نویسنده = مریم باقری
بررسی ارتباط مشارکت اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان شهر مشهد

دوره 25، شماره 83، آذر 1401، صفحه 49-57

10.22038/nnj.2023.67001.1359

اکرم قنبری مقدم؛ مریم باقری؛ محمد آیت نیا؛ فاطمه حاجی آبادی؛ مجتبی محمدی


بررسی تاثیر محلول دیالیز سرد بر خستگی بیماران تحت همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 25، شماره 82، شهریور 1401، صفحه 1-12

10.22038/nnj.2023.66945.1358

فاطمه سلحشور؛ حمیدرضا چمنزاری؛ مریم باقری؛ حبیب الله اسماعیلی