شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی به روش آگلوتیناسیون مستقیم در کودکان زیر 12 سال و سگ‌های شهرستان دهلران در سال 1393

نوع مقاله: اصیل

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران مرکز تحقیقات انگل های بومی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و اهداف: لیشمانیازیس جزء بیماری‌های انگلی با اهمیت در جهان محسوب می‌شود. مطالعه حاضر جهت تعیین شیوع سرمی لیشمانیازیس احشایی انسانی و سگ‌ها به عنوان مخزن بیماری در شهرستان دهلران استان ایلام به روش آگلوتیناسیون مستقیم در سال 1393 صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، تعداد 872 نمونه از کودکان زیر 12 سال و 52 نمونه سگ، از 10 روستا واقع در 4 منطقه جغرافیایی شهرستان دهلران به صورت خوشه‌ای تصادفی جمع‌آوری شد. پس از جداسازی سرم از خون در آزمایشگاه لیشمانیازیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران بر روی همه نمونه‌ها تست آگلوتیناسیون مستقیم انجام شد.
یافته‌ها: در کل، از 872 نمونه انسانی در 9 مورد آنتی‌بادی ضد لیشمانیا با تیتر 1:1600 و در 9 مورد مورد آنتی‌بادی ضد لیشمانیا با تیتر 1:800 مشاهده شد. از 52 نمونه سگ، در 11 مورد آنتی‌بادی ضد لیشمانیا با تیتر 1:320 و بالاتر و در 13 مورد عیار آنتی‌بادی1:80 و 1:160 بود.
نتیجه‌گیری: در هیچ یک از نمونه‌های انسانی آنتی‌بادی ضد لیشمانیا با تیتر 1:3200 مشاهده نشد همچنین هیچ یک از سگ‌های مورد بررسی علائم بالینی نداشتند. این نشان می‌دهد که سگ‌های بدون علامت همانند سگ‌های علامت‌دار قادر هستند بیماری را انتقال دهند و نقش فعالی در چرخه زنگی لیشمانیا اینفانتوم داشته باشند. مطالعه حاضر نشان دهنده وجود چرخه بیماری در منطقه می‌باشد که جهت تعییت وضعیت اپیدمیولوژیک منطقه مطالعه روی ناقلین بیماری و سگ‌سانان وحشی به عنوان مخازن بیماری پیشنهاد می‌شود

کلیدواژه‌ها