نویسنده = هاجر حقیقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدیریت خدمات غذایی، مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390

دوره 17، شماره 59، زمستان 1393، صفحه 22-28

حسین ابراهیم پور؛ سید محمد هادی موسوی؛ هاجر حقیقی؛ پیام محمودیان؛ سیده الهه حسینی