وضعیت ویتامین D، کلسیم و فسفات سرم در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد میکروب‌شناسی، مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

3 کارشناس ارشد ایمنی‌شناسی، گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

4 الف.دانشیار، مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران ب.دانشیار، گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: علاوه بر اهمیت ویتامین D در تنظیم کلسیم و فسفر که نقش مهمی در متابولیسم استخوان دارند، مشخص شده است که این ویتامین در فعالیت‌های بیولوژیک بسیاری ایفای نقش می‌کند و کمبود آن، فرد را مستعد بیماری‌های مختلفی می‌نماید. برخی از مشاغل مانند پزشکی ممکن است بیشتر در معرض کمبود این ویتامین قرار داشته باشند.در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین میانگین میزان سرمی ویتامین D در دانشجویان پرستاری دانشگاه لنگرود و بررسی عوامل مرتبط با آن انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه مقطعی حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی در ارتباط با 88 دانشجوی پرستاری دانشگاه لنگرود در سال 1395 انجام شد. به‌منظور سنجش میزان سرمی ویتامین D از روش الیزا (ELISA) استفاده گردید و برای سنجش کلسیم و فسفر از روش کالری‌متری بهره گرفته شد. در ادامه، چک‌لیست پژوهشگرساخته حاوی سؤالاتی در مورد سن، جنس، شاخص توده بدنی، استفاده از ضد آفتاب، مصرف شیر، رنگ پوست، تماس با نور، نوع پوشش و فعالیت بدنی تکمیل گردید. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS 22 و با استفاده از آماره‌های توصیفی و آزمون‌های t مستقل یا Mann–Whitneyبا خطای 05/0 تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین ویتامین D، کلسیم و فسفر در شرکت‌کنندگان به‌ترتیب معادل 07/19±30/27 نانوگرم بر میلی‌لیتر، 29/0±1۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر و 24/0±47/3 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر ارزیابی شد. میزان کمتر از سطح طبیعی ویتامین D در دختران برابر با 65 درصد (با میانگین 11/23±74/29) و در پسران معادل 73 درصد (با میانگین 86/14±26/25) بود و تفاوتی بین دو جنس وجود نداشت. تنها اختلاف معناداری بین نوع پوشش و میانگین میزان ویتامین D سرمی مشاهده شد.
نتیجهگیری: نتایج نشان دادند که میزان ناکافی و کمبود ویتامین D با وجود میزان طبیعی کلسیم و فسفر در دانشجویان پرستاری دانشگاه لنگرود، شایع بوده و لازم است بهبود وضعیت ویتامین D در آن‌ها به‌عنوان یک الویت بهداشتی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Holick MF. Vitamin D: a millenium perspective. J Cell Biochem. 2003; 88(2):296-307.
 2. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med. 2007; 357(3):266-81.
 3. Zmijewski M. Vitamin D and human health. Int J Mol Sci. 2019; 20(1).pii:E145.
 4. Avenell A, Bolland MJ, Grey A. 25-hydroxyvitamin D–should labs be measuring it? Ann Clin Biochem. 2019; 56(2):188-9.
 5. Morley JE. Vitamin D: does the emperor have no clothes? J Nutr Health Aging. 2019; 23(4):316-7.
 6. Manson JE, Cook NR, Lee IM, Christen W, Bassuk SS, Mora S, et al. Vitamin D supplements and prevention of cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med. 2019; 380(1):33-44.
 7. Pilz S, Zittermann A, Trummer C, Theiler-Schwetz V, Lerchbaum E, Keppel MH, et al. Vitamin D testing and treatment: a narrative review of current evidence. Endocr Connect. 2019; 8(2):R27-43.
 8. Wimalawansa S. Biology of vitamin D. J Steroids Horm Sci. 2019; 10(198):2.
 9. Chandrika N, Usha S, Shetty H. Vitamin D status in a sample population representing urban youth. Int J Clin Biochem Res. 2016; 3(2):231-5.
 10. Sulaiman AH, Abukanna AM, Alenezy AA, Balla AA. Prevalence of vitamin D deficiency among university female students in northern border region of kingdom of Saudi Arabia (KSA). Ann Med Health Sci Res. 2017; 7(5):280-3.
