فراوانی باکتری های جدا شده و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در نمونه های کشت خون مثبت جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بخش های مختلف بیمارستان توحید شهر سنندج ( 1393-1392)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروب شناسی، مرکز تحقیقات سلولی-مولکولی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

2 1 . کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران 3 . گروه میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

3 2 . مرکز تحقیقات سلولی-مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران 3 . گروه میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: حضور باکتری زنده در خون نشان‌ دهنده عفونت خونی است که درصورت عدم درمان مناسب با مرگ و میر بالایی همراه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی عوامل باکتریایی ایجاد کننده عفونت‌ خونی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ ها در بیماران مراجعه کننده به یمارستان توحید در شهر سنندج طی سال های 1392-1393می‌باشد.
روش کار: مطالعه حاضر روی 3242 بیمار انجام شد. نمونه‌ های کشت خون مثبت بیماران مورد بررسی قرار گرفتند و پس از جداسازی باکتری‌ ها، آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی به روش انتشار از دیسک مطابق با دستورالعمل Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI) انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و تعیین توزیع فراوانی محاسبه شدند.
یافته ها: تعداد 180 نمونه کشت مثبت خون طی یک سال جدا سازی شدند. بیشترین فراوانی مربوط به ﺍﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮﺱ ﺍﭘﻴﺪﺭﻣﻴﺪﻳﺲ (11/51 درصد) و کمترین مربوط به سراشیا (11/1 درصد) بود. بیشترین مقاومت در بین ایزوله ها نسبت به آنتی بیوتیک های ونکومایسین، آمیکاسین، آمپی سیلین، سولفومتوکسازول، سفوتاکسیم، سفتی زوکسیم، پنی سیلین و تتراسایکلین مشاهده شد. بیشترین و کمترین ایزوله های باکتریایی به ترتیب در بخش های کودکان (50 ایزوله)، اورژانس (5 ایزوله) و سرپایی (5 ایزوله) جداسازی شدند. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی در بخش های مختلف بیمارستان نسبت به آمپی سیلین بود.
نتیجه گیری: با تجویز مناسب آنتی‌بیوتیک ها، منطبق با نتایج دقیق آنتی‌ بیوگرام و به همراه رعایت اصول بهداشتی در بخش‌های مختلف بیمارستان، مخصوصا در بخش کودکان، می توان نسبت به درمان صحیح بیمارن و کاهش هزینه‌های درمانی اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


1.Archibald L, Phillips L, Monnet D, McGowan JE Jr, Tenover F, Gaynes R. Antimicrobial resistance in isolates from inpatients and outpatients in the United States: increasing importance of the intensive care unit. Clinical Infectious Diseases 1997; 24(2):211-5.
2.  Vaez H , Khosravi S,  Soleyman E. Antibiotic resistance pattern of common etiological agents of bloodstream infections isolated from patients Iran. Journal of Medical Microbiology 2012; 5(4): 52-58. [in Persian]
3. Cleven BEE, Palka-Santini M, Gielen J, Meembor S, Kro¨nke M, Krut O.  Identification and characterization of bacterial pathogens causing bloodstream infections by DNA microarray.  Journal of Clinical Microbiology 2006; 44(7): 2389–97
4. Kang CI, Kim SH, Park WB, Lee KD, Kim HB, Kim EC, et al. Bloodstream infections caused by antibioticresistant gram-negative bacilli: risk factors for mortality and impact of inappropriate initial antimicrobial therapy on outcome. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2005; 49(2):760-6.
5. Tenover FC. Mechanisms of antimicrobial resistance in bacteria. American Journal of Infection Control 2006; 34 (5 Suppl 1): S3-10.
6. Hsueh PR, Chen ML, Sun CC, Chen WH, Pan HJ, Yang LS, et al. Antimicrobial drug resistance in pathogens causing nosocomial infections at a university hospital in Taiwan, 1981–1999. Emerging Infectious Diseases 2002; 8(1): 63-8.
7. Mohammadimehr  M, Feizabadi MM, Bahadori A. Antibiotic resistance pattern of Gram negative Bacilli Caused nosocomial infections in ICUs in khanevadeh and golestan hospital in Tehran -2007. Annals of Military and Health Sciences Research 2011; 8 (4): 283-90. [in Persian]
8. Cockerill FR, Patel JB, Alder J, Bradford PA, Dudley MN, Eliopoulos GM, et al. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; twenty-third informational supplement, M100-S23. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 2013; 33(1): 130-6.
9. Amiri P, Pournajaf A, Shavalipour A, Tayebi Z, Goudarzi H, Eslami G. Evaluation of antimicrobial resistance in the beta-lactamase producing Escherichia coli isolated from urinary tract infection in the patients referring to Taleghani hospital of Tehran. Tabari Journal of Preventive Medicine 2015; 1(2): 1121. [in Persian]
10. Bakhsi khaniki GH , Asgharisana F, Gaibi SH. Study of the role of common bacterial etiology in neonatal sepsis in Urumiah Shahid. New Cellular and Molecular Biotechnology Journal 2011; 1(3): 17-21. [in Persian]
 11. Tabatabaei ST. Frequency and antimicrobial susceptibility of bacteria isolated from urine, stool, and blood cultures of Rafsanjan University of Medical Sciences laboratories during 2003. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2008; 7(2): 105-112. [in Persian]
12. Zaragoza R, Artero A, Camarena JJ, Sancho S, González R, Nogueira JM. The influence of inadequate empirical antimicrobial treatment on patients with bloodstream infections in an intensive care unit. Clinical Microbiology and Infection 2003; 9(5):412-8.
13. Maleki A, SH Ebrahimian, M Omranii, A Ranjbar , A Mikaeili. Evaluation of blood culture of neonatas suspected septicaemia in Hazrate Masoomeh hospital of Kermanshah, Iran (2006). Medical Laboratory Journal 2009; 3(1): 45-51. [in Persian]
14. Didgar F, Sarmadian H, Ghasemikhah R. Antimicrobial resistance pattern of Gram –negative bacilli isolated of Vali-Asr Hospital wards in Arak. Iranian South Medical Journal 2014; 17(5): 938-47. [in Persian]
15. Babamahmoodi F, Ahangarkani F, Davoudi A. Hospital-acquired infections, bacterial causative agents and antibiotic resistance pattern in intensive care units at teaching hospitals in north of Iran. International Journal of Medical Investigation 2015; 4 (1); 152-60. 
16. Zarei M, Erami M, Kosha H, Mohammadi. A survey of antibiotic resistance pattern of isolated Staphylococcus coagulase negative species from patients with bacteremia in Shahid Beheshti hospital of Kashan. Iranian Journal of Medical Sciences 2012; 37 (3 Supplement 1): 251