دوره و شماره: دوره 21، شماره 67، پاییز 1397، صفحه 1-76 
3. تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال

صفحه 20-29

فرزانه عباسیان؛ طیبه ریحانی؛ سید محسن اصغری نکاح؛ حمیدرضا بهنام وشانی


5. فراوانی بکارگیری روش های طب مکمل و سنتی در ساکنین شهر بجنورد

صفحه 41-52

شیما نیکبخت؛ داود داودی؛ سیماسادات حجازی؛ فرزانه حیدری؛ امین غفوردرخشان