مطالعه مقاومت آنتی بیوتیک های استفاده شده در نمونه اشرشیاکلی کشت خون بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394

نوع مقاله: اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید شهید بهشتی ، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: باکتری اشرشیا کلی( (Escherichiacoli یکی از عوامل مهم بیماری درکودکان ، افراد مسن وافراد دارای ضعف سیستم ایمنی در کشورهای در حال توسعه می باشد.این باکتری عامل چندین بیماری از قبیل سپسیس (sepsis  )، عفونت دستگاه ادراری (UTIs  )، مننژیت (Meningitis )، گاستروانتریت ( Gastroenteritis )می باشد. شایعترین باسیل گرم منفی ایزوله شده از بیماران مبتلا به سپسیس (sepsis ) است. هدف از این مطالعه بررسی مقاومت آنتی بیوتیک های استفاده شده در نمونه  اشرشیاکلی  کشت خون  بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد به منظور دست یابی به اطلاعات برای درمان سریع و مناسب بیماران بود.
روش بررسی:
این مطالعه توصیفی_مقطعی که در بیمارستان شهیدصدوقی یزد در سال 1394انجام شد.ااز بین 6429 نمونه کشت خون بیماران که توسط آزمون های باکتری شناسی موردارزیابی قرار گرفت، 104 نمونه آلوده به باکتری اشرشیا کلای بود. میزان مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های  اشرشیاکلی به روش دیسک دیفیوژن ارزیابی شدند و سپس توسط نرم افزار spss18 داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها:
از میان  نمونه هایی که  گرفته شد 104مورد(67/1درصد) اشرشیاکلی به وسیله تست های میکروبیولوژی وشیمیایی جداشد وسپس از 9 آنتی بیوتیک که استفاده شد Gentamicine (GM) 34/1درصد و meropenem (MEN) 69/2درصد کم ترین مقاومت و بیشترین میزان مقاومت ceftriaxone (CRO) 62/20 درصد و Cefixime (CFM) 42/22   درصد بودند.
نتیجه گیری : باتوجه به مطالعه ای که انجام شد .آنتی بیوتیک هایی که می توانند در درمان بیماری ناشی از اشرشیاکلی به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گیرند meropenem (MEN) و Gentamicine (GM) می باشند.
 

کلیدواژه‌ها