بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی در سال 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دکتری پزشکی، مدیر کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی، اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد، کارشناس بیمه سلامت، اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی، مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد آمار ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

چکیده

مقدمه:بررسی ادبیات پژوهش در ارتباط با رفتار شهروندی سازمانیو رضایت شغلی بیانگر آن است که هر دو متغیر نقش مهمی در موفقیت و تحقق اهداف یک سازمان دارند. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف سنجش رابطه رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی انجام شد.
مواد و روشها:پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر شیوه گردآوری دادهها تحلیلی- همبستگی می‌باشد. این پژوهش در سال 1398 انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ستادی شاغل در بیمه سلامت استان خراسان رضوی در شهر مشهد بودند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه عوامل دموگرافیک، رفتار شهروندی سازمانی پژوهشگرساخته و رضایت شغلی مینه‌سوتا استفاده شد. در این مطالعه از آمار توصیفی و استنباطی شامل: ضریب همبستگی Pearsonو رگرسیون خطی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گرفته شد. تمامی تجزیه و تحلیلهای مذکور با استفاده از نرم‌افزار 16SPSSصورت گرفت.
یافته‌ها:میانگین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن و همچنین میانگین رضایت شغلی در بین کارکنان ستادی بیمه سلامت استان خراسان رضوی در شهر مشهد در حد متوسط بود. نتایج ضریب همبستگی Pearsonنشان دادند که رابطه ضعیفی بین رضایتمندی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد (016/0P=، 285r=).
نتیجهگیری:توانایی ایجاد شیوهها و روشهای متنوع برای نوآوری در امر رضایت شغلی کارکنان و ایجاد یک فرایند مطلوب (عالی) در این زمینه در سازمان در دنیای کنونی به لحاظ نقش برجسته و بارز نیروی انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت لازم است رهبران از طریق نوع رهبری و طرح شیوههای مناسب، رضایت شغلی کارکنان را افزایش دهند و به شکل دخالت مستقیم، رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


 1. Mahmoud A. A study of nurses' job satisfaction: the relationship to organizational commitment, perceived organizational support, transactional leadership, transformational leadership, and level of education. Eur J Sci Res. 2008; 22(2):286-95.
 2. Saydam S, Arasli H. The critical antecedents to organizational citizenship behaviors: Empirical evidences from North Cyprus service industry. J Manag Res. 2013; 5(2):205.
 3. Lin RS, Li HH, Hsiao JK. What are the relationships between transformational leadership and organizational citizenship behavior? An empirical study. International Conference on Economics, Business Innovation–ICEBI, Kuala Lumpur, Malaysia; 2012.
 4. Bolino MC, Turnley WH, Niehoff BP. The other side of the story: reexamining prevailing assumptions about organizational citizenship behavior. Hum Res Manag Rev. 2004; 14(2):229-46.
 5. Ahmadi P, Forouzandeh S, Kahreh MS. The relationship between OCB and social exchange constructs. Eur J Econ Fin Administ Sci. 2010; 19:107-20.
 6. Dipaola M, Tschannen-Moran M. Organizational citizenship behavior in schools and its relationship to school climate. J Sch Leadership. 2001; 11(5):424-47.
 7. Organ DW. Organizational citizenship behavior: It's construct clean-up time. Hum Perform. 1997; 10(2):85-97.
 8. Asgari A, Silong AD, Ahmad A, Samah BA. The relationship between transformational leadership behaviors, organizational justice, leader-member exchange, perceived organizational support, trust in management and organizational citizenship behaviors. Eur J Sci Res. 2008; 23(2):227-42.
 9. Sharma JP, Bajpai N, Holani U. Organizational citizenship behavior in public and private sector and its impact on job satisfaction: a comparative study in Indian perspective. Int J Busin Manag. 201; 6(1):67.
 10. Mehboob F, Bhutto NA. Job satisfaction as a predictor of organizational citizenship behavior: A study of faculty members at business institutes. Int J Contemporary Res Busin. 2012; 3(9):1447-55.
 11. Mahooti M, Vasli P, Asadi E. Effect of organizational citizenship behavior on family-centered care: Mediating role of multiple commitment. PloS One. 2018; 13(9):e0204747.
 12. Khadizadeh Z. Comparison the level of happiness in midwives working in health center with maternity and its relationship to the their quality of their performance in Mashhad. [Master Thesis]. Mashhad: Nursing and Midwifery School of Mashhad University of Medical Sciences; 2013.
 13. Podsakoff PM, MacKenzie SB, Moorman RH, Fetter R. Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. Leadership Quart. 1990; 1(2):107-42.
 14. San Park J, Kim TH. Do types of organizational culture matter in nurse job satisfaction and turnover intention? Leadership Health Serv. 2009; 22(1):20-38.
 15. Purvanova RK, Bono JE, Dzieweczynski J. Transformational leadership, job characteristics, and organizational citizenship performance. Hum Perform. 2006; 19(1):1-22.
 16. Kim S. Public service motivation and organizational citizenship behavior in Korea. Int J Manpower. 2006; 27(8):722-40.
 17. Sharma JP, Bajpai N, Holani U. Organizational citizenship behavior in public and private sector and its impact on job satisfaction: a comparative study in Indian perspective. Int J Busin Manag. 2011; 6(1):67.
 18. Lin RS, Li HH, Hsiao JK. What are the relationships between transformational leadership and organizational citizenship behavior? An empirical study. International Conference on Economics, Business Innovation–ICEBI, Kuala Lumpur, Malaysia; 2012.
 19. Bienstock CC, DeMoranville CW, Smith RK. Organizational citizenship behavior and service quality. J Serv Market. 2003; 17(4):357-78.
 20. Dargahi H, Morshedi Torbati M. The relationship of organizational citizenship behavior with job satisfaction and organizational commitment of nurses among public hospitals of Tehran university of medical sciences. Manage Strat Health Syst. 2017; 2(3):234-46.
 21. Shetach A, Marcus O. Citizenship-behavior, cooperation and job satisfaction of medical and nursing teams in an Israeli hospital. Team Perform Manag Int J. 2015; 21(3):181-98.