تاثیر روزه داری بر میزان اضطراب امتحانی، نگرانی و افکار منفی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

2 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:اضطراب امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است، که اغلب باعث ارزیابی منفی و عدم تمرکز حواس و واکنش های جسمانی نامطلوب ﻣﯽشود. بدون تردید ترس از امتحان بین دانشجویان رایج بوده و ‌مهمترین علت آن، نتیجه‌ای است که از امتحان بدست می‌آید. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط روزه داری با اضطراب امتحانی و عوامل مرتبط آن انجام شد.
مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی_تحلیلی بوده که در آن 272 پرسشنامه بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول، در آخرین روز امتحانی هر رشته و ورودی توزیع شد. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اضطراب امتحانی TAI بود، که اضطراب، نگرانی و افکار منفی در مورد امتحان را مورد ارزیابی قرار ﻣﯽدهد. دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نرم افزار spss21 ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮفتند.
یافته ها: بر اساس یافته های این مطالعه اضطراب امتحان در بین دانشجویان در 18% موارد کم، 41.9% متوسط، 31.5% شدید و 8.5% دارای اضطراب امتحانی بسیار شدید بودند. دانشجویان دختر از اضطراب امتحانی بیشتری رنج می برند(p=0.001 و t=4.16). همچنین شدت اضطراب امتحان در دانشجویان غیر خوابگاهی(p=0.002 و t=3.13) و کسانی که از محل برگزاری امتحانات رضایت نداشتند(p=0.001 و t=3.39) بیشتر بود. همچنین بین روزه داری با اضطراب امتحانی ارتباط آماری معناداری وجود نداشت(p=0.01 و t=2.814).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که روزه داری بر میزان اضطراب امتحانی دانشجویان، مرتبط می باشد. بنابراین ترویج این فریضه می تواند باعث ایجاد آرامش روانی در بین دانشجویان شود. شناسایی سایر عوامل موثر در بهبود عملکرد دانشجویان، در مطالعات آینده پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


1. Ali I, Iqbal HM. Effect of formative assessment on students’ achievement in science. World Applied Sciences Journal. 2013;26(5):677-87.

2. D M. Determining The Psychometric Properties Of The Test Anxiety Inventory In University Students. Quarterly Training Measurement. 2011;5(2):40-27.

3. Mojtaba A, Ahmad S. The Effectiveness Of Cbt On Test Anxiety Reduction Among University Students. Quarterly Journal Of Behavioral Sciences. 2009;1(1):64-53.

4. Moaddeli Z, Ghazanfari Hesamabadi M. A survey on the students’ exam anxiety in the Fatemeh (P.B.U.H.) College of Nursing and Midwifery, Spring 2004. Strides in Development of Medical Education. 2005;1(2):65-72.

5. Sobhi Gharamaleki N. Baresiye asar bakhshiye shenakhtdarmani va amozesh maharathaye motalee dar kaheshe ezterabe emtehan va afzayeshe amalkarde tahsili ba tavajoh be moalefehaye shakhsiyati: dissertation]. Tehran: Tarbiyat modares university. 2006.[Persian].

 6. karami, editor. Determining the relationship between achievement motivation and test anxiety High School Students. 3rd International Conference on Behavioral Sciences; 2014. [Persian]

7.            Valimohamadi   M.          [Baresiye             jahatgiriye           hadafi   ba rahbordhaye yadgiri va ezterabe emtehan dar daneshamozane dokhtar va pesare rahnamaee shahre Tehran] [dissertation]. Tehran: Alzahra university .2001 .[Persian]

8. Heravi M, JADID MM, Regea N, VALAEI N. The effect of relaxation training on exam driven anxiety level among nursing students. 2004. [Persian]

9. Moghadam Nia M, Maghsoudi S. A Survey of Effects of Fasting in Ramadan on the Level of Stress. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2004;13(49):54-60.

10. Zafari Zangeneh F, Naghizadeh MM, Salman Yazd R, Abedinia N, Madani T. Effect of Ramadan Fasting on Activity of Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis in Polycystic Ovary Syndrome Patients. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2013;16(57):7-16.

11.          Badalzadeh         R,            Kohansal-kashki               Mh,        Yousefi B.            Effects  of            the         Islamic  fasting  on                the         health.  2.            2014;1(2):2731.

12. Haravi-Karemavi M, Jadid-Milani M. Survey of effect of relaxation practices education on college students test anxiety levels. Journal of Mazandaran University of Medical Science 2004;14(43):86. [Persian]

13. REZA SM and et al. A Study Of Examination Anxiety And Academic Achievement Of High School Students With Regard To Their Sex And Field Of Study . Semi-Annually Daneshvar Raftar. 2004;55-62. [Persian]

14. Sadeghian E, Moghadari Kosha M, Gorji S. Determination of mental health and related stressors in student of Hamadan Medical University. Journal of Hamadan University of Medical Sciences. 2010;57:3945.

15. behdani f. Comparison of anxiety levels in rural and urban high school students in Mashhad-Northeastern part of Iran. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2013;14(56):291-304. [Persian]

16. Cheraghiyan B, Fareydoni MM, Borazpardanjani S, Baversad N. Test Anxiety and its relationship to academic achievement in nursing students . QUARTERLY KNOWLEDGE AND HEALTH. 2008;3(3): 29-5.

17. Meshkani Z. A study on anxiety disorder and related factors among high school students of Ghasem Abad, Islamshahr. Medical journal of Tehran University. 2000;56:89-94.