تجربه زیسته پرستاران اتاق عمل از پدیده " جاماندن اقلام جراحی " در بدن بیماران: یک مطالعه پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکنولوژی اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 گروه تکنولوژی اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

10.22038/nnj.2024.79028.1442

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه علی‌رغم استفاده از پروتکل‌ها و چک‌لیست‌های مربوط به ایمنی جراحی، همچنان پدیده "جاماندن اقلام جراحی" به‌عنوان یکی از عوارض جراحی‌ها گزارش می‌شود. عارضه‌ای که علی‌رغم بروز کم تبعات جبران‌ناپذیری برای بیمار و نظام سلامت دارد؛ لذا این مطالعه باهدف تبیین تجربه زیسته پرستاران اتاق عمل از پدیده "جاماندن اقلام جراحی" در بدن بیماران انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه کیفی است که به روش پدیدارشناسی توصیفی در سال 1402 در کلیه بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. تعداد 10 نفر از پرستاران اتاق عمل با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد و سپس تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کلایزی انجام گرفت.
یافته‌ها: در مجموع بعد از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، 2 مضمون اصلی و 5 مضمون فرعی مرتبط با پدیده "جاماندن اقلام جراحی" استخراج گردید. دو تم اصلی عبارتند از: 1- واکنش های روحی و روانی 2- نحوه نگرش حرفه ای.
نتیجه‌گیری: باتوجه‌به اهمیت ایمنی بیمار از یک‌سو و گسترش روزافزون اعمال جراحی در سراسر دنیا از سوی دیگر، انتظار می‌رود نتایج مطالعه ما با آشکارکردن نگرش و واکنش‌های روحی و روانی پرستاران اتاق عمل، ضمن یاری رساندن به آنان در بهبود نقاط ضعف خود، به افزایش کیفیت مراقبت‌های حوزه جراحی کمک کند تا ایمنی بیماران نیز در حوزه مذکور افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها