تعیین تیپ‌های کپسولی شایع در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از موارد ورم پستان گاو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 استاد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: ورم پستان گاو یکی از بیماری‌های شایع در گله گاوهای شیری می‌باشد که خسارات جبران‌ناپذیری را بر صنعت گاوداری در ایران و سایر نقاط دنیا وارد می‌کند. کلبسیلا پنومونیه براساس آنتی‌ژن کپسولیK ، دارای سروتیپ‌های مختلفی از جمله K1، K2، K5، K54 و K57 می‌باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف ردیابی این باکتری در موارد ورم پستان بالینی و تحت بالینی گاو و تعیین سروتیپ‌های شایع کپسولی این باکتری انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه در مجموع 100 نمونه شیر از گاوهای مبتلا به ورم پستان از گاوداری‌های استان چهارمحال و بختیاری در شش ماهه دوم سال 1397 جمع‌آوری گردید و پس از کشت میکروبی و تأیید مولکولی ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده، حضور آنتی‌ژن‌های کپسولیK  در این ایزوله‌ها به روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز (PCR:Polymerase Chain Reaction) ارزیابی گردید.
یافته‌ها: از 100 نمونه مورد بررسی، 20 نمونه (20 درصد) در کشت میکروبی و ردیابی ژن 16S-23S ITS، آلوده به باکتری کلبسیلا پنومونیه بودند. آنتی‌ژن‌های کپسولی K1، K2، K5، K54 و K57 نیز به‌ترتیب دارای میزان فراوانی 8/0، 4/2، 0، 2/1 و 4/0 درصد بودند. شایان ذکر است که آنتی‌ژن کپسولی K2 با میزان فراوانی 4/2 درصد و آنتی‌ژن K5 با میزان فراوانی صفر درصد به‌ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان فراوانی بودند. در انتها، داده‌های به‌دست‌آمده توسط نرم‌افزارهای SPSS 21 و Excel با مدل آماری مربع کای در سطح اطمینان 95 درصد آنالیز شدند.
نتیجهگیری: بر مبنای نتایج، باکتری کلبسیلا پنومونیه در نمونه‌های مورد بررسی دارای شیوع پایینی بود؛ از این رو امید است تشخیص و بررسی این عامل مؤثر در ایجاد ورم پستان از طریق ارائه برنامه‌ای ملی به‌منظور کنترل و پیشگیری از این مشکل و در نهایت کمک به کاهش خسارات بهداشتی و اقتصادی ناشی از این بیماری پرهزینه نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Paczosa MK, Mecsas J. Klebsiella pneumoniae: going on the offense with a strong defense. Microbiol Mol Biol Rev. 2016; 80(3):629-61.
 2. Heidary M, Nasiri MJ, Dabiri H, Tarashi S. Prevalence of drug-resistant Klebsiella pneumoniae in Iran: a review article. Iran J Public Health. 2018; 47(3):317-26.
 3. Bengoechea JA, Sa Pessoa J. Klebsiella pneumoniae infection biology: living to counteract host defences. FEMS Microbiol Rev. 2019; 43(2):123-44.
 4. Navon-Venezia S, Kondratyeva K, Carattoli A. Klebsiella pneumoniae: a major worldwide source and shuttle for antibiotic resistance. FEMS Microbiol Rev. 2017; 41(3):252-75.
 5. Martin RM, Bachman MA. Colonization, infection, and the accessory genome of Klebsiella pneumoniae. Front Cell Infect Microbiol. 2018; 8:4.
 6. Follador R, Heinz E, Wyres KL, Ellington MJ, Kowarik M, Holt KE, et al. The diversity of Klebsiella pneumoniae surface polysaccharides. Microb Genom. 2016; 2(8):e000073.
 7. Feizabadi MM, Raji N, Delfani S. Identification of Klebsiella pneumoniae K1 and K2 capsular types by PCR and quellung test. Jundishapur J Microbiol. 2013; 6(9):e7585.
 8. Mohammad SM, AskariBadouei M, Gorji DM, Daneshvar M, Koochakzadeh A. A study on the clinical Coliform mastitis of Holstein cows on Garmsar suburban dairy farms. Vet Res. 2012; 8(2):137-49. [in Persian]
 9. Schukken YH, Barkema HW, Lam TJ, Zadoks RN. Improving udder health on well managed farms: mitigating the perfect storm. International Conference on the Mastitis Control from Science to Practice. Haque. 2008; 10(2):21-35.
 10. Bradley AJ, Green MJ. A study of the incidence
  and significance of inframammary enter bacterial infections acquired during the dry period. J Dairy Sci. 2000; 83(9):1957-65.
 11. Liu Y, Liu C, Zheng W, Zhang X, Yu J, Gao Q, et al. PCR detection of Klebsiella pneumoniae in infant formula based on 16S-23S internal transcribed spacer. Int J Food Microbiol. 2008; 125(3):230-5.
 12. Tavakol M, Momtaz H. Molecular characterization of serotypes and capsular virulence genes in cps gen group of Klebsiella pneumonia isolated from Tehran hospitals. J Microbial World. 2017; 10(1):18-25. [in Persian]
 13. Munoz MA, Ahlström C, Rauch BJ, Zadoks RN. Fecal shedding of Klebsiella pneumoniae by dairy cows. J Dairy Sci. 2006; 89(9):3425-30.
 14. Firouzi R, Rajaian H, Tabaee IM, Saeedzadeh A. In vitro antibacterial effects of marbofloxacin on microorganisms causing mastitis in cows. J Vet Res. 2010, 65(1):51-5.
 15. Saleki K, Moradi H. Bacterial agents of mastitis in dairy cow farms in Ilam city. Sci J Ilam Univ Med Sci. 2013; 20(4):88-95. [in Persian]
 16. Sharififar M, Mohsenzadeh M, Fallahrad A. Health evaluation and infection rates of cows with oram minnie in a number of industrial dairy farms of Mashhad. Milk Health Sem. 2009; 12(22):1-2. [in Persian]
 17. Munoz MA, Welcome FL, Schukken YH, Zadoks RN. Molecular epidemiology of two Klebsiella pneumoniae mastitis outbreaks on a dairy farm in New York State. J Clin Microbiol. 2007; 45(12):3964-71.