بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با میزان آگاهی و عملکرد زنان در زمینه خودمراقبتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

4 دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: خودمراقبتی یک ساختار چند بعدی است که به میزان زیادی تحت تاثیر خودکارآمدی افراد قرار دارد و لازمه انجام آن اتخاذ رفتارهایی است که متاثر از دانش، ادراکات و باورهای فرد نسبت به خود مراقبتی است. هدف از این مطالعه تعیین میزان ارتباط عوامل دموگرافیک با میزان آگاهی و عملکرد زنان در زمینه خودمراقبتی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دزفول در سال 1393 می باشد.
مواد و روش: تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. روش نمونه گیری بصورت تصادفی-سهمیه ای بود. در این مطالعه 550 نفر از زنان شرکت داشتند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه نگرش مردم در مورد خود مراقبتی بود. جهت اعتبار و پایایی پرسشنامه بترتیب از اعتبار محتوا و روش همسانی درونی استفاده شد و میزان آلفای کرونباخ آن 0.93 گزارش گردید.
یافته ها: میانگین آگاهی و عملکرد افراد نسبت به خودمراقبتی بترتیب 33/2± 78/15 و 66/2 ± 76/7 بدست آمد. آزمون همبستگی، ارتباط آماری معنی داری را بین میانگین نمره آگاهی در زمینه خودمراقبتی با مدت ازدواج آنان (01/0= P) و تعداد فرزندان (03/0P=)، همچنین این آزمون ارتباط آماری معنی داری را بین میانگین نمره نگرش در زمینه خودمراقبتی با سن آنها (14/0r=)، مدت ازدواج (12/0r=) و تعداد فرزندانشان (11/0r=) نشان داد، ارتباط آماری معنی داری آماری بین عملکرد و عوامل دموگرافیک دیده نشد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که اکثر افراد علیرغم اینکه خود را علاقمند به خود مراقبتی دانسته اند ولی ولی اظهار داشتند که دارای دانش کافی برای خودمراقبتی نیستند.

کلیدواژه‌ها


1.Rafiee Sh, Atarzadeh M, Ahmadzadeh M. Comprehensive system to empower people to take care of your health. 1rst edition. Tehran: Mehrravesh publication; 2005. 251-280.

2. Koshyar H. Nursing Theory and Theorists. 1rst edition. Tehran: Andishe Rafi publication; 2009. 1720.

3. Toloei M, Dehghan nayeri N, Faghihzadeh S, Sadooghi Asl A. The nurses’ motivating factors in relation to patient training. hayat. 2006; 12 (2) :43-51

 4. Anderson R, Bulter P. Patient empowerment: results of a randomized controlled trial. Diabetes Care. 1995; 18 (6): 412-15.

5. Stys AM, Kulkarni K. Identification of self-care behaviors and adoption of lifestyle changes result in sustained glucose control and reduction of co morbidities in Type 2 Diabetes. Diabetes Spectrum. 2007; 20: 55-58.

6. Longo DL, Harrison TR. Harrison’s principles of internal medicine. 18th ed. New York: McGraw-Hill; 2012.

7. Aghighi M, Rouchi H A, Zamyadi M, MahdaviMazdeh M, Norouzi SH, Rajolani H, et al. IJKD.2008; 2 (1): 11-15. (Persian)

8. Hawells LAL. Self-efficacy and diabetes: Why is emotional education important and how can it be achieved? Horm Res 2002; 57 (17): 69-71

9. Gohar F, Greenfield SM, Beevers DG, Lip GYH, Jolly K. Self-care and adherence to medication: a survey in the hypertension outpatient clinic. BMC Complementary and Alternative Medicine 2008, 8: 4.

10. Park K, Park JE. Text Book of Preventive and Social Medicine Treatise of Community Health- Part II. Translation Shojaeetehrani H, Malekafzali H. 17th Ed. Tehran: Nashre Samat; 2002. 25-45.

11. Lev EL, Owen SV. A prospective study of adjustment to hemodialysis. ANNA. 1998; 25 (5): 495–503.

12. Morris M.  Shaping  Women’s  Health  Research: Scope  and  Methodologies,  prepared  for  made  to ve of SImeasure:  Designing  research,  policy  and  action approaches  to  eliminate gender  inequality,  Canadian Research  Institute  for  the  Advancementof Women, National Symposium, Hall fax, Nova Scotia, 1999. 57-60.

13. Cohen M. Towards a framework for women’shealth. Patient Education and Counseling. 1998; 33: 187-97.

14. WHO.  Women’s Health WHO Position Paper. World Health Organization: Geneva, 1995. 30.

15. World Health Organization. World Health Report 2000: Health systems improving performance. WHO: Geneva, 2000. 12.

16. Department of Health. Public attitudes to self-care. Baseline survey. February 2005. Available at: http:www.dh.gov. uk/prod (Accessed in August 2008).

17. Wellness Councils of America. Self-Care Managing Your Healthcare and Living Well. CDC & NCHC; 2003.

 18. Zajacova A. Education, gender, and mortality: does schooling have the same effect on Mortality for men and women in the US? Soc Sci Med 2006; 63(8): 2176-90.

19. Ketabi M, Yazdkhasti B, Farohki Z. Empowering women to participate in the development. Women’s Research 2003; 1(7):5-30.

20. Fritzell S, Ringback WG, Fritzell J, Burstrom B. From macro to micro: the health of Swedish lone mothers during changing economic and social circumstances. Soc Sci Med 2007; 65(12): 2474-88.

21. Didar loo A, SHojae Zadeh D, Eftekhare Ardebili H, Niknami SH. Factor’s affecting self-care behaviors in women with diabetes referred to the diabetes clinics Khoy based on the theory of a developed logical action. Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2011; 9(2):79-92. (in Persian)

22. Coyle R L. Information retrieval of self – care and dependent care agents using netwellness, The tesis for the degree of doctorate of philosophi, The college of nursing, cincinnati unversity. 2000. 53-60.

23. Akyol AD, Cetinkaya Y, Bakan G, Yarah S,Akkus S. Self – care agency and factors related to this agency among patients with hypertension. Jornal of clinical nursing. 2007; 16(4): 679-687.

24. Dashiff CJ,Mccaleb A,Cull V. Self-care of young adolescents with type 1 diabetes. Journal of pediatric nursing. 2006; 21(3): 222-232.

25. Artinian NT, Magnan M, Sloan M, Lange P, Michigan D. Self-care behaviors among patients with heart failure. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care. 2002; 31(3):161-172.

26. Shojaei F, Asemi S, Njafiarandi A, Hoseini F. Self– care behaviour of patients with heart failure. Quarterly journal of paiesh. 2009; 8(4):361-69. (in Persian)

 27. Abotalebi G. The study of self- care agency based on orems theory in individuals with hypertension admitted to the selected hospitals of Ardebil [dissertation].the thesisi for the degree of M.S.C in medical surgical nursing, Tehran. Islamic azad university medical sciences branch, 2009. (in Persian)

28. Abootalebi Daryasari GH, Vosoghi Karkezloo N, Mohammadnejad E, Namadi Vosooghi M, Akbari Kagi M. Study of the self-care agency in patients with heart failure. Iranian Journal of Critical Care Nursing 2012:4(4); 203-208. (in Persian)

29. Jaarsma T, Halfens R, Huijer Abu-Saad H, Dracupb K. Gorgelsc T. Van Reea J. Stappersc J. Effects of education and support on self-care and resource utilization in patients with heart failure. European Heart Journal; 1999, 20: 673-82.