اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

زهرا هادی زاده طلاساز

دکتری بهداشت باروری استادیار، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

hadizadehzmums.ac.ir
0000-0002-4833-5745

سردبیر

دکتر مهدیه آرین

پرستاری، داخلی جراحی استادیار، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

navid.nomums.ac.ir
0000-0001-8481-4914

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

مجید غیور مبرهن

متخصص تغذیه متخصص تغذیه،

ghayourmmums.ac.ir

محمود شبستری

تخصص بیماری های قلب و عروق متخصص قلب و عروق، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

shabestarimmums.ac.ir

حسن نظافتی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق فوق تخصص جراحی قلب و عروق، بیمارستان امام رضا (ع)

nezafatimhmums.ac.ir

علی بهاری

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)

bahariamums.ac.ir

محمدرضا عباس زادگان

ژنتیک انسانی دکترای تخصص ژنتیک انسانی، پژوهشکده بوعلی ، مرکز تحقیقات ایمونولوژی

abbaszadeganmrmums.ac.ir

حسین حسین زاده

فارماکولوژی فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی

hosseinzadehhmums.ac.ir

سیامک زارعی قنواتی

متخصص چشم پزشکی چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء

zareismums.ac.ir

مدیر وب سایت

بهاره بشروئی شرق

آمار مسئول سایت

boshroueib2mums.ac.ir