دوره و شماره: دوره 18، شماره 60، تابستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با میزان آگاهی و عملکرد زنان در زمینه خودمراقبتی

صفحه 1-7

نصرت بهرامی؛ سلماز محمدی شوسی کشته؛ سیده زهرا پژوهیده؛ الهام مراغی؛ سمیه بهرامی


2. شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393

صفحه 8-15

ساسان خزاعی؛ محمد گرگی پور؛ هوشنگ خزان؛ مهدی محبعلی؛ بهناز آخوندی؛ بهرام کاظمی؛ اذن الله آذرگشب


7. تاثیر روزه داری بر میزان اضطراب امتحانی، نگرانی و افکار منفی دانشجویان

صفحه 49-56

محمد فیروز بخت؛ رزا اکرمی؛ مجتبی راجی؛ احسان بهرام پور؛ رضا نظرزاده