دوره و شماره: دوره 21، شماره 65، بهار 1397، صفحه 1-69 

اصیل

1. بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری سندرم متابولیک در زنان مبتلا براساس سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در شهرستان گناباد در سال 1393

صفحه 1-10

سوگل ارجمند؛ شبنم محمدی؛ بهاره رضوانی؛ مریم محمدی؛ زهرا خاکساریان؛ افسانه رستم کلایی؛ مجید غیور مبرهن؛ علی علی دلشاد؛ فاطمه محمدزاده؛ علی جوان دوست؛ مهدی مشکی