نویسنده = زهره پوراسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هماهنگی آموزش نظری با آموزش بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

دوره 19، شماره 62، تابستان 1395، صفحه 33-40

سیمین شرفی؛ حمید چمنزاری؛ زهره پوراسماعیل؛ محمد رجب پور؛ مهدیه راضی