اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مهدیه آرین

پرستاری، داخلی جراحی استادیار، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

navid.nomums.ac.ir
0000-0001-8481-4914

h-index: 8