دوره و شماره: دوره 22، شماره 69، بهار 1398، صفحه 1-71 
2. شناسایی ساختار عاملی متغیرهای سندرم متابولیک در بین افراد 35 تا 65 سال شهر مشهد

صفحه 15-24

حبیب الله اسماعیلی؛ مجید غیورمبرهن؛ مریم طایفی؛ راضیه یوسفی


3. بررسی عوامل مرتبط با پرفشاری خون با استفاده از مدل رگرسیون چندسطحی

صفحه 25-33

محمدتقی شاکری؛ نسیم خواجویان؛ حبیب الله اسماعیلی؛ راضیه یوسفی؛ الهام ناوی پور


مروری

6. مباحث تشریحی کلیه از دیدگاه ابن‌سینا و مقایسه تطبیقی آن با طب نوین

صفحه 51-59

امیر پرویز توسلی؛ محمد رضا نورس؛ زهرا نیک اختر؛ شبنم محمدی