سنتز مشتقات دو استخلافی 5-3-متوکسی فنیل و 5-4-متوکسی فنیل- 4,3,1-اکسادیازول- 2-ایل-پیریدین- 2-ایل-متانول در موقعیت‌های 2 و 3 از 4,3,1-اکسادیازول‌های حاوی هالوژن و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: بروز مقاومت‌های دارویی در میکروارگانیسم‌ها، تهدیدی جدی برای سلامت انسان‌ها محسوب می‌شود؛ از این رو مشتقات جدید اکسادیازولی می‌توانند جایگزین مناسبی برای این موضوع باشند. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین خاصیت ضد باکتریایی مشتقات سنتز‌شده اکسادیازول و مقایسه آن با داروهای ضد باکتریایی رایج انجام شد.
مواد و روشها: در پی فرایند واکنش تک‌مرحله‌ای، مشتقات جدیدی از اکسادیازول‌ها با ایزومر 1،3،4-اکسادیازول به‌دست آمدند که
با استفاده از روش‌های طیف‌سنجی (InfraRed) IR، (Nuclear Magnetic Resonance)  C-NMRو H-NMR (HydrogenNuclear Magnetic Resonance) مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند. فعالیت ضد باکتریایی مشتقات به روش انتشار از چاهک، تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ( Minimum Inhibitory Concentration:MIC) و تعیین حداقل غلظت کشندگی (MBC: Minimum Bactericidal Concentration) در غلظت 1 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، با یک بار تکرار آزمایش روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیا کلی تعیین گردید. 
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر نشان دادند که ترکیبات سنتز‌شده در غلظت 1 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر در باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس از فعالیت ضد باکتریایی برخوردار بوده‌اند؛ اما بر سایر باکتری‌های مورد آزمایش تأثیرگذار نبودند.
نتیجهگیری: نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بودند که مشتقات جدید اکسادیازولی که به‌صورت تک‌مرحله‌ای مورد سنتز واقع شده‌اند، دارای خاصیت ضد باکتریایی بسیار خوب علیه باکتری‌های گرم مثبت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. Fisher JF, Meroueh SO, Mobashery S. Bacterial resistance to beta-lactam antibiotics: compelling opportunism, compelling opportunity. Chem Rev. 2005; 105(2):395-424.
 2. Tian J, Xiao C, Huang B, Jiang X, Cao H, Liu F, et al. Combating multidrug resistance through an NIR-triggered cyanine-containing amphiphilic block copolymer. ACS Appl Bio Materials. 2019; 2(5):
  1862-74.
 3. Wittine K, Stipković Babić M, Makuc D, Plavec J, Kraljević Pavelić S, Sedić M, et al. Novel 1,2,4-triazole and imidazole derivatives of L-ascorbic and imino-ascorbic acid: Synthesis, anti-HCV and antitumor activity evaluations. Bioorg Med Chem. 2012; 20(11):3675-85.
 4. Jaishree V, Ramdas N, Sachin J, Ramesh B. In vitro antioxidant properties of new thiazole derivatives. J Saudi Chem Soc. 2013; 16(4):371-6.
 5. Kanthiah S, Kalusalingam A, Velayutham R, Vimala AT, Beyatricks J. 5-(2-aminophenyl)-1, 3, 4-oxadiazole-2 (3H)-thione derivatives: synthesis, characterization and antimicrobial evaluation. Int J Pharm Sci Rev Res. 2011; 6(1):64-7.
 6. Soliman DH. Synthesis, characterization, anti-bacterial and anti-fungal activities of new quinoxaline 1, 4-di-N-oxide derivatives. Int J Org Chem. 2013; 3(3):65-72.
 7. Asif H, Moham A. Synthesis of novel 1,3,4-oxadiazole derivatives and their biological properties. Acta Pharm. 2009; 59(2):223-33.
 8. Almasirad A, Mousavi Z, Tajik M, Assarzadeh MJ, Shafiee A. Synthesis, analgesic and anti-inflammatory activities of new methylimidazolyl-1,3,4-oxadiazoles and 1,2,4-triazoles. Daru. 2014; 22(1):22-34.
 9. Akhtar T, Hameed S, Al-Masoudi NA, Loddo R, La Colla P. In vitro antitumor and antiviral activities of new benzothiazole and 1,3,4-oxadiazole-2-thione derivatives. Acta Pharm. 2008; 58(2):135-49.
 10. Jain SK, Yadav AK, Nayak P. 2D QSAR analysis on oxadiazole derivatives as anticancer agents. Int J Curr Pharm Res. 2011; 3(4):27-33.
 11. Singh R, Chouhan A. Various approaches for synthesis of 1,3,4-Oxadiazole derivatives and their pharmacological activity. World J Pharm Pharm Sci. 2014; 3(10):1474-505.
 12. Yar MS, Akhter MW. Synthesis and anticonvulsant activity of substituted oxadiazole and thiadiazole derivatives. Acta Pol Pharm. 2009; 66(4):393-7.
 13. Hosseinzadeh N, Seraj S, Bakhshi-Dezffoli ME, Hasani M, Khoshneviszadeh M, Fallah-Bonekohal S, et al. Synthesis and antidiabetic evaluation of benzenesulfonamide derivatives. Iran J Pharm Res. 2013, 12(2):325-30.
