آثار قرنطینه در طول اپیدمی‌ها بر سلامت روان و شیوه‌های مدیریت آن: مطالعه نقلی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 الف. استادیار علوم اعصاب، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ب.مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم‌الانبیاء، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اخیراً همه‌گیری بیماری کرونا ویروس جدید (Covid-19) منجر به ایجاد استرس و اضطراب زیادی در سراسر جهان شده است. اکثر کشورها برای کنترل شیوع کووید-19 تصمیم به استفاده از قرنطینه گرفته‌اند. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی شواهد اثرات قرنطینه بر سلامت روان و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این پیامدهای منفی انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر به شیوه مروری نقلی (Narrative Review) انجام شد. بدین‌منظور از طریق جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی Sid، Google Schoolar، Medline، Sciencedirect و Pubmed، مقالات مرتبط طی سال‌های 20-2003 استخراج و بررسی گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که اگرچه قرنطینه برای جلوگیری از شیوع گسترده بیماری ضروری می‌باشد؛ اما ممکن است عواقب منفی زیادی مانند استرس پس از سانحه، خشم، ترس، اضطراب و افسردگی را به دنبال داشته باشد.
نتیجهگیری: قرنطینه باید براساس روش‌های علمی و مدرن انجام شود. به منظور کاهش عوارض جانبی قرنطینه می‌توان برخی توصیه‌ها از قبیل مدت زمان قرنطینه، ارائه خدمات بهداشت روان، حمایت مالی، اطلاعات کافی و جلوگیری از برچسب‌زنی را رعایت نمود. مقامات باید در دوره قبل از قرنطینه دلایل واضح قرنطینه و اطلاعات مربوط به پروتکل‌ها را توضیح دهند. از آنجایی که شیوه معمول زندگی در طول قرنطینه تغییر می‌کند، برای کاهش استرس و اضطراب، طراحی پروتکل‌های مختلف برای کارکنان بیمارستان، سالمندان، والدین و کودکان ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Cava MA, Fay KE, Beanlands HJ, McCay EA, Wignall R. The experience of quarantine for individuals affected by SARS in Toronto. Public Health Nurs. 2005; 22(5):398-406.
 2. Zhu Na, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020; 382(8):727-33.‏
 3. Denes A, Gumel AB. Modeling the impact of quarantine during an outbreak of Ebola virus disease. Infect Dis Model. 2019; 4:12-27.‏
 4. Centers for Disease Control and Prevention. Quarantine and isolation. Washington, D.C.: U.S. Department of Health & Human Services; 2020.
 5. Rawat M. Coronavirus outbreak and mental health: How we can help people in quarantine. India Today. 2020; 11:16.
 6. Giubilini A, Douglas T, Maslen H, Savulescu J. Quarantine, isolation and the duty of easy rescue in public health. Dev World Bioeth. 2018; 18(2):182-9.‏
 7. Webster RK, Brooks SK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Rubin GJ. How to improve adherence with quarantine: rapid review of the evidence. Public Health.‏ 2020; In Press.
 8. Bai Y, Lin CC, Lin CY, Chen JY, Chue CM, Chou P. Survey of stress reactions among health care workers involved with the SARS outbreak. Psychiatr Serv. 2004; 55(9):1055-7.
 9. Hawryluck L, Gold WL, Robinson S, Pogorski S, Galea S, Styra R. SARS control and psychological effects of quarantine, Toronto, Canada. Emerg Infect Dis. 2004; 10(7):1206-12.
 10. Drazen JM, Kanapathipillai R, Campion EW, Rubin EJ, Hammer SM, Morrissey S, et al. Ebola and quarantine. N Engl J Med. 2014;‏ 37(21):2029-30.
 11. Jeong H, Yim HW, Song YJ, Ki M, Min JA, Cho J, et al. Mental health status of people isolated due to Middle East respiratory syndrome. Epidemiol Health. 2016; 38:e2016048.
