بررسی مروری علل شیوع مصرف خود سرانه دارو در میان عامه مردم کشور ایران

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 گروه اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

2 مرکز تحقیقات ایمنولوژی، گروه ایمنی شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی جهرم- کارشناس بیهوشی بیمارستان پیمانیه جهرم

چکیده

چکیده
مقدمه: امروزه مصرف بی رویه دارو و به طور کلی خود درمانی از جمله بزرگ ترین مشکلات بهداشتی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه محسوب می شود به گونه ای که بررسی ها نشان می دهند میزان تجویز داروها با جمعیّت کشور و وضعیت اپیدمیولوژیکِ بیماری ها همخوانی ندارد و تلاش های صورت گرفته برای اصلاح این الگو از موفقیت چندانی برخوردار نبوده و نظام دارویی کشور همچنان با مشکل مصرف بی رویه و خود سرانه دارو روبرو است. لذا در شرایط فعلی، شناخت علل مصرف خود سرانه دارو و ارائه راهکار برای کاهش و کنترل آن، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
روش کار: مقاله حاضر به روش مروری با بررسی 100 مقاله و 20 کتاب، حاصل از جستجو در منابع الکترونیکی و کتابخانه ایِ معتبر ، نظیر pubmed، Scopus، googlescholar،wos، DOA، OSD تدوین شده است.
نتایج: تحقیقات بیانگر آن است که اغلب خانواده های ایرانی به صورت روزانه مصرف کننده دارو هستند و بر اساس گزارش های منتشر شده، مسکن ها، قطره های چشمی و آنتی بیوتیک ها به ترتیب بیشترین میزان مصرف خودسرانه دارو را به خود اختصاص می دهند. مصرف خود سرانه دارو علل متنوعی را در بر می گیرد، عواملی نظیر نگهداری دارو در منزل، اعتقاد به بی خطر بودن مصرف خود سرانه داروها، نداشتن فرصت کافی جهت مراجعه به پزشک برای رفع مشکل، تحویل دارو بدون تجویز پزشک توسط داروخانه ها ، بی اعتمادی به کیفیت دارو و ترجیح دادن داروهای خارجی به ایرانی از عوامل مهم مصرف خودسرانه داروها می باشد.

کلیدواژه‌ها