 11. Walia HK, Singh A, Kaur K, Sharma V, Bhartiya JP, Sah NK. Vitamin D status in apparently healthy students of Maharishi Markandeshwar Medical College & Hospital, Kumarhatti, Solan. Sch J App Med Sci. 2017; 5:949-54.
 12. Holick MF. The vitamin D deficiency pandemic: approaches for diagnosis, treatment and prevention. Rev Endocr Metab Disord. 2017; 18(2):153-65.
 13. Lips P, Cashman KD, Lamberg-Allardt C, Bischoff-Ferrari HA, Obermayer-Pietsch B, Bianchi ML, et al. Current vitamin D status in european and middle east countries and strategies to prevent vitamin D deficiency: a position statement of the european calcified tissue society. Eur J Endocrinol. 2019; 180(4):23-54.
 14. Moradzadeh K, Larijani B, Keshtkar AA, Hossein-Nezhad A, Rajabian R, Nabipour I, et al. Normative values of vitamin D among Iranian population: a population based study. Int J Osteoporos Metab Disord. 2008; 1(1):8-15.
 15. Grant WB, Holick MF. Benefits and requirements of vitamin D for optimal health: a review. Altern Med Rev. 2005; 10(2):94-111.
 16. Holick MF. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2004; 80(6):
  1678S-88S.
 17. Lips P. Vitamin D status and nutrition in Europe and Asia. J Steroid Biochem Mol Biol. 2007; 103(3):
  620-5.
 18. Larijani B, Hossein-Nezhad A, Feizabad E, Maghbooli Z, Adibi H, Ramezani M, et al. Vitamin D deficiency, bone turnover markers and causative factors among adolescents: a cross-sectional study. J Diabetes Metab Disord. 2016; 15:46.
 19. Zehni K, Ashjaardalan A, Bagherisaweh MI, Rokhzadi MZ. The serum level of 25 hydroxy vitamin D and factors affecting its level among students in Kurdistan University of Medical Sciences in 2015. Sci J Kurdistan Univ Med Sci. 2015; 20(5):1-10. [In Persian]
 20. Zabihiyeganeh M, Jahed SA, Sarami S, Nojomi M. Hypovitaminosis D: are medical students at risk? Int J Prev Med. 2014; 5(9):1161-8.
 21. Faghih S, Abdolahzadeh M, Mohammadi M, Hasanzadeh J. Prevalence of vitamin d deficiency and its related factors among university students in Shiraz, Iran. Int J Prev Med. 2014; 5(6):796-9.
 22. Al-Elq AH. The status of vitamin D in medical students in the preclerkship years of a Saudi medical school. J Family Community Med. 2012; 19(2):
  100-4.
 23. Joshi VS, Mandal R. Vitamin D status in medical students and risk factor analysis. Ann Med Physiol. 2018; 2(1):11-6.
 24. Nimri LF. Vitamin D status of female UAE college students and associated risk factors. J Public Health (Oxf). 2018; 40(3):e284-90.
 25. Tabrizi R, Moosazadeh M, Akbari M, Dabbaghmanesh MH, Mohamadkhani M, Asemi Z, et al. High prevalence of vitamin d deficiency among iranian population: a systematic review and meta-analysis. Iran J Med Sci. 2018; 43(2):125-39.
 26. Vatandost S, Jahani M, Afshari A, Amiri MR, Heidarimoghadam R, Mohammadi Y. Prevalence of vitamin D deficiency in Iran: a systematic review
  and meta-analysis. Nutr Health. 2018; 8:26010601
  8802968.
 27. Saeidinia A, Larijani B, Jalalinia S, Farzadfar F, Keshtkar AA, Rezaei E, et al. Evaluation of the prevalence of vitamin D deficiency in the Iranian population residing in the Islamic Republic of Iran by province in the period 1990-2010. Iran J Diabetes Metab. 2013; 12(6):574-84. [In Persian]

 28. Mirbolouk F, Pakseresht S, Asgharnia M, Farjadmand BM, Kazemnezhad E. Study of vitamin D status in pregnant women in north of Iran. Nutrition. 2016; 4(4):176-80.
 29. Hilger J, Friedel A, Herr R, Rausch T, Roos F, Wahl DA, et al. A systematic review of vitamin D status in populations worldwide. Br J Nutr. 2014; 111(1):23-45.
 30. Londhey V. Vitamin D deficiency: Indian scenario. J Assoc Physicians India. 2011; 59:695-6.