 12. Xiang YT, Yang Y, Li W, Zhang L, Zhang Q, Cheung T, et al. Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. Lancet Psychiatry. 2020; 7(3):228-9.
 13. Minter A. Quarantine for coronavirus has serious side effects. California: Bloomberg Opini; 2020.
 14. Ravaud P, Ouay FL, Depaulis E, Huckert A, Vegreville B, Tran VT. Reconfiguring health services to reduce the workload of caregivers during the COVID-19 outbreak using an open-source scalable platform for remote digital monitoring and coordination of care in hospital Command Centres. Arxiv Preprint Arxiv. 2020; 2003:05873.
 15. Horowitz J. My life on Italy’s coronavirus frontlines, and in quarantine. New York: The New York Times; 2020.
 16. Blendon RJ, DesRoches CM, Cetron MS, Benson JM, Meinhardt T, Pollard W. Attitudes toward the use of quarantine in a public health emergency in four countries: the experiences of Hong Kong, Singapore, Taiwan, and the United States are instructive in assessing national responses to disease threats. Health Aff. 2006; 25(Suppl 1):W15-25.‏
 17. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet. 2020; 395(10227):
  912-20.
 18. Barbisch D, Koenig KL, Shih FY. Is there a case for quarantine? Perspectives from SARS to Ebola. Disaster Med Public Health Prep. 2015; 9(5):547-53.
 19. Rubin GJ, Wessely S. The psychological effects of quarantining a city. BMJ. 2020; 368:m313.
 20. Acton M, Bayntun C, Kirby R, March SW. Coronavirus: reducing the impact of quarantine. Trends Men Health. 2020; 11(2):25.
 21. Wu P, Liu X, Fang Y, Fan B, Fuller CJ, Guan Z, et al. Alcohol abuse/dependence symptomsamong hospital employees exposed to a SARS outbreak. Alcohol Alcohol. 2008; 43(6):706-12.
 22. Novotney A. The risks of social isolation. Am Psychol Assoc. 2019; 50(5):32-7.
 23. Fendos J. Lessons from South Korea’s COVID-19 outbreak: the good, bad, and ugly. Washington D.C: The Diplomat; 2020.
 24. Sprang G, Silman M. Posttraumatic stress disorder in parents and youth after health related disasters. Disaster Med Public Health Prep. 2013; 7(1):105-10.
 25. Wang Y, Xu B, Zhao G, Cao R, He X, Fu S. Is quarantine related to immediate negative psychological consequences during the 2009 H1N1 epidemic? Gen Hosp Psychiatry. 2011; 33(1):75-7.
 26. Reynolds DL, Garay JR, Deamond SL, Moran MK, Gold W, Styra R. Understanding, compliance and psychological impact of the SARS quarantine experience. Epidemiol Infect. 2008; 136(7):997-1007.
 27. Ranjbari T, Hafezi E, Mohamadi A, Ranjbar Shirazi F, Ghafari F. Comparison of the anxiety, worry and intolerance of uncertainty among individuals with obsessive-compulsive and substance use disorders. J Res Psychol Health. 2018; 12(1):75-88. [in Persian]
 28. Maunder R, Hunter J, Vincent L, Bennett J, Peladeau N, Leszcz M, et al. The immediate psychological and occupational impact of the 2003 SARS outbreak in a teaching hospital. CMAJ. 2003; 168(10):1245-51.‏
 29. Taylor MR, Agho KE, Stevens GJ, Raphael B. Factors influencing psychological distress during a disease epidemic: data from Australia’s first outbreak of equine influenza. BMC Public Health. 2008; 8:347.
 30. Duan L, Zhu G. Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. Lancet Psychiatry.‏ 2020; 7(4):300-2.
 31. Ren SY, Gao RD, Chen YL. Fear can be more harmful than the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in controlling the corona virus disease 2019 epidemic. World J Clin Cases. 2020; 8(4):652-7.‏
 32. Greenbaum Z. Psychologist leads innovative approach to tackle psychological toll of COVID-19. American Psychological Association. Available at: URL: https://www.apa.org/news/apa/2020/03/psychologist-covid-19; 2020.
