دوره و شماره: دوره 22، شماره 72، زمستان 1398، صفحه 1-73 

مروری

6. مروری بر دوره دکتری تخصصی رشته‌های علوم پایه پزشکی (PhD) به دوره پزشکی (MD) در سایر کشورها؛ ضرورت، شواهد موجود و برنامه پیشنهادی در ایران

صفحه 55-63

ناصح پهلوانی؛ هوشنگ رفعت پناه؛ ناصر عجمی؛ امید صادقی؛ بهزاد مهکی؛ علی عمادزاده؛ سید مجتبی کشفی؛ محسن سوسن آبادی فراهانی؛ انور سلیمانی؛ احمد اسماعیل زاده