiety toward COVID-19 during the current outbreak in Iran. Arch Clin Infect Dis. 2020; 15:e102848.