 33. Centers for Disease Control and Prevention. Interim US guidance for risk assessment and public health management of persons with potential coronavirus disease 2019 (COVID-19) exposures: geographic risk and contacts of laboratory-confirmed cases. Available at: URL: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html; 2020.
 34. Blendon RJ, Benson JM, DesRoches CM, Raleigh E, Taylor-Clark K. The public’s response to severe acute respiratory syndrome in Toronto and the United States. Clin Infect Dis. 2004; 38(7):925-31.
 35. Jernigan DB. Update: public health response to the coronavirus disease 2019 outbreak United States. Georgia: Centers for Disease Control and Prevention; 2020.
 36. Chen Q, Liang M, Li Y, Guo J, Fei D, Wang L, et al. Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak. Lancet Psychiatry.‏ 2020; 7(4):e15-6.
 37. Kun P, Han S, Chen X, Yao L. Prevalence and risk factors for posttraumatic stress disorder: a cross‐sectional study among survivors of the Wenchuan 2008 earthquake in China. Depress Anxiety. 2009; 26(12):1134-40.
 38. Mihashi M, Otsubo Y, Yinjuan X, Nagatomi K, Hoshiko M, Ishitake T. Predictive factors of psychological disorder development during recovery following SARS outbreak. Health Psychol. 2009; 28(1):91-100.
 39. Stress and coping. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Centers for Disease Control and Prevention. Available at: URL: https://www.cdc.gov/coronavirus/
  2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html; 2020.  
 40. D'emilio f, Charlton A. Italy implements sweeping COVID-19 quarantine, affecting a quarter of
  its population. Time. Available at: URL: https://time.com/5799107/italy-coronavirus-quarantine; 2020.
 41. Oxford Analytica. COVID-19 impact will be worse than flu. London: Emerald Expert Briefings; 2020.
 42. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. Geneva: World Health Organization; 2020.
 43. Doshmangir L, Mahbub Ahari A, Qolipour K, Azami-Aghdash S, Kalankesh L, Doshmangir P, et al . East Asia's strategies for effective response to COVID-19: lessons learned for Iran. Manage Strat Health Syst. 2020; 4(4):370-3.
 44. World Health Organization. Mental health and psychosocial considerations during COVID-19 outbreak. Geneva: World Health Organization; 2020.
 45. Helping children cope with emergencies. Centers for Disease Control and Prevention. Available at: URL: https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html; 2020.  
 46. Coping with a disaster or traumatic event. Centers for Disease Control and Prevention. Available at: URL: https://emergency.cdc.gov/coping/index.asp; 2020.
 47. Goyal M, Singh S, Sibinga EM, Gould NF, Rowland-Seymour A, Sharma R, et al. Meditation programs for psychological stress and well-being: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2014; 174(3):357-68.
 48. Besharat MA, Hafezi E, Moghadamzadeh A. The association between emotional disclosure and anger rumination. J Clin Psychol. ‏2016; 11(41):17-26. [in Persian]
 49. Cheng SK, Wong CW, Tsang J, Wong KC. Psychological distress and negative appraisals in survivors of severe acute respiratory syndrome (SARS). Psychol Med. 2004; 34(7):1187-95.‏
 50. Zhang J, Wu W, Zhao X, Zhang W. Recommended psychological crisis intervention response to the 2019 novel coronavirus pneumonia outbreak in China: a model of West China Hospital. Precis Clin Med. 2020; 3(1):3-8.
 51. Lagier JC, Colson P, Tissot Dupont H, Salomon J, Doudier B, Aubry C, et al. Testing the repatriated for SARS-Cov2: should laboratory-based quarantine replace traditional quarantine? Travel Med Infect Dis. 2020; 14:101624.