نویسنده = حسین ابراهیم پور
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مدیریت داروخانه بر اساس استانداردهای اعتباربخشی JCI-2008 در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) در سال1392

دوره 17، شماره 59، زمستان 1393، صفحه 36-45

حسین درگاهی؛ سیده الهه حسینی؛ پیام محمودیان؛ حسین ابراهیم پور؛ راضیه محمدخانی


2. بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390

دوره 17، شماره 59، زمستان 1393، صفحه 22-28

حسین ابراهیم پور؛ سید محمد هادی موسوی؛ هاجر حقیقی؛ پیام محمودیان؛ سیده الهه حسینی