نویسنده = حبیب الله اسماعیلی
بررسی عوامل ایجاد کننده نا آسودگی در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه

دوره 25، شماره 84، اسفند 1401، صفحه 7-17

10.22038/nnj.2023.71509.1386

جواد ملک زاده؛ فاطمه حاجی آبادی؛ عباس حیدری؛ حبیب الله اسماعیلی


بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی

دوره 22، شماره 69، خرداد 1398، صفحه 25-33

10.22038/nnj.2019.39638.1153

محمدتقی شاکری؛ نسیم خواجویان؛ حبیب الله اسماعیلی؛ راضیه یوسفی؛ الهام ناوی پور