فراوانی بکارگیری روش های طب مکمل و سنتی در ساکنین شهر بجنورد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، مجتمع آموزش عالی سلامت و بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

2 دکترای داروسازی، مؤسسه خدمات دارویی رضوی، مشهد، ایران.

3 دانشجوی PHDپرستاری، عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

چکیده

مقدمه: در طول سالهای اخیر استفاده از انواع روشهای طب مکمل در بسیاری از کشورها روند صعودی داشته است. در این ارتباط،هدف از مطالعه حاضر تعیین فراوانی استفاده از انواع روشهای طب مکمل و میزان رضایت از آن بهمنظور درمان و پیشگیری ازبیماریها در شهروندان بجنوردی میباشد.
مواد و روشهامطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1394با استفاده از روش نمونهگیری چندمرحلهای در ارتباط با شهروندانبالای 15سال بجنوردی انجام شد. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه پژوهشگرساخته مورد استفاده در مطالعات مشابه بود. شایان ذکراست که تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری T-testدر محیط نرمافزاری SPSS 21و سطح معناداری(P<0/05)صورت گرفت.
یافتهها: در پژوهش حاضر 367نفر با میانگین سنی 27/28±9/86سال مورد بررسی قرار گرفتند که بهطور کلی، 84/65درصد از آنهادر طول زندگی خود و 76/56درصد طی یک سال گذشته حداقل از یکی از روشهای طب مکمل استفاده کرده بودند که در این میانگیاهان دارویی )5/72درصد(، حجامت )2/29درصد(، ماساژدرمانی 25/6(درصد )و دعادرمانی 24/8 (درصد) بیشترین استفاده راداشتند و کمترین میزان استفاده به کایروپراکتیک 0/5)درصد (، هومیوپاتی ) 1/1درصد( و طب فشاری ) 2/2درصد( اختصاص داشت. ازسوی دیگر مشکلات عضلانی- اسکلتی  30/86(درصد(، اضطراب و اختلالات روان   22/96(درصد( و سردرد و میگرن )7/4درصد( شایعترین مشکلاتی بودند که افراد شرکتکننده در مطالعه برای درمان آنها از طب مکمل استفاده کرده بودند. باید خاطرنشان ساختکه بین جنسیت و متغیرهای میزان و شیوه استفاده از طب مکمل و آشنایی با روشهای آن رابطه معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به فراوانی بالای استفاده از انواع روشهای مختلف طب مکمل بهویژه گیاهان دارویی، آگاهیبخشی به افراد جهتاستفاده صحیح و بهینه از این روشها امری ضروری محسوب میشود

