روش های آموزش و تدریس در پرستاری: مروری روایتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، گروه داخلی و جراحی دانشکده پرستاری، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم

10.22038/nnj.2024.78677.1438

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین اصول در آموزش، به کارگیری شیوه‌ی تدریس مناسب است. انتخاب یک روش مناسب در آموزش پرستاری می‌تواند، آموزش را بسیار جذاب و موثر نماید. این مقاله به بررسی انواع روش های آموزشی در پرستاری پرداخته است.
روش کار: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش مروری از نوع روایتی است. جامعه پژوهش شامل تمامی کتب و مقاله هایی است که با کلید واژه‌های انگلیسی در پایگاه‌های اطلاعاتی Medline ،PubMed، Scopus ،Science Direct, Google scholar و با کلید واژه‌های فارسی در پایگاه‌های اطلاعاتی IranDoc و Magiran و SID ،ISC بدون محدودیت زمانی تا سال 2024 منتشر شده‌اند. در نهایت 22 مقاله و 2 کتاب که بیش‌ترین ارتباط را با موضوع مطالعه داشتند و مرتبط با آموزش پرستاری بودند، در نگارش این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: روش‌های آموزشی را می‌توان بر مبنای محتوای موضوع باشد که به دو دسته روش‌های سنتی و روش‌های غیرسنتی (جدید) تقسیم می‌شوند. روش‌های سنتی شامل: روش سخنرانی، بحث گروهی، آموزش فرد به فرد، نمایش عملی و نمایش عملی مجدد و روش‌های نوین از قبیل: بازی، شبیه سازی، ایفای نقش، الگو برداری از نقش، آموزش معکوس، آموزش الکترونیک، یادگیری از راه دور می‌باشد.
نتیجه‌گیری: امروزه بر تغییر شیوه‌های آموزشی از روش‌های سنتی به روش‌های نوین تدریس که باعث یادگیری فعال دانشجویان می گردد، تاکید می‌شود. با توجه به این که اکثر این روش‌ها قابل اجرا هستند، نیاز به حمایت همه جانبه مدیران دارد.

کلیدواژه‌ها