استاندارد‌سازی پرسشنامه رضایت بیماران مراجعه‌کننده به بخش اورژانس بیمارستان نجمیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

2 استادیار، آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:رضایتمندی بیمار یکی از مهمترین شاخص‌های ارکان سیستم‌های ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی می‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر با هدف استانداردسازی پرسشنامه رضایت بیماران مراجعه‌کننده به بخش اورژانس بیمارستان نجمیه انجام شد.
مواد و روشها:مطالعه تحلیلی- مقطعی حاضر در ارتباط با 538 نفر از بیماران بستری مراجعهکننده به بیمارستان فوق تخصصی "نجمیه" طی سال 1396 و با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با اندازه انجام شد. در این مطالعه پس از بررسی روایی محتوایی به‌منظور بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد و برای بررسی پایایی، روش آلفا مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به‌منظور تحلیل دادهها از نرمافزار‌های SPSS 24و AMOS 24در سطح معناداری 05/0 بهره گرفته شد.
یافته‌ها:نمونه آماری مورد بررسی در این مطالعه (538 نفر) متشکل از 200 زن (2/37 درصد) و 338 مرد (8/62 درصد) بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان‌دهنده سه عامل با تبیین بیش از 67 درصد از واریانس و شاخص Kaiser-Meyer-Olkinمعادل 93/0 بودند که این عوامل توسط تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفتند (63/0PCFI=، 05/0RMSEA=). شایان ذکر است که پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل 93/0 گزارش گردید.
نتیجهگیری:با توجه به اینکه شاخص‌های روایی و پایایی پرسشنامه رضایت بیماران در بخش اورژانس بیمارستان نجمیه همگی در حد مطلوبی قرار داشتند، می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری روا و پایا به‌منظور اندازه‌گیری رضایت بیماران بستری در اورژانس استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


 1. Ancarani A, Di Mauro C, Giammanco MD. How are organisational climate models and patient satisfaction related? A competing value framework approach. Soc Sci Med. 2009; 69(12):1813-8.
 2. González-Valentín A, Padín-López S, de Ramón-Garrido E. Patient satisfaction with nursing care in a regional university hospital in southern Spain. J Nurs Care Qual. 2005; 20(1):63-72.
 3. Mohammadi-Sardo MR, Salehi S. Emergency department patient satisfaction assessment using modified servqual model; a cross-sectional study. Adv J Emerg Med. 2018; 3(1):e3.
 4. Ahmadi Kashkoli S, Zarei E, Daneshkohan A, Khodakarim S. Hospital responsiveness and its effect on overall patient satisfaction. Int J Health Care Qual Assur. 2017; 30(8):728-36.
 5. Lee WI, Chen CW, Chen TH, Chen CY. The relationship between consumer orientation, service value, medical care service quality and patient satisfaction: the case of a medical center in Southern Taiwan. Afr J Busin Manag. 2010; 4(4):448-58.
 6. Heidary A, Ahmary-Tehran H, Seidi M, Khorramy-Rad A. Comparative study of patient satisfaction, physical space and medical equipment between governmental and private hospitals. Iran J Nurs. 2009; 22(59):42-50.
 7. Yekehfallah L. Evaluation of quality and nursing skills in emergency department. J Holistic Nurs Midwifery. 2006; 16(1):39-42.
 8. Soleimanpour H, Gholipouri C, Salarilak S, Raoufi P, Rajaei Ghafouri R, Pouraghaei M, et al. Assessment of patient satisfaction with emergency department services in imam Khomeini Hospital, Tabriz, Iran. J Urmia Univ Med J. 2012; 23(1):22-31.
 9. Dozier AM, Kitzman HJ, Ingersoll GL, Holmberg S, Schultz AW. Development of an instrument to measure patient perception of the quality of nursing care. Res Nurs Health. 2001; 24(6):506-17.
 10. Labarere J, Francois P, Auquier P, Robert C, Fourny M. Development of French inpatient satisfaction questionnaire. Int J Qual Health Care. 2001; 13(2):
  99-108.
 11. Larson PJ, Ferketich SL. Patients' satisfaction with nurses' caring during hospitalization. West J Nurs Res. 1993; 15(6):690-703.
 12. Antoniotti S, Baumstarck-Barrau K, Siméoni M, Sapin C, Labarère J, Gerbaud L, et al. Validation of a French hospitalized patients' satisfaction questionnaire: the QSH-45. Int J Qual Health Care. 2009; 21(4):243-52.
 13. Solari A, Mattarozzi K, Vignatelli L, Giordano A, Russo P, Uccelli M, et al. Development and validation of a patient self-assessed questionnaire on satisfaction with communication of the multiple sclerosis diagnosis. Mult Scler. 2010; 16(10):1237-47.
 14. Soufi G, Belayachi J, Himmich S, Ahid S, Soufi M, Zekraoui A, et al. Patient satisfaction in an acute medicine department in Morocco. BMC Health Serv Res. 2010; 10:149.
 15. Nolte C, Malzahn U, Rakow A, Grieve A. Wolfe CD, Endres M, et al. The German version of the satisfaction with stroke care questionnaire (SASC) for stroke patients. Fortschr Neurol Psychiatr. 2010; 78(6):355-9.
 16. Lopez J, Orrell M, Morgan L, Warner J. Empowerment in older psychiatric inpatients: development of the empowerment questionnaire for inpatients (EQUIP). Am J Geriatr Psychiatry. 2010; 18(1):21-32.
 17. Boyer L, Baumstarck-Barrau K, Cano N, Zendjidjian X, Belzeaux R, Limousin S, et al. Assessment of psychiatric inpatient satisfaction: a systematic review of self-reported instruments. Eur Psychiatry. 2009; 24(8):540-9.
 18. Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Publications; 2015.
 19. Munro BH. Statistical methods for health care research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 20. Polit DF, Beck CT. The content validity index: are you sure you know what’s being reported? Critique and Recommendations. Res Nurs Health. 2006; 29(5):489-97.
 21. Kalantari K. Structural equation modeling in social and economical research. Tehran: Saba Publication; 2008. [in Persian]
 22. Jafari H, Markazi Moghadam N, Ainy E, Hajikaram S, Kohyar E, Hajifathali A. Patient satisfaction and its related factors in Ayatollah Taleghani hospital in 2006. Pajoohandeh J. 2007; 12(6):541-6. [in Persian]
 23. Hajian K. Satisfaction rate of hospitalized patients in Beheshti and Babol Yahyanejad hospitals from presented services. J Babol Univ Med Sci. 2007; 9(2):51-60. [in Persian]
 24. Gholami-Fesharaki M, Akbari H, Javad Jamali M, Adibzadeh A, Akbari H, Mohamadian M, et al. Inpatient satisfaction in a subspecialty hospital with a view to accreditation from 2009 until 2012. J Health Policy Sustainable Health. 2014;1(1):3-5.
 25. Habibi M, Fesharaki MG, Samadinia H, Mohamadian M, Anvari S. Patient safety culture and factors that impact that culture in Tehran hospitals in 2013. Iran Red Crescent Med J. 2017; 19(1):e30874.
 26. Maleki S, Gholami Fesharaki M, Rabei N, Mohamadian M. Simultaneous effect of job burnout and job satisfaction on patient safety culture using path analysis in military healthcare personnel. J Mil Med. 2018; 20(4):439-45.