دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر اجرای برنامه آمادگی جسمانی هدفمند بر میزان خستگی احیاگران و کیفیت فشردن قفسه صدری در احیای قلبی ریوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22038/nnj.2023.68233.1370

مظفر عدنان یحیی اصعیر؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ محمد مسافری ضیاء الدینی؛ ضیاء کریم عبد علی البیاتی؛ مرتضى غانم عدای کتاب؛ امیر میرحقی


علائم بالینی بیماران کووید-19 بستری در بیمارستان موسی بن جعفر شهر قوچان: مطالعه مشاهده ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22038/nnj.2023.59839.1342

بهاره پایور؛ شکیبا اعظمی؛ محمدامین خدادادگان؛ احسان صبوری؛ سجاد سحاب نگاه؛ وحید حاج علی


بررسی رفتار‌های پیشگیری کننده از ابتلا به COVID-19 و عوامل مرتبط با آن با استفاده از تئوری انگیزش محافظت در کارکنان بیمارستان‌های استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22038/nnj.2023.67796.1368

محدثه صدری؛ سعید بشیریان؛ سلمان خزائی؛ سامره قلیچ خانی؛ ابراهیم جلیلی؛ سجاد دانشیار؛ مولود شعبانپور؛ سمانه شیراحمدی


بررسی ارتباط کیفیت تعامل با بیمار و خودپنداره‌ی‌ حرفه ای پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22038/nnj.2023.68048.1369

محمد رجب پور؛ سیده عاطفه سیدی؛ مریم ابراهیمی؛ ملیحه داوودی؛ طیبه پورغزنین؛ اکرم مشمول


بررسی ارتباط استرس، اضطراب و افسردگی با تهوع و استفراغ دوران بارداری (مطالعه توصیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22038/nnj.2023.61855.1323

زهرا شورگشتی؛ بهناز جعفری؛ حمیده حسینی؛ مریم مرادی؛ فرشته جهدی؛ زهرا امامی مقدم


بررسی ارتباط مشارکت اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22038/nnj.2023.67001.1359

اکرم قنبری مقدم


بررسی بروز سرطان پروستات در یک بازه زمانی 5 ساله از سال 93 تا 97 در شهرستان ساوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22038/nnj.2023.63656.1337

شیرین براتی؛ نیره باغچقی؛ ساسان گازرانی؛ فاطمه طهماسبی


مقاله مروری

ندانستن، الگویی از دانش در پرستاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22038/nnj.2023.69041.1375

عباس حیدری؛ سمانه رافع


مرور روایتی بر تاثیر اپلیکیشنهای آموزشی برای دانشجویان مامایی و پرستاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22038/nnj.2023.63108.1331

فاطمه سراج؛ مریم مرادی