ارزیابی مدیریت داروخانه بر اساس استانداردهای اعتباربخشی JCI-2008 در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) در سال1392

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5 دانشجوی رشته ی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه
برنامه اعتبار بخشی بر اساس استاندارد هایJCI به عنوان کامل ترین برنامه اعتبار بخشی در جهان شناخته شده است. اگر مدیریت داروخانه بر اساس استانداردی که هم از لحاظ ملی و هم از لحاظ بین المللی دارای اعتبار است اعمال شود می تواند باعث ارتقاء کارایی، بهره وری و اثربخشی واحد شود. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر میزان مطابقت با استاندارد های کمیسیون مشترک بین المللی اعتبار بخشی بود.
روش کار
در این مطالعه توصیفی و مقطعی که در سال 1392 انجام شده و جامعه آماری شامل بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد که به دلیل محدود بودن جامعه، هر  ۵ بیمارستان امیر اعلم، سینا، بهارلو، امام خمینی و شریعتی به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه از روش مشاهده و پرسش برای گردآوری داده ها استفاده شد و  ابزار گردآوری داده ها چک لیست مدیریت دارویی بر اساس استاندارد های  اعتباربخشی JCI 2008 بود.
یافته ها
بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه بالاترین امتیاز کسب شده استاندارد های ارزیابی مدیریت داروخانه مربوط به بیمارستان های سینا و بهارلو و کمترین امتیاز کسب شده مربوط به بیمارستان شریعتی می باشد.
 نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه بین سیستم کنونی دارو درمانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پرشکی تهران و سیستمهای ملزم به رعایت استانداردهای اعتباربخشی JCI  فاصله خیلی زیادی وجود ندارد ولی پر کردن همین فاصله نه چندان زیاد باعث بهره مندی بیماران از خدمات دارویی و درمانی سالم تر، موثرتر و مطلوب تر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها