مطالعه مقاومت آنتی بیوتیک های استفاده شده در نمونه اشرشیاکلی کشت خون بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید شهید بهشتی ، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: باکتری اشرشیا کلی( (Escherichiacoli یکی از عوامل مهم بیماری درکودکان ، افراد مسن وافراد دارای ضعف سیستم ایمنی در کشورهای در حال توسعه می باشد.این باکتری عامل چندین بیماری از قبیل سپسیس (sepsis  )، عفونت دستگاه ادراری (UTIs  )، مننژیت (Meningitis )، گاستروانتریت ( Gastroenteritis )می باشد. شایعترین باسیل گرم منفی ایزوله شده از بیماران مبتلا به سپسیس (sepsis ) است. هدف از این مطالعه بررسی مقاومت آنتی بیوتیک های استفاده شده در نمونه  اشرشیاکلی  کشت خون  بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد به منظور دست یابی به اطلاعات برای درمان سریع و مناسب بیماران بود.
روش بررسی:
این مطالعه توصیفی_مقطعی که در بیمارستان شهیدصدوقی یزد در سال 1394انجام شد.ااز بین 6429 نمونه کشت خون بیماران که توسط آزمون های باکتری شناسی موردارزیابی قرار گرفت، 104 نمونه آلوده به باکتری اشرشیا کلای بود. میزان مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های  اشرشیاکلی به روش دیسک دیفیوژن ارزیابی شدند و سپس توسط نرم افزار spss18 داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها:
از میان  نمونه هایی که  گرفته شد 104مورد(67/1درصد) اشرشیاکلی به وسیله تست های میکروبیولوژی وشیمیایی جداشد وسپس از 9 آنتی بیوتیک که استفاده شد Gentamicine (GM) 34/1درصد و meropenem (MEN) 69/2درصد کم ترین مقاومت و بیشترین میزان مقاومت ceftriaxone (CRO) 62/20 درصد و Cefixime (CFM) 42/22   درصد بودند.
نتیجه گیری : باتوجه به مطالعه ای که انجام شد .آنتی بیوتیک هایی که می توانند در درمان بیماری ناشی از اشرشیاکلی به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گیرند meropenem (MEN) و Gentamicine (GM) می باشند.
 

کلیدواژه‌ها


1.Alizadeh TP, Navabi B, Shariat M. Neonatal urinary tract infection: clinical response to empirical therapy versus in vitro susceptibility at Bahrami Children’s Hospital-Neonatal Ward: 2001-2010. Acta medica Iranica. 2011;50(5):348-52.[in Persian].

2. Heidari-soureshjani E, Heidari M, Doosti A. Epidemiology of urinary tract infection and antibiotic resistance pattern of E. coli in patients referred to Imam Ali hospital in Farokhshahr, Chaharmahal va Bakhtiari, Iran. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2013;15(2):915.[in Persian].

3. Clermont O, Bonacorsi S, Bingen E. Rapid and simple determination of theEscherichia coli phylogenetic group. Applied and environmental microbiology. 2000;66(10):4555-8.

4. Kumarasamy KK, Toleman MA, Walsh TR, Bagaria J, Butt F, Balakrishnan R, et al. Emergence of a new antibiotic resistance mechanism in India, Pakistan, and the UK: a molecular, biological, and epidemiological study. The Lancet infectious diseases. 2010;10(9):597-602.

5. Mojtabaei S, Noorsalehi E. Survey on Efficacy of Antibiotics in Gram Negative Septicemia in Neonates and Children. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2004;13(50):32-44.[in Persian].

6. Cederbaum SD, Niwayama G, Stiehm ER, Neerhout RC, Ammann AJ, Berman W. Combined immunodeficiency presenting as the Letterer-Siwe syndrome. The Journal of pediatrics. 1974;85(4):466-71.

7. Khani B. B-Poster Presentation. Iranian Journal of Reproductive Medicie. 2008;6(1):33.[in Persian.[

8. Hugonnet S, Sax H, Eggimann P, Chevrolet J-C, Pittet D. Nosocomial bloodstream infection and clinical sepsis. Emerging infectious diseases. 2004;10(1):76.

9. Tabatabaei S. Frequency and antimicrobial susceptibility of bacteria isolated from Urine, stool, and blood cultures of Rafsanjan University of Medical Sciences Laboratories during 2003. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2008;7(2):105-12.[in Persian].

10. Moradi N, Javadpoor S, Vahdani M. Prevalence and antibiogram pattern of gram negative bacteria isolated from blood cultures in shahid mohammadi hospital, Bandar Abbas. Journal of Preventive Medicine. 2015;2(2):0-.[in Persian].

11. Sáenz Y, Briñas L, Domínguez E, Ruiz J, Zarazaga M, Vila J, et al. Mechanisms of resistance in multiple-antibiotic-resistant Escherichia coli strains of human, animal, and food origins. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2004;48(10):39964001.

12. Jan N, Meshram SU, Kulkarni A. Plasmid profile analysis of multidrug resistant E. coli isolated from UTI patients of Nagpur City, India. Romanian Biotechnological Letters. 2009;14(5):463540.

13. NOVÁKOVÁ I, KAČÁNIOVÁ M, Haščík P, PAVLIČOVÁ S, Hleba L. The resistance to antibiotics in strains of E. coli and Enterococcus sp. isolated from rectal swabs of lambs and calves. Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies. 2009;42(2):322-6.

14. Maleki A, Ebrahimian S, Omranii M, Ranjbar A, Mikaeili A. Evaluation of Blood Culture of Neonatas Suspected Septicaemia in Hazrate Masoomeh Hospital of kermanshah, Iran (2006). Medical Laboratory Journal. 2009;3(1):0-.[in Persian].

15. Schiappa DA, Hayden MK, Matushek MG, Hashemi FN, Sullivan J, Smith KY, et al. Ceftazidime-resistant Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli bloodstream infection: a case-control and molecular epidemiologic investigation. Journal of Infectious Diseases. 1996;174(3):529-36.

16. Kang C-I, Kim S-H, Park WB, Lee K-D, Kim H-B, Kim E-C, et al. Bloodstream infections due to extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae: risk factors for mortality and treatment outcome, with special emphasis on antimicrobial therapy. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2004;48(12):4574-81.

17. Kim Y-K, Pai H, Lee H-J, Park S-E, Choi E-H, Kim J, et al. Bloodstream infections by extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in children: epidemiology and clinical outcome. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2002;46(5):1481-91.