تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مربی، عضو هیئت علمی گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: بستری شدن در بیمارستان موجب ترس کودکان می شود و این امر میتواند عامل مهمی در به تأخیرانداختن بهبودی آنها باشد. در این ارتباط، استفاده از عروسک منجر به کاهش استرس در کودکان میشود؛ بنابراین با توجه به اینکه ظاهر پرستاران در مراکز درمانی نقش مهمی دارد، شایسته است که رنگ و طرح لباس پرستاران به گونه ای انتخاب شود که موجب جلب اعتماد و توجه کودکان گردد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 3-6سال انجام شد.
مواد و روشها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی میباشد که در ارتباط با 50کودک 3-6سال در بدو پذیرش در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) مشهد و تقسیم آنها به دو گروه 25نفری در سال 1395انجام شده است. شایان ذکر میباشد که کودکان واجد شرایط بهصورت تخصیص تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش جمع آوری شدند که در بخش اول مشخصات فردی به صورت مصاحبه و با استفاده از پرونده کودکان تکمیل گردید و در بخش دوم به منظور بررسی ترس از ابزار خودگزارشی ترس ) (Child Fear Scaleاستفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان دادند که میانگین نمره ترس در گروه کنترل 63/0±35/4و در گروه مداخله 26/0±32/7بوده است که این تفاوت به لحاظ آماری معنادار بود(001/0 ≥ p).

نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن بودند که مداخله با تن پوش کلاه قرمزی باعث کاهش ترس در کودکان شده است؛ بنابراین به منظور کاهش ترس کودکان، استفاده از تن پوش در بخش اطفال توصیه میگردد

کلیدواژه‌ها


1. Mola F, Khanjari S, Davachi A, Haghani H. Effect ofplay on fear of hospitalized. Iran J Nurs. 2001;13(27):51-6. [in Persian]
2. Runeson I, Hallstrom I, Elander G, Hermerén G.
Children’s participation in the decision makingprocess during hospitalization: an observational study.Nurs Ethics. 2002; 9(6):583-98.
3. Talebi S, Ganjlo J, Rakhshani M, Asghari Nekah SM.
Comparison the effect of orientation program used byvisual concept map and face to face method on fearand anxiety of children. J Pediatr Nurs. 2015; 1(4):32-44. [in Persian]
4. Reyhani T, Dehghan Z, Shojaeian R, Ashgharinekah S,
Behnam Vashani H. The influence of the puppetKolah Ghermezi on preoperative anxiety amonghospitalized children with appendicitis in Dr Shaikhhospital of Mashhad. Evid Based Care. 2014; 4(3):76-86. [in Persian]
5. Whaly LF. Nursing care of infant and children. 2
nd ed.New York: Mosby Publisher; 1991. P. 11-2.
6. Visintainer MA, Wolfer JA. Psychological preparation
for surgical pediatric patients: the effect on children'sand parents' stress responses and adjustment.Pediatrics. 1975; 56(2):187-202.
7. Schmidt M. Brand of Hope, fear in children: children
how to overcome their fears and towns. Trans: LafzyL. Tehran: PTA Publication; 2000. P. 123-4.
8. Clatworthy S, Simon K, Tiedeman ME. Child drawing:
hospital—an instrument designed to measure theemotional status of hospitalized school-aged children.J Pediatr Nurs. 1999; 14(1):2-9.
9. Whitehouse S, Varni JW, Seid M, Cooper-Marcus C,
Ensberg MJ, Jacobs JR, et al. Evaluating a children'shospital garden environment: utilization and consumersatisfaction. J Environ Psychol. 2001; 21(3):301-14.
10. Divandari J, Danaeinia A, Arfaee FS, Amirazodi EZ.
Effective factors in children’s specialized hospitaldesigning to decrease stress (cases study: ImamHossein children's specialized hospital, pediatricsdepartment of Dr. Gharazi, Asgariye and Shafahospitals). Turkish J Design Art Communicat. 2016;6:954-63.
11. Shives LR, Isaacs A. Basic concepts of psychiatricmental health nursing. 7
th ed. Philadelphia: LippincottWilliams and Wilkins; 2008. P. 118-9.
12. Salsali M. Textbook of pediatric nursing. 9
th ed.Tehran: Boshra; 2009. P. 23. [in Persian]
13. Hirosawa I, Hirosawa M. Social anxiety disorder of
childhood. Ryoikibetsu Shokogun Shirizu. 2003;327(7414):515-6.
14. Meyer D. Children response to nursing attire. J Pediatr
Nurs. 1992; 18(2):157-60.
15. Taylor J, Muller D, Harris P, Wattley LA. Nursing
children: psychology, research and practice. London:Stanley Thorne Publisher; 1999.
16. Potts NL, Mandleco BL. Pediatric nursing: caring for
children and their families. Massachusetts: CengageLearning; 2012.
17. Canbulat N, Ayhan F, Inal S. Effectiveness of external
cold and vibration for procedural pain relief duringperipheral intravenous cannulation in pediatric patients.Pain Manag Nurs. 2015; 16(1):33-9.
18. McMurtry CM, Noel M, Chambers CT, McGrath PJ.
Children's fear during procedural pain: preliminaryinvestigation of the Children's Fear Scale. HealthPsychol. 2011; 30(6):780-8.
19. Lee J, Lee J, Lim H, Son JS, Lee JR, Kim DC, et al.
Cartoon distraction alleviates anxiety in childrenduring induction of anesthesia. Anesth Analg. 2012;115(5):1168-73.
20. Martin SE, Boekamp JR, McConville DW, Wheeler
EE. Anger and sadness perception in clinicallyreferred preschoolers: emotion processes andexternalizing behavior symptoms. Child PsychiatryHum Dev. 2010; 41(1):30-46.
21. Asghari NS, Afrooz GA, Bazargan A, Shokoohi YM.
The effect of puppet play therapy intervention oncommunicative skills of autistic children. J FundamenMental Health. 2011; 13(1):44-57. [in Persian]
22. Hakim-Javadi M, Vatankhah M. Effect of puppet play
therapy on aggression of children with ADHD. UrmiaMed J. 2017; 28(2):83-90. [in Persian]