نویسنده = شیده عصار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نتایج حاصل از کاتترگذاری ورید مرکزی با استفاده از تکنیک ساژیتال مورب در نوزادان و کودکان

دوره 23، شماره 73، بهار 1399، صفحه 47-56

عظیم معتمدفر؛ محمد مومن غریبوند؛ شیده عصار؛ علیرضا تیموری؛ مهدی خوگر؛ گلشن میرمومنی