کلیدواژه‌ها


1. Khonsar A, Gorji K. Study of international approacheson treatment of common diseases using differentmethods of complementary medicine. J Ilam UnivMed Sci. 2009; 16(4):37-47. [in Persian]
2. Shams AM
, Ardeshir RS, Abedtash H. A glance at useand prevalence of complementary and alternative
medicine in other countries based on the last statistical
surveys. J Islamic Iran Tradit Med. 2011; 2(1):37-46.[in Persian]
3. Khademian Z, Masoudi M. The comparison of the
frequency of the use of pharmacologic therapy andcomplementary and alternative medicine for primarydysmenorrhea in adolescent girls of Lar city.Complement Med J Facul Nurs Midwifery. 2016;6(3):1560-70. [in Persian]
4. Zargarzadeh M
, Memarian R. Assessing barriers forusing of complementary medicine in relieving pain inpatients by nurses. Quart J Nurs Manag. 2013;1(4):45-53. [in Persian]
5. Mousavizadeh K, Ansari H. Complementary
alternative medicine and medical education. Payesh.2008; 7(4):329-36. [in Persian]
6. Mirzai V
, Saiadi AR, Heydarinasab M. Knowledgeand attitude of Rafsanjan physicians aboutcomplementary and alternative medicine. Zahedan JRes Med Sci. 2011; 13(6):20-4. [in Persian]
7. Payamani F
, Nazari AA, Noktehdan H, Ghadiriyan F,Karami K. Complementary therapy in patients withmultiple sclerosis. Iran J Nurs. 2012; 25(77):12-20. [inPersian]
8. Feshaakinia A
, Bijari B, Ghorbani A. The study ofBirjand medical students’ attitude toward types ofcomplementary medicine. Complement Med J FaculNurs Midwifery. 2014; 4(3):913-22. [in Persian]
9. Anbari K
, Ghanadi K. Use of complementary andalternative medicine methods and its related factors inperson referred to health centers in Khorramabad.Complement Med J Facul Nurs Midwifery. 2015;4(4):987-99. [in Persian]
10. Barnes PM, Powell-Griner E, McFann K, Nahin RL.
Complementary and alternative medicine use amongadults: Semin Integrat Med. 2004; 2(2):1-19.
11. Xue CC, Zhang AL, Lin V, Da CC, Story DF.
Complementary and alternative medicine use inAustralia: a national population-based survey. J AlternComplement Med. 2007; 13(6):643-50.
12. Mahmoudian A
, Hosseini E. Using complementaryand alternative medicine in multiple sclerosis. JIsfahan Med Sch. 2015; 32(320):2501-10. [in Persian]
13. Maftoon F
, Sadighi J, Azin SA, Montazeri A.Complementary medicine and health system. Payesh.2007; 6(1):55-62. [in Persian]
14. Banaiyan S, Rasti Borujeni M, Shirmardi SA, Kheyri
S, Saadati M. Knowledge and attitude of physiciansabout cupping in Chaharmahal va Bakhtiari province,2007. J Shahrekord Univ Med Sci. 2009; 10(4):19-24.[in Persian]
15. -Mozaffarpur SA
, Shirafkan H, Taghavi M, MirzaporM. Investigating the difference between principals ofIranian traditional medicine and modern medicine forproviding a model for integrated medicine. IslamHealth J. 2014; 1(1):10-5. [in Persian]
16. Gaffari F, Naseri M, Khodadoost M. Traditional
Iranian medicine and the need for its revival anddevelopment. Teb Va Tazkiye. 2010; 19(3):63-71. [inPersian]
17. Ameri F, Vahayi MR, Khathonabadi SA, Andalibi L.
The relevance of medicinal plants consumers in Iran:investigating statistics for consumers, states ofconsumption, informative and source area. Teb VaTazkiye. 2013; 22(3):37-42. [in Persian]
18. Tehrani BS, Asgharifard H, Haghdoost AA,
Barghmadi M, Mohammadhosseini N. The use ofcomplementary/alternative medicine among thegeneral population in Tehran. Payesh. 2008; 7(4):355-62. [in Persian]
19. Sedighi Z, Maftoun F, Moshrefi M. Knowledge and
insight toward complementary medicine and the rateof use of these services in the population of Tehran.Payesh. 2004; 4:279-89. [in Persian]
20. Hunt KJ, Coelho HF, Wider B, Perry R, Hung SK,
Terry R, et al. Complementary and alternativemedicine use in England: results from a nationalsurvey. Int J Clin Practice. 2010; 64(11):1496-502.
21. Posadzki P, Watson LK, Alotaibi A, Ernst E.
Prevalence of use of complementary and alternativemedicine (CAM) by patients/ consumers in the UK:systematic review of surveys. Clin Med. 2013;13(2):126-31.
22. MacLennan AH, Wilson DH, Taylor AW. Prevalence
and cost of alternative medicine in Australia. Lancet.1996; 347(9001):569-73.
23. Thomas KJ, Nicholl JP, Coleman P. Use and
expenditure on complementary medicine in England: apopulation based survey.Complement Ther Med.2001; 9(1):2-11.
24. Hori S, Mihaylov I, Vasconcelos JC, McCoubrie M.
Patterns of complementary and alternative medicineuse amongst outpatients in Tokyo, Japan. BMC. 2008;23(8):14.
25. Yamashita H, Tsukayama H, Sugishita C. Popularity
of complementary and alternative medicine in Japan: atelephone survey. Complement Ther Med. 2002;10(2):84-93.
26. Lim MK, Sadarangani P, Chan HL, Heng JY.
Complementary and alternative medicine use inmultiracial Singapore. Complement Ther Med. 2005;13(1):16-24.
27. Esmail N. Complementary and alternative medicine in
Canada: trends in use and public attitudes, 1997-2006.Public Policy Sources. 2007; 87:1-53.
28. Ock SM, Choi JY, Cha YS, Lee J, Chun MS, Huh CH,
et al. The use of complementary and alternativemedicine in a general population in South Korea:results from a national survey in 2006. J Korean MedSci. 2009; 24(1):1-6.
29. Hwang JH, Han DW, Yoo EK, Kim WY. The
utilization of complementary and alternative medicine(CAM) among ethnic minorities in South Korea. BMC.2014; 14(1):103.
30. Peltzer K, Sydara K, Pengpid S. Traditional,
complementary and alternative medicine use in acommunity population in LaoPDR. Afr J TraditComplement Alternat Med. 2016; 13(3):95-100.
31. NI H, Simile C, Hardy AM. Utilization of
complementary and alternative medicine by UnitedStates adults: results from the 1999 national healthinterview survey. Med Care. 2002; 40(4):353-8.
32. Zamani AR, Mahdizadeh M, Yekta Z. Place of
Alternative medicine in providing health services inIsfahan, 2000. J BirjandUniv Med Sci. 2000; 7(1):9-15. [in Persian]
33. Aziz Z, Tey NP. Herbal medicines: prevalence and
predictors of use among Malaysian adults.Complement Ther Med. 2009; 17(1):44-50.
34. Burke A, Kuo T, Harvey R, Wang J. An international
comparison of attitudes toward traditional and modern
medicine in a Chinese and an American clinic setting.
Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:204137.
35. Zafarghandi N, Pirasteh A, Khajavi K, Bateni F.
Knowledge, attitude and behaviors of people referredto health centers of Tehran about Iranian traditionalmedicine. Alborz Univ Med J. 2012; 1(2):65-70. [inPersian]
36. Nguyen D, Gavaza P, Hollon L, Nicholas R.
Examination of the use of complementary andalternative medicine in Central Appalachia, USA.Rural Remote Health. 2014; 14(1):2484.