بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرا

3 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه:
 بخش تغذیه بیمارستان در زمره مهمترین بخش های یک بیمارستان است زیرا عملکرد و فعالیت این بخش تأثیر بسیار زیادی بر میزان رضایتمندی بیماران دارد.این مطالعه با هدف بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران با استانداردهای مدون در وزارت بهداشتانجام گرفته است.
روش بررسی:
این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی است. جامعه مورد مطالعه 7 بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. به منظور گردآوری داده ها چک لیست تایید شده معاونت درمان توسط پژوهشگر با روش مشاهده و مصاحبه تکمیل گردیده است. چک لیست دربردارنده 7 حیطه و 64 سوال است.جهت توصیف نتایج پژوهش از نرم افزار SPSS 16 استفاده شده است.
یافته ها:
نمره بدست آمده از وضعیت مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستان های مورد مطالعه برابر با 0.82 است، که به طور کلی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین نمرات بدست آمده از استانداردهای بررسی شده به ترتیب در مرکزقلب تهران 94/0، امیراعلم 87/0، مرکز طبی کودکان 86/0، سینا 85/0، دکتر شریعتی 82/0، امام خمینی 74/0 و انستیتو کانسر 67/0 می باشد.
نتیجه گیری:
وضعیت تغذیه، مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستان های مورد پژوهش بیمارستان در وضعیت مطلوب قرار دارد با این وجود برای بهتر شدن وضعیت می توان با برگزاری برنامه های آموزشی برای کارکنان سطح دانش آنها را نسبت بهوظایف خود افزوده و سبب بهبود کیفیت عملکرد شد.

کلیدواژه‌ها