 14. Macaev F, Rusu G, Pogrebnoi S, Gudima A, Stingaci E, Vlad L, et al. Synthesis of novel 5-aryl-2-thio-1, 3, 4-oxadiazoles and the study of their structure–anti-mycobacterial activities. Bioorg Med Chem. 2005; 13(16):4842-50.
 15. Othman AA, Kihel M, Amara S. 1, 3, 4-Oxadiazole, 1, 3, 4-thiadiazole and 1, 2, 4-triazole derivatives as potential antibacterial agents. Arabian J Chem. 2014; 12(7):1660-75.
 16. Janardhanan J, Chang M, Mobashery S. The oxadiazole antibacterials. Curr Opin Microbiol. 2016; 33:13-7.
 17. Liu F, Luo XQ, Song BA, Bhadury PS, Yang S, Jin LH, et al. Synthesis and antifungal activity of novel sulfoxide derivatives containing trimethoxyphenyl substituted 1, 3, 4-thiadiazole and 1, 3, 4-oxadiazole moiety. Bioorg Med Chem. 2008; 16(7):3632-40.
 18. Shah VR, Vadodaria M, Parikh AR. Synthesis of 1, 3, 4‐oxadiazoles having nicotinamide moiety as potential antimicrobial agents. ChemInform. 1997; 28(40):
  199740158 .
 19. Distinto S, Meleddu R, Yanez M, Cirilli R, Bianco G, Sanna ML, et al. Drug design, synthesis, in vitro and in silico evaluation of selective monoaminoxidase B inhibitors based on 3-acetyl-2-dichlorophenyl-5-aryl-2, 3-dihydro-1, 3, 4-oxadiazole chemical scaffold. Eur J Med Chem. 2016; 108:542-52.
 20. Lak SS, Souldozi A, Talebi R. Synthesis and evaluation of antibacterial activity of 1, 3, 4-oxadiazoles derivatives containing pyridine ring. J Chem Pharm Res. 2017; 9(2):141-6.
 21. Mahajan P, Nikam M, Chate A, Nimbalkar U, Patil
  V, Bobade A, et al. Synthesis, antioxidant, antiinflammatory, and antimicrobial screening of newer thiophene-fused arylpyrazolyl 1,3,4-oxadiazoles. Phosph Sulfur Silicon Relat Elements. 2015; 190(11):256-65.
 22. Khalilullah H, Ahsan MJ, Hedaitullah M, Khan S, Ahmed B. 1,3,4-oxadiazole: a biologically active scaffold. Mini Rev Med Chem. 2012; 12(8):789-801.
 23. Nailesh J, Korgaokar S, Parekh H. Synthesis and antimicrobial activity of substituted 1,3,4-oxadiazoles. Indian J Heterocyc Chem. 1996; 5(3):241-2.
 24. Rai NP, Narayanaswamy VK, Shashikanth S, Arunachalam PN. Synthesis characterization
  and antibacterial activity of 2-[1-(5-chloro-2-
  metho-xyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]-5. substitutedphenyl)-[1,3,4] oxadiasoles. Eur J Med Chem. 2009; 44(3):4522-7.
 25. Lhermie G, Gröhn YT, Raboisson D. Addressing antimicrobial resistance: an overview of priority actions to prevent suboptimal antimicrobial use in food-animal production. Frontiers Microbiol. 2017; 7:2114.
 26. Hou L, Shi Y, Zhai P, Le G. Antibacterial activity and in vitro anti-tumor activity of the extract of the larvae of the housefly (Musca domestica). J Ethnopharmacol. 2007; 111(2):227-31.
 27. Amoo SO, Ndhlala AR, Finnie JF, Van Staden
  J. Antibacterial, antifungal and anti-inflammatory properties of Burchellia bubaline. South Afr J Botany. 2009; 75(4):60-3.
 28. Alipour E, Mousavi Z, Safaei Z, Pordeli M, Safavi M, Firoozpour L, et al. Synthesis and cytotoxic evaluation of some new [1,3]dioxolo[4,5-g]chromen-8-one derivatives. Daru. 2014; 22(1):41.
 29. Shridhar AH, Keshavayya J, Joy HH. Synthesis, characterization and pharmacological studies of novel bis 1, 3, 4-oxadiazole and 1, 2, 4-triazole derivatives. Der Chem Sinica. 2011; 2(4):106-14.
 30. Rapolu S, Alla M, Bommena VR, Murthy R, Jain N, Bommareddy VR, et al. Synthesis and biological screening of 5-(alkyl (1H-indol-3-yl))-2-(substituted)-1, 3, 4-oxadiazoles as antiproliferative and anti-inflammatory agents. Eur J Med Chem. 2013; 66:91-100.
 31. Morgan RY, Mkadmh AM, Beadham I, Elmanama AA, Mattar MR, Raftery J, et al. Antibacterial activities of novel nicotinic acid hydrazides and their conversion into N-acetyl-1, 3, 4-oxadiazoles. Bioorg Med Chem Lett. 2014; 24(24):5796-800.
 32. Ningaiah S, Bhadraiah UK, Doddaramappa SD, Keshavamurthy S, Javarasetty C. Novel pyrazole integrated 1, 3, 4-oxadiazoles: synthesis, characterization and antimicrobial evaluation. Bioorg Med Chem Lett. 2014; 24(1):245-8.