بررسی صرف زمان پرستاران برای کارهای غیر پرستاری و خدمات نوشتاری در شیفت‌های پرستاری: یک مطالعه توصیفی- تحلیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ، تربت جام، ایران

2 کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پرستاران علاوه بر مراقبت از بیمار وظایف متعددی را بر عهده دارند که گاها برخی از این وظایف آنها را از رسالت اصلی شان که همان مراقبت از بیمار می باشد، دور می کند.بنابراین  هدف این مطالعه بررسی صرف زمان پرستاران برای کارهای غیر پرستاری و خدمات نوشتاری در شیفت‌های پرستاری می باشد.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش را پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) و منتصریه  شهر مشهد تشکیل دادند. ابزار گرداوری داده ها  شامل: پرسشنامه پژوهشگر ساخته که برگرفته از چک لیست مراقبت مستقیم و غیر مستقیم برادشا و هاریسون و منابع معتبر پرستاری بود. این پرسشنامه پس از بررسی روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج با استفاده از نرم افزار spss16 تحلیل گردید.
نتایج: یافته ها نشان داد از دیدگاه پرستاران بیشترین زمانپرستاران صرف جواب دادن به تلفنهای مختلف و کارهای مختلف تلفنی(60.3%) و جوابگویی به به سوالات مکرر بیماران و همراهیان آنها در مورد زمان ویزیت توسط متخصص(7.56%) مربوطه می‌گردد. طبق آزمون همبستگی اسپیرمن ارتباط مستقیم معنی داری بین نمره عملکرد پرستاران در زمینه انجام کارهای غیرضروری با رده سنی( p=0.01, r=0.22) و با سابقه کار(P>0.001, r=-0.39) رابطه معنی دار معکوس وجود داشت.
نتیجه گیری: از آنجا که نتایج نشان دهنده صرف زمان زیاد پرستاران جهت انجام تکالیف نوشتاری و غیر پرستاری است لذا پیشنهاد می گردد مدیران پرستاری با اصلاح مقررات و کاهش برخی از وظایف غیرپرستاری موجب ارائه مراقبتهای هدفمندتر و افزایش کیفیت مراقبت ها گردند. 
 

کلیدواژه‌ها


1. Asefzadeh S. Hospital Management & Research .Qazvin University of Medical Sciences 2003; 1: 35- 36 [Article in Persian].

2. Amini A, Hejazi Azad Z. Analysis and Evaluation of Health Roles in Promotion of Manpower

Productivity in Iran Economy. Journal of Iranian Economic Research2007; 30:163-137[Article in Persian].

3. Abasi Moghadam MA. Analysis Treatment cost Nerve surgery ward Imam khomeini hospital. Tehran: Science & Research Branch Islamic Azad University of Theran, 1995. [Thesis in Persian]

4. Maleki MR. Survey unit cost & Efficiency Health services of Damavand. Tehran: Iran University of Medical sciences, 1986. [Thesis in Persian]

5. Hall McGillis L. Nursing Intellectual Capital: A Theoretical Approach for Analyzing Nursing Productivity. Nursing Economics 2003; 21(1): 14-19.

6. Estaugh SR."Hospital Nurse Productivity. “Journal of Health Care Finance 2002; 29(1):14-22.

7. Hooma H. Development and Standardization of a Job Satisfaction Scale. Tehran: State Management Training Center; 2002. P. 4-5[Book in Persian].

8. Baghbanyan AB, Aghamohamadi G, Shaei A, Rahmani H, Sheed pur J. Management in Health Care. Tehran: Gap; 2003. p. 310 [Book in Persian].

9. Lundgren S, Segesten K. Nurses' use of time in a medical-surgical ward with all-RN staffing. Journal of Nursing Management Jan 2001;9: 13-20.

10. Harrison L, Nixon G. Nursing activity in general intensive care. J C N 2002; 11: 158–167.

11. Kiekkas P, Poulopoulou M, Papahatzi A, Androutsopoulou C, Maliouki M, Prinou A. Nursing Activities and Use of Time in the Post anesthesia Care Unit. Journal of Per Anesthesia Nursing 2005; 20(5): 311-322.

12. Desjardinw F, Cardinal L, Belzile E, McCusker J. Reorganizing nursing work on surgical units: a time-and-motion study. Nurse Leadersh 2008; 21 (3):26-38.

13. Hashemi SM, Mohamadi Baghmolai M, Ghaedi H, Ghafarian Shirazi HR. The patient's satisfaction from hospitals facilities in Bushehr Province. Iranian South Medical Journal 1999 Oct; 4(1):53-59[Article in Persian].

14. Sadaghiani E. Organization & Hospital. Tehran: Jahan Rayane; 1998. P. 46-47 [Book in Persian].

15. Pazargadi M, Zagheri Tafreshi M, Abed Saeedi Z. Nurses' perspectives on quality of nursing care: a qualitative study. Journal of the Faculty of Medicine in Shaheed Beheshti University of Medical sciences 2007; 31(2): 147-153[Article in Persian].

16. Parker SE, Kreboth FJ. Practical programs of conduction patient satisfaction. J Nurse Care 1991; 6(5): 430-35.

17. Thomas LH. Measuring patients’ satisfaction with nursing care. JAN 2006; 17(1): 52-63.

18. Karimi I. Health Economics. Theran: Gap; 2004.p. 5-7[Book in Persian].

19. Bradshaw KE, Sittig DF, Gardner M, Pryor TA, Budd M. Computer based data entry for nurses in the ICU". MD Compute 1989 Sep-Oct; 6(5):274-280.

20. Norrie P. "Nurses’ time management in intensive care. Nursing in Critical Care1997; 2 (3): 121–125.

21. Dehghan Nayeri N, Nazari AA, Adib Haj Bagheri M, Salsali M, Ahmadi F. Nurses’ views on Productivity and its influencing factors Feze. Kashan University of Medical sciences & Health Services 2005 Jan; 32(8): 43-51[Article in Persian].

22. Ansari H, Ebadi F, Molla Sadeghi A. Evaluation of patient’s satisfaction in hospitals under Iran University of Medical Sciences. Journal of Birjand University of Medical sciences 2004; 11:38-45[Article in Persian].

23. Sheikhi MR, Javadi A. Patients’ satisfaction of medical services in Qazvin educational hospitals. The Journal of QazvinUniv of Medical sciences 2004 Feb; 29: 62-66[Article in Persian].

24. Kunaviktikul W, Anders RL, Srisuphan W, Chontawan R, Nuntasupawat R, Pumarporn O. Development of quality of nursing care in Thailand. J Advanc Nurs 2001; 36:776-84.

25. Fairchild DG, Mcloughlin KS, Gharib S, Horsky J, Portnow M, Richter J, etal. Productivity, Quality, and Patient Satisfaction Comparison of Part-time and Full-time Primary Care. Journal of General Internal Medicine 2004; 16 (10):663-66.

26. Davis SL, Adams Greenly M. Integrating patient satisfaction with a quality improvement program. J Nurse Adm 1994; 24(12):28-31.