بررسی هماهنگی آموزش نظری با آموزش بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: در حال حاضر، همه تلاش صاحب‌نظران بر این است که در دانشکده‌ها و محیط‌‌های آموزش بالینی، شرایطی فراهم شودکه به کسب تخصص در دانشجویان منجر گردد، چرا که آموزش بالینی مهمترین بخش یادگیری رفتارهای حرفه‌ای دانشجویان علوم پزشکی است. لذا این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه مدرسین پرستاری در رابطه با هماهنگی آموزش نظری با بالینی انجام شد.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ی اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه پژوهشگر ساخته "بررسی تطابق تئوری و بالین" بود. پس از تایید روایی محتوا و پایایی ابزار با آلفای کرونباخ(α=0.8)، پرسشنامه در اختیار همه مربیان بالینی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد (29 نفر) که در طی مدت نمونه‌گیری در دانشکده مشغول به تدریس بودند، قرار داده شد.  سپس داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS16 تجزیه تحلیل گردید.
نتایج: میانگین سنی مربیان 99/11± 53/41، 82.8% (24 نفر) متاهل و 62.1% (18 نفر) مذکر بودند. 89.7% (26 نفر) دارای مدرک کارشناسی ارشد و مابقی دکترا بودند. از نظر اساتید درس هایی که از نظر مدت زمان کارآموزی با کسب مهارت در آن درس بیشترین تطابق را دارند شامل بهداشت جامعه (47/1±88/3)، روان پرستاری(15/1±77/3) و مدیریت (31/1±77/3) و درس هایی که کمترین تطابق را دارند بخش‌های ویژه (9/0±14/2) و اورژانس (28/1±26/2) بودند (P<0.001).
نتیجه گیری: برطبق نتایج حاصل از این مطالعه مدت زمان اکثر کارآموزی‌ها (به جز بخش‌های ویژه و اورژانس) برای کسب مهارت در آن دروس کافی است. از آنجایی که در حال حاضر اساس ارایه‌ی خدمات و آموزش پرستاری، سنتی می باشد، به نظر می‌رسد اصلاح کوریکولوم دوره پرستاری یا تخصصی نمودن حرفه پرستاری راهکاری برای حل مشکلات موجود باشد. 

کلیدواژه‌ها


 1. Harandi T, Arabshahi K. Quality of clinical education of opinion of Iran university medical students. Qazvin University of Medical Sciences. 2004; 30:4-10. [in Persian]
 2. Chan D. Nursing student’s Perceptions of the clinical environment: A questionnaire survey. International journal of Nursing Studies. 2005; 42(6):665-72.
 3. Khorsandi M, Khosravi S. Evaluation of Clinical Education of Nursing and Midwifery Students in Arak. Knowledge Gift 2001; 5(1):29-32. [ in Persian]
 4. Williams K. Collaborative relationships of the certified registered nurse anesthetist and the. ProQuest Dissertations and Theses. 1997:1-54.
 5. Farnia F. productivity in clinical education from the perspective of nursing and midwifery student. Yazd University of medical sciences. 2000; 8(2):68-72. [in Persian]
 6. Dehghani H, Fallahzade H. The educational problems of clinical field training .Iranian journal of medical education. 2005; 5 (1):24-33. [in Persian]
 7. Afsar F, Frud A. Students and faculty members of nursing and midwifery about clinical education problems Iranian Journal of Medical Education 2001; 2 (2). [in Persian]
 8. Mogharab M, Khazaei Assessing clinical field training from the perspective of nursing student Birjand University of Medical Sciences. Journal of Birjand University of Medical Sciences. [in Persian]
 9. Khademalhosseini M, Alhani F. Pathology of clinical education in nursing students of intensive care unit: A qualitative study. Journal of Baghiatollah University of Medical Sciences. 2010; 2(2):81-86. [in Persian]
 10. Heydari A, Soudmand P, Hajiabadi F, Armat M, Rad M. The causes and solutions of the theory and practice gap from nursing education view point: A review article. J Med Edu Dev. 2014; 7 (14) :72-85[in Persian]
 11. Allan, Helen T., Pam Smith, and Mike O’Driscoll. "Experiences of supernumerary status and the hidden curriculum in nursing: a new twist in the theory–practice gap?" Journal of Clinical Nursing 20.5‐6 (2011): 847-855.
 12. Valizadeh S, Abedi H, Zamanzadeh V, Fathiazar E. Challenges of Nursing Students during Their Study: A Qualitative Study. Iranian Journal of Medical Education. 2008; 7 (2) :397-407. [in Persian]
 13. Elkan R, Robinson J. Project 2000: the gapbetween theory and practice. Nurse EducationToday. 1993; 13(4):295-8.