بررسی فراوانی شکایتهای شایع دوران بارداری و عوامل مؤثر بر کاهش آنها در مادران باردار 24-20 هفته شهر مشهد در سال 1396

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: بارداری به عنوان یکی از حساس ترین مراحل زندگی زنان با تغییرات فیزیولوژیکی و بیومکانیکی زیادی همراه می­باشد که باعث شکایتهایی می­شود. هر نوع برنامه­ریزی برای کاهش مشکلات بارداری نیازمند شناخت دقیق این مشکلات و عوامل مؤثر بر آنها است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی شکایتهای شایع دوران بارداری و عوامل مؤثر بر آنها در مادران باردار 24-20 هفته شهر مشهد در سال 1396 انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی 107 زن باردار نخست­زا 24-20هفته باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر مشهد با استفاده از روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از طریق نرم افزار SPSS 20صورت گرفت.
یافته­ها: حدود 67 درصد از زنان باردار تحت مطالعه گرفتار مشکلات شایع بارداری بودند. مشکل شایع نخست، خستگی غیرمعمول بود (میانگین نمره 1±71/2 و ورم پاها کمترین میزان فراوانی را داشت (میانگین نمره1/0±11/4)در بررسی عوامل مؤثر بر کاهش شکایات نیز برخی از عوامل مؤثرتر شناخته شدند؛ از جمله در شکایت ورم پا: نگهداشتن پاها کمی بالاتر از سطح بدن ( 33درصد)، در گرفتگی عضلات پا: مصرف روزانه شیر و لبنیات ( 9/34 درصد) در سوزش سر دل: پرهیز از خالی یا پر نگهداشتن معده (5/28 درصد) و در یبوست: مصرف میوه و سبزی (3/43درصد) و مایعات فراوان ( 3/38درصد) مؤثرتر از سایر عوامل بودند.
نتیجه­گیری: با بررسی مادران باردار نتیجه گرفته می­شود که بر مبنای سه ماهه­ای که مادران باردار در آن قرار دارند و نیز به دلیل عوامل فردی، زنان باردار دچار برخی از شکایتهای شایع میگردند. در نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر 67 درصد از مادران دچار این مشکل بودند که شایعترین آن خستگی غیرمعمول بود. با ارائه توصیه­ها و تمرینات بدنی مؤثر بر کاهش شکایتها میتوان بدن زن باردار را با تغییرات بارداری هماهنگ نمود و بروز شکایتهای شایع را به حداقل رساند

کلیدواژه‌ها


1. Izci B, Martin SE, Dundas KC, Liston WA, Calder AA, Douglas NJ. Sleep complaints: snoring and daytime sleepiness in pregnant and pre-eclamptic women. Sleep Med. 2005; 6(2):163-9.
2. Tafzoli M, Bagheri M, Boskabadi, H, Setayesh Y. The comparative study of the impact of antenatal training care infants to fathers and couple on the fathers' participations after birth. Int J Pediatr. 2013; 1(1):31-8. [in Persian]
3. Roberts RM, Muller T, Sweeney A, Bratkovic D, Gannoni A. Promoting psychological well-being in women with phenylketonuria: pregnancy-related stresses, coping strategies and supports. Mol Genet Metab Rep. 2014; 1:148-57.
4. Skouteris H. Pregnancy: physical and body image changes. Encyclopedia of body image and human appearance. London, England: Elsevier; 2012. P. 664-8.
5. Cioffi J, Schmied V, Dahlen H, Mills A, Thornton C, Duff M, et al. Physical activity in pregnancy: women's perceptions, practices, and influencing factors. J Midwifery Womens Health. 2010; 55(5):455-61.
6. Mckee MD, Cunningham M, Jankowski KR, Zayas L. Health-related functional status in pregnancy: relationship to depression and social support in a multi-ethnic population. Obstet Gynecol. 2001; 97(6):988-93.
7. Mirmohammadaliei M, Khakbazan Z, Kazemnejad AN, Abbaszadeh F. Comparison of quality of life and depression among women with normal and high risk pregnancies. J Hayat. 2007; 13(1):35-42. [in Persian]
8. Saeidi R, Tafazoli M, Robatsangi MG. Kangaroo mother care for infantile colic: a randomized clinical trial. Tehran Univ Med J. 2010; 67(12):870-5. [in Persian]
9. Otchet F, Carey MS, Adam L. General health and psychological symptom status in pregnancy and the puerperium: what is normal? Obstet Gynecol. 1999; 94(6):935-41.
10. Poudevigne MS, O’Connor PJ. A review of physical activity patterns in pregnant women and their relationship to psychological health. Sports Med. 2006; 36(1):19-38.
11. Silva AM. Preventing and managing back pain during pregnancy. New York: Expect Fitness; 2004.
12. Smith MW, Marcus PS, Wurtz LD. Orthopedic issues in pregnancy. Obstet Gynecol Surv. 2008; 63(2): 103-11.
13. Wijnhoven HA, de Vet HC, Smit HA, Picavet HS. Hormonal and reproductive factors are associated with chronic low back pain and chronic upper extremity pain in women–the MORGEN study. Spine. 2006; 31(13):1496-502.
14. Rodacki CL, Fowler NE, Rodacki AL, Birch K. Stature loss and recovery in pregnant women with and without low back pain. Arch Phys Med Rehabil. 2003; 84(4):507-12.
15. Karimi Z, Dadgar S, Abdollahi M, Yousefi S, Tolyat M, Khosravi Anbaran Z. The relationship between minor ailments of pregnancy and quality of life in pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2017; 20(6):8-21. [in Persian]
16. Chou FH, Lin LL, Cooney AT, Walker LO, Riggs MW. Psychosocial factors related to nausea, vomiting, and fatigue in early pregnancy. J Nurs Scholarsh. 2003; 35(2):119-25.
17. Vangen S, Stoltenberg C, Stray-Pedersen B. Complaints and complications in pregnancy: a study of ethnic Norwegian and ethnic Pakistani women in Oslo. Ethn Health. 1999; 4(1-2):19-28.
18. Khalilipour Darestani M. Comprehensive and applied textbook of obstetrics. 1st ed. Tehran: Dibaj Publication; 2009. [in Persian]
19. Guilleminault C, Querra-Salva MA, Chowdhuri S, Poyares D. Normal pregnancy, daytime sleeping, snoring and blood pressure. Sleep Med. 2000; 1(4):289-97.
20. Jahdi F, Rezaei E, Behboodi MZ, Hagani H. Prevalence of sleep disorders in the pregnant women. Payesh J. 2013; 12(6):629-35. [in Persian]
21. Khresheh R. Strategies used by Jordanian women to alleviate heartburn during pregnancy. Midwifery. 2011; 27(5):603-6.
22. Rungsiprakarn P, Laopaiboon M, Sangkomkamhang US, Lumbiganon P, Pratt JJ. Interventions for treating constipation in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015; (9):CD011448.
23. Poskus T, Buzinskienė D, Drasutiene G, Samalavicius NE, Barkus A, Barisauskiene A, et al. Haemorrhoids and anal fissures during pregnancy and after childbirth: a prospective cohort study. BJOG. 2014; 121(13):1666-71.