اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

زهرا هادی زاده طلاساز

دکتری بهداشت باروری استادیار، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

hadizadehzmums.ac.ir
0000-0002-4833-5745

سردبیر

دکتر مهدیه آرین

پرستاری، داخلی جراحی استادیار، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

navid.nomums.ac.ir
0000-0001-8481-4914

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

رامین رضایی

دکترای تخصصی داروسازی / سم شناسی دانشیار سم شناسی
مرکز تحقیقات کاربردی زیست پزشکی
پژوهشکده علوم پایه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

rezaeeramums.ac.ir

سید محمد طباطبایی

دکترای تخصصی (PhD) / انفورماتیک پزشکی استادیار انفورماتیک پزشکی
گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

tabatabaeimhmums.ac.ir

صالح دادمهر

دکترای تخصصی دندانپزشکی / جراحی فک و صورت استادیار جراحی فک و صورت
گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

dadmehrsmums.ac.ir

مرضیه محمدی

دکترای تخصصی داروسازی / نانوفناوری دارویی استادیار نانوفناوری دارویی
گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی
مرکز تحقیقات داروسازی هدفمند
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

mohammadimzmums.ac.ir

علیرضا درخشان

دکترای تخصصی (PhD) / طب سنتی ایرانی استادیار طب سنتی ایرانی
گروه طب سنتی ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

derakhshanarmums.ac.ir

نیره داودی حسن آباد

دکترای تخصصی (PhD) / پرستاری استادیار پرستاری
گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامائی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

davoudinmums.ac.ir

علیرضا نشانی درخت بیدی

دکترای تخصصی (PhD) / باکتری شناسی استادیار باکتری شناسی
گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

neshaniamums.ac.ir

ضیاءالدین بنیادی

دکترای تخصصی (PhD) / مهندسی بهداشت محیط دانشیار مهندسی بهداشت محیط
گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
پژوهشکده علوم پایه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

bonyadizmums.ac.ir

مدیر وب سایت

بهاره بشروئی شرق

آمار مسئول سایت

boshroueib2mums.ac.ir