بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی ایران: یک مطالعه مروری

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بهداشت محیط ، بیمارستان 550 ارتش ، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکترای بهداشت‌باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی، پسماند تولیدی در مراکز دندانپزشکی است که به علت داشتن عوامل خطرناک، سمی و بیماریزا از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی ایران بصورت مروری انجام شد.
روش کار : مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از مطالعات انجام شده فارسی و انگلیسی زبان با متن کامل که در طی سالهای 1378 تا 1397 که در پایگاه های اطلاعاتی معتبر SID ، Iranmedx ، Irandoc ، PubMed، Magiran و Google scholar ایندکس شده است به انجام رسید.

یافته ها : 15 مقاله استخراج شده از 245 مطالعه در ارتباط وضعیت مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آخرین مطالعات انجام شده دراین زمینه مورد بحث قرار گرفته و خلاصه شده است.
نتیجه گیری: آموزش دندان‌پزشکان جهت انجام فعالیت های مربوط به کاهش، جداسازی و بازیافت پسماند در داخل مطب مطابق با دستورالعمل ها پیشنهاد می شود زیرا با تفکیک بخش قابل بازیافت زباله های دندانپزشکی از سایر بخش‌ ها، می توان حجم زیادی از پسماندها را کم کرد که این مقدار بخش قابل توجهی از هزینه های جمع آوری و حمل و نقل و دفع و بی خطرسازی را کاهش می کند.

کلیدواژه‌ها


1.             Tsakona M, Anagnostopoulou E, Gidarakos E. Hospital waste management and toxicity evaluation: a case study. Waste management. 2007;27(7):912-20.

2.             ArenholtBindslev D. Environmental aspects of dental filling materials. European Journal of Oral Sciences. 1998;106(2p2):713-20.

3.             LaGrega MD, Buckingham PL, Evans JC. Hazardous waste management: Waveland Press; 2010.

4.             Fan P, McGill S. How much waste do dentists generate? Journal of the California Dental Association. 1989;17(12):39.

5.             Ghanbarian M, Khosravi A, Ghanbarian M, Ghanbarian M. evaluation of quantity and quality of dental solid waste. 2011.

6.             Zarei F, Taghdisi MH, Keshavarz Mohamadi N, Tehrani H. Health Promoting Hospital: A pilot study in Bo-Ali hospital, Qazvin, Iran. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2013;3(3):215-23.

7.             Ghanbarian M, Majlessi M, Samaei M. Analysis of Solid Waste Products Disposed by Dental Clinics in Shiraz. Journal of Research in Dental Sciences. 2014;10(4).

8.             Dart RC, Goldfrank LR, Chyka PA, Lotzer D, Woolf AD, McNally J, et al. Combined evidence-based literature analysis and consensus guidelines for stocking of emergency antidotes in the United States. Annals of emergency medicine. 2000;36(2):126-32.

9.             Kulivand A, Nabizadeh R, Joneidy A, Yunesian M, Omrany G. Quantity and quality analysis and management of solid waste produced in dentistry laboratories and practical dentist offices in Hamedan, 1386. Iranian Journal of Health and Environment. 2009;2(1):36-45.

10.          Koolivand A, Ghanadzadeh MJ, Rajaee MS, Mashayekhi M, Mousavi R. Quantity & quality analysis and associated management practices of solid waste generated in the general dentistry offices in the city of Arak, 2015.

11.          Danaei M, Karimzadeh P, Momeni M, Palenik C, Nayebi M, Keshavarzi V, et al. The management of dental waste in dental offices and clinics in Shiraz, Southern Iran. The international journal of occupational and environmental medicine. 2014;5(1 January):336-18-23.

12.Jamshidi A, Majlesi M,Barafrashteh M,Hosseini Mthe quality and quantity of hazardous waste for 3 dental clinic Tehran.13th national confrence on enviromental health.2011;16(1):235. 2011.

13.          Zazouli M, Ehsan R, Barafrashtehpour M. Assessment of dental waste production rate and management in Sari. Iran J Adv Environ Health Res. 2014;2(2):120-5.

14.          Nafez AH, Ebrahimi A, Nejad MH, Bina B. Quantity and composition of produced dental solid waste in Isfahan, 2011. International Journal of Environmental Health Engineering. 2014;3(1):17.

15.          Nafez A, Karbord A, Sharifi M, Jabbari R, Aboutorabi M. A quantitative and qualitative survey of dental wastes in Qazvin, Iran. Health Syst Res. 2012;7:1255-60.

16.          Amouei A, Tahmasbizadeh M, Asgharnia H, Fallah H, Mohammadi A. Quantity and quality of solid wastes in the hospitals of Babol university of medical sciences, North of Iran. Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation. 2012;7(3):203-8.

17. Pakfetrat A, Sajjadi A, Dehghan A. Evaluation of the Quality and Quantity Dental Wastes in Dental Centers of Mashhad City, 2017. Journal of Research in Enviromental Health. 2018; 3(2): 15-19.  

18. Alidadi H, Esmaili H, Aghaee F, Mirzaee A, Naser Shafiee M. A survey on the quality and quantity of wastes produced in dental offices of Bojnoord وin 2014. Iranian Journal of Research in Environmental Health. Winter. 2015;1(4):314-22.

19. Bazrafshan E, Mohammadi L, Mostafapour FK, Moghaddam AA. Dental solid waste characterization and management in Iran: a case study of Sistan and Baluchestan Province. Waste Management & Research. 2014  ;32(2):157-64.

20.Majlesi M, Alinejad A, Barafrashtehpour M, Mohammadi H. Evaluation Of Dental Solid Waste Management In Yasuj, Iran  Health System Research. 2016; 11 (4):787 – 791

21. Sadeghi Sh؛ Fardin Gharibi F؛   Nori B. Management of dental waste in private dental offices in Sanandaj city in 2014. Journal of Student Research Committee Sabzevar University of Medical Sciences . 2015; 19(3):79-86.

22.          Amouei A, Khosravi M, Asgharnia H, Ghanbari H, Faraji H. Evaluation of quality and quantity of solid wastes in Babol Dental Faculty–North of Iran.Caspian Journal Of Dental Research .  2013; 2(2): 36-41

2013): 36-41

23.          Vieira CD, de Carvalho MAR, de Menezes Cussiol NA, Alvarez-Leite ME, dos Santos SG, da Fonseca Gomes RM, et al. Composition analysis of dental solid waste in Brazil. Waste management. 2009;29(4):1388-91

24.          Pires A, Martinho G, Chang N-B. Solid waste management in European countries: A review of systems analysis techniques. Journal of environmental management. 2011;92(4):1033-50.

25.          Tchobanoglous G. Integrated solid waste managementengineering principles and management issues1993

26.          Guide to Environmental Health office.Research Environment, Health Center and work.2011:1(2):56.