بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در زمینه ناباروری در سال 1395

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 کارشناسی مامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار بهداشت باروری ، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه: ناباروری به معنای عدم بارداری پس از یک سال نزدیکی بدون محافظت می‌باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در زمینه ناباروری انجام شد.
مواد و روشها: در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای شامل 10 سؤال دموگرافیک و 20 سؤال سنجش آگاهی در حیطه ناباروری بود. در پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 و آزمون‌های تحلیل واریانس یک‌طرفه و Mann–Whitney انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان دادند که میانگین نمره آگاهی در دانشجویان با رده‌های سنی متفاوت و رشته‌های تحصیلی مختلف، یکسان نمی‌باشد (05/0P<). از سوی دیگر، میانگین نمره آگاهی در جنس مذکر و مؤنث تفاوت معناداری را نشان داد (05/0P<) و میانگین نمره آگاهی در دانشجویان با تحصیلات متفاوت پدر و مادر مشابه بود. شایان ذکر است که میانگین نمره آگاهی در دانشجویان متأهل و مجرد تفاوت معناداری نداشت.
نتیجهگیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و تفاوت آگاهی در رشته‌های مختلف تحصیلی می‌توان گفت که دروس آموزشی گنجانده‌شده در برنامه رشته‌های تحصیلی متفاوت می‌تواند بر میزان آگاهی دانشجویان در زمینه ناباروری تأثیرگذار باشد؛ از این رو پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت موضوع ناباروری و افزایش میزان این مشکل نسبت به گذشته، مسئولان محترم آموزشی توجه بیشتری به این زمینه نموده و آگاهی دانشجویان را ارتقا بخشند.

کلیدواژه‌ها


 1. Sabarre KA, Khan Z, Whitten AN, Remes O, Phillips KP. A qualitative study of Ottawa university students’ awareness, knowledge and perceptions of infertility, infertility risk factors and assisted reproductive technologies (ART). Reprod Health. 2013; 10:41.
 2. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 3. Kukla R. Infertility, epistemic risk, and disease definitions. Synthese. 2017; 9:1-20.
 4. Boivin J, Bunting L, Collins JA, Nygren KG. International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potential need and demand for infertility medical care. Hum Reprod. 2007; 22(6):1506-12.
 5. Khodakarami N, Hashemi S, Seddigh S, Hamdiyeh M, Taheripanah R. Life experience with infertility; a phenomenological study. J Reprod Infertil. 2010; 10(4):287-97.
 6. Nachtigall RD, Becker G, Wozny M. The effects of gender-specific diagnosis on men’s and women’s response to infertility. Fertil Steril. 1992; 57(1):113-21.
 7. Johnson KM, Greil AL, McQuillan J, Leyser-Whalen O, Shreffler KM. Infertility and tself-identification: the indeterminacy of the illness-self relaionship. Sociol Perspect. 2019; 14:0731121419867691.
 8. Dunkel-Schetter C, Lobel M. Psychological reactions to infertility. Boston, MA: Springer; 1991. P. 29-57.
 9. Meller W, Burns L, Crow S, Grambsch P. Major depression in unexplained infertility. J Psychosom Obstet Gynecol. 2002; 23(1):27-30.
 10. O’Sullivan LF, Udell W, Montrose VA, Antoniello P, Hoffman S. A cognitive analysis of college students’ explanations for engaging in unprotected sexual intercourse. Arch Sex Behav. 2010; 39(5):1121-31.
 11. Koert E, Daniluk JC. Sexual transitions in the lives of adult women. Handbook of stressful transitions across the lifespan. New York: Springer; 2010. P. 235-52.
 12. Mitchell BA. Changing courses: the pendulum of family transitions in comparative perspective. J Compar Fam Stud. 2006; 37(3):325-43.
 13. Tydén T, Svanberg AS, Karlström PO, Lihoff L, Lampic C. Female university students' attitudes to future motherhood and their understanding about fertility. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2006; 11(3):181-9.
 14. Lampic C, Svanberg AS, Karlström P, Tydén T. Fertility awareness, intentions concerning childbearing, and attitudes towards parenthood among female and male academics. Hum Reprod. 2005; 21(2):558-64.
 15. Skoog Svanberg A, Lampic C, Karlström PO, Tydén T. Attitudes toward parenthood and awareness of fertility among postgraduate students in Sweden. Gend Med. 2006; 3(3):187-95.
 16. Rovei V, Gennarelli G, Lantieri T, Casano S, Revelli A, Massobrio M. Family planning, fertility awareness and knowledge about Italian legislation on assisted reproduction among Italian academic students. Reprod Biomed Online. 2010; 20(7):873-9.
 17. Virtala A, Vilska S, Huttunen T, Kunttu K. Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2011; 16(2):108-15.
 18. Bretherick KL, Fairbrother N, Avila L, Harbord SH, Robinson WP. Fertility and aging: do reproductive-aged Canadian women know what they need to know? Fertil Steril. 2010; 93(7):2162-8.
 19. Wojcieszek AM, Thompson R. Conceiving of change: a brief intervention increases young adults' knowledge of fertility and the effectiveness of in vitro fertilization. Fertil Steril. 2013; 100(2):523-9.
 20. Kazem M, Ali A. An overview of the epidemiology of primary infertility in Iran. J Reprod Infertil. 2009; 10(3):213-6.
 21. Mirzaian B, Hasanzade R, Shahidi M. Comparing sexual attitudes of fertile and infertile couples. J Mazandaran Univ Med Sci. 2012; 21(1):271-81.
 22. Nouri K, Huber D, Walch K, Promberger R, Buerkle B, Ott J, et al. Fertility awareness among medical and non-medical students: a case-control study. Reprod Biol Endocrinol. 2014; 12(1):94.