بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان در ارتباط با پژوهش و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 الف.دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ب.دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: توجه به آموزش مبتنی بر پژوهش یکی از شاخص‌های مهم در آموزش عالی و موقعیت پژوهشی هر کشور بوده و معیار اصلی سنجش توسعه آن می‌باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی در رابطه با پژوهش و عوامل مرتبط با آن در سال 1397 انجام شد.
مواد و روشها: درمطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، 431 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده و بررسی گردیدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای با چهار بخش ویژگی‌های دموگرافیک، سنجش آگاهی، سنجش نگرش و سنجش میزان عملکرد پژوهشی بود. به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون Mann–Whitney، آزمون Kruskal–Wallis و آزمون طیف لیکرت) با استفاده از نرم‌افزارSPSS 16  استفاده شد.
یافته‌ها: بر مبنای نتایج، 4/78 درصد از آزمودنی‌ها نگرش بسیار خوب، 3/92 درصد آگاهی ضعیف و 5/58 درصد عملکرد ضعیف نسبت به پژوهش داشتند. عدم مطالعه در رابطه با روش‌های آماری، عدم حضور در دوره‌های آموزش روش تحقیق و مقاله‌نویسی و عدم مشارکت حتی در یک طرح پژوهشی در 60 تا 75 درصد از دانشجویان مشاهده شد. بین نگرش دانشجویان و جنسیت آن‌ها، بین آگاهی و مقطع تحصیلی و بین وضعیت اشتغال و عملکرد پژوهشی دانشجویان رابطه آماری معناداری به‌دست نیامد (05/0P<).
نتیجهگیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر که حاکی از دانش و عملکرد ضعیف دانشجویان در ارتباط با پژوهش و الزامات آن و نیز عدم آشنایی آن‌ها با نقش و وظایف مراکز متصدی پژوهش در دانشگاه می‌باشند، شایسته است برنامه‌ریزی در راستای ارتقای آگاهی پژوهشی در دانشجویان به نحو مقتضی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Asadollahi M, Shams A, Hooshmandan Moghaddm Fard Z. Investigating factors affecting on the attitude of Msc. graduates toward research (case study: faculty of agriculture/ Universtiy of Zanjan). Higher Educ Lett. 2017; 10(38):77-101.
 2. Ghaffarzadeh S, Nazari H, Ghasemi R, Ahmadi Doyran Z. Status of research among medical students Of Urmia university medical sciences in (knowledge, attitude and practice). J Nurs Midwifery Urmia Univ Med Sci. 2011; 9(5):400-6.
 3. Shafiee FS, Naderi A, Abili K, Sobhani H. Analyzing and explaining the research performance of faculty members with mixed approach and multilevel modeling, case study: University of Tehran. Sci J Manag Syst. 2018; 7(13):97-120.
 4. Abdullah MN, Evans T. The relationships between postgraduate research students’ psychological attributes and their supervisors’ supervision training. Proc Soc Behav Sci. 2012; 31:788-93.
 5. Sheikhi M, Fallahi-Khoshknab M, Rahgozar M. The effect of integration of mentorshiping and peer education methods on the academic performance and academic satisfaction in nursing PhD students. J Nurs Educ. 2019; 7(5):52-8.
 6. Alvani M, Akhavan AS, Mahmeli AH. A detailed study of research role and utilization in the urban management case study: Tehran urban management system. Bagh-E Nazar. 2018; 15(63):5-16.
 7. Lavis JN, Robertson D, Woodside JM, McLeod CB, Abelson J. How can research organizations more effectively transfer research knowledge to decision makers? Milbank Quart. 2003; 81(2):221-48.
 8. Akhavan P, Ebrahim NA, Fetrati MA, Pezeshkan A. Major trends in knowledge management research: a bibliometric study. Scientometrics. 2016; 107(3):
  1249-64.
 9. Talaei M, Rouhi S, Sabet B, Baghaei AM, Bahman ZP. Research situation among medical students: iumshs 2000 knowledge, attitude, practice. J Res Med Sci. 2001; 6(2):97-101.
 10. Eizadi E, Raeisi M, Sharifirad GH, Tavasoli E, Ghazanfari Z. Khowledge and attitude of students toward research in Isfahan University of Medical Sciences. Sci J Ilam Univ Med Sci. 2013; 21(6):56-62.
 11. Ghafournia M, Motamedi S, Yousefian E. Isfahan dental student's knowledge and attituale about research. J Isfahan Sch. 2006; 1(3):30-4.
 12. Alqahtani RA, Aldahash MA, Alhulail SA, Alzahrani MY, Alfehaid L, Almodaimegh H. Experience of and attitudes toward research among pharmaceutical sciences and pharmd students in Saudi Arabia. Health Profess Educ. 2019; 5(1):58-65.
 13. Mehrdad N, Salsali M, Kazemnejad A. Iranian nurses' attitudes toward research utilisation. J Res Nurs. 2008; 13(1):53-65.
 14. Memarpour M, Fard AP, Ghasemi R. Evaluation of attitude to, knowledge of and barriers toward research among medical science students. Asia Pac Fam Med. 2015; 14(1):1.
 15. AlGhamdi KM, Moussa NA, AlEssa DS, AlOthimeen N, Al-Saud AS. Perceptions, attitudes and practices toward research among senior medical students. Saudi Pharm J. 2014; 22(2):113-7.
 16. Silcox LC, Ashbury TL, VanDenKerkhof EG, Milne B. Residents' and program directors' attitudes toward research during anesthesiology training: a Canadian perspective. Anesth Analg. 2006; 102(3):859-64.
 17. Holman SD, Wietecha MS, Gullard A, Peterson JM. US dental students’ attitudes toward research and science: impact of research experience. J Dent Educ. 2014; 78(3):334-48.
 18. Newell D, Cunliffe C. Attitudes toward research in undergraduate chiropractic students. Clin Chiropr. 2003; 6(3-4):109-19.