بررسی نتایج حاصل از کاتترگذاری ورید مرکزی با استفاده از تکنیک ساژیتال مورب در نوزادان و کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

5 کارشناس ارشد، گروه آمار و اپیدیمیولوژی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: کاتترگذاری ورید مرکزی یکی از شایع‌ترین اعمالی است که توسط جراحان اطفال انجام می‌شود. با این وجود، استفاده از این کاتترها عوارضی را به همراه خواهد داشت که در این میان کودکان نسبت به بالغین حساسیت بیشتری نسبت به این عوارض دارند. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین نتایج حاصل از کاتترگذاری ورید مرکزی با استفاده از روش ساژیتال مورب در نوزادان و کودکان انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه که به صورت آینده‌نگر انجام شد، برای 117 بیمار تحت هدایت تصاویر چندگانه سونوگرافی، فلورسکوپی و آنژیوگرافیک، کاتتر ورید مرکزی تعبیه گردید. اولویت در کارگذاری کاتتر به این صورت است که ابتدا ورید ژیگولار جهت تعبیه CVL (Central Venous Line) انتخاب شده و در صورت عدم موفقیت در کارگذاری کاتتر در این رگ به ترتیب ورید سابکلاوین و ورید فمورال جهت این امر مورد استفاده قرار می‌گیرند. بیماران دو ساعت بعد از کار گذاشتن کاتتر و سپس هر 24 ساعت تا روز بعد از برداشتن کاتتر معاینه شدند.‌PT  (Prothrombin Time)،  NRI(International Normalized Ratio) و تعداد پلاکت‌ها قبل از کارگذاری کاتتر اندازه‌گیری شدند. سن، جنس، سایز کاتتر، محل کارگذاری کاتتر، تعداد تلاش برای کاتترگذاری موفق، زمان استفاده از کاتتر، علت عدم استفاده از کاتتر و عوارض برای هر بیمار ثبت گردید. برای بررسی فرضیات و سؤالات پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و تحلیلی از جمله کای اسکوئر، t و رگرسیون لجستیک استفاده شد.
یافته‌ها: مدت زمان نگهداری کاتتر به طور میانگین 18/7±85/8 روز بود. ارتباط معناداری بین تعداد تلاش‌ها برای کارگذاری کاتتر و میزان بروز عوارض مرتبط با کارگذاری کاتتر مشاهده شد. همچنین ارتباط معناداری بین مدت زمان استفاده از کاتتر و میزان بروز عوارض مرتبط با نگهداری آن به دست آمد. از مجموع 117 بیماری که برای آن‌ها کاتتر ورید مرکزی تعبیه شده بود، 92 نفر (78 درصد) هیچ‌گونه عارضه‌ای نداشتند، پنج نفر (4 درصد) دچار عوارض مرتبط با کارگذاری کاتتر و 20 نفر (17 درصد) دچار عوارض مرتبط با نگهداری کاتتر شدند. در این مطالعه شایع‌ترین عارضه مرتبط با کارگذاری کاتتر، هماتوم و خونریزی بود که خود به ‌خود برطرف شده و تهدید‌کننده نبود. در این مطالعه عوارض تهدید‌کننده حیات مانند پنموتوراکس و هموتوراکس مشاهده نشد که به نظر می‌رسد به دلیل استفاده از هدایت تصویری و روش مناسب در کارگذاری کاتتر، میزان بروز این عوارض کاهش یافته است.
نتیجهگیری: نتایج نشان دادند که استفاده از هدایت تصویری در قرار دادن کاتتر ورید مرکزی با میزان بالای موفقیت در درج کاتتر ورید مرکزی و کاهش تعداد تلاش‌ها برای قرار دادن کاتتر در کودکان و نوزادان همراه می‌باشد. با توجه به میزان بروز پایین عوارض در استفاده از روش هدایت تصویری در قرار دادن کاتتر ورید مرکزی، به جایگزینی این روش با روش‌های سنتی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Eisen LA, Narasimhan M, Berger JS, Mayo PH, Rosen MJ, Schneider RF. Mechanical complications of central venous catheters. J Intensive Care Med. 2006; 21(1):40-6.
 2. Almeida JF, Silva AA, Brandi S, Troster EJ. Complications and malposition in central venous catheter (cvc) insertion in pediatric intensive care
  unit (PICU). Pediatr Crit Care Med. 2014; 15(4 Suppl):114.
 3. Barczykowska E, Szwed-Kolińska M, Wrobel-Bania A, Ślusarz R. The use of central venous lines in the treatment of chronically ill children. Adv Clin Exper Med. 2014; 23(6):1001-9.
 4. Karapinar B, Cura A. Complications of central venous catheterization in critically ill children. Pediatr Int. 2007; 49(5):593-9.
 5. Schummer W, Köditz JA, Schelenz C, Reinhart K, Sakka SG. Pre-procedure ultrasound increases the success and safety of central venous catheterization. Br J Anaesth. 2014; 113(1):122-9.
 6. Bowen ME, Mone MC, Nelson EW, Scaife CL. Image-guided placement of long-term central venous catheters reduces complications and cost. Am J Surg. 2014; 208(6):937-41.
 7. Machata AM, Marhofer P, Breschan C. Ultrasound-guided central venous access in infants and children. Trends Anaesth Crit Care. 2013; 3(4):188-92.
 8. Khavanin ZM, Alamrajabi M. A survey on success rate and complications of Sonographic guided central venous catheterization. Iran J Surg. 2014; 22(2):60-9.
 9. Aminnejad R, Razavi SS, Mohajerani SA, Mahdavi SA. Subclavian vein cannulation success rate in neonates and children. Anesthesiol Pain Med. 2015; 5(3):e24156.
 10. Tseng M, Sadler D, Wong J, Teague KR. Radiologic placement of central venous catheters: rates of success and immediate complications in 3412 cases. Can Assoc Radiol J. 2001; 52(6):379.
 11. Johnson EM, Saltzman DA, Suh G, Dahms RA, Leonard AS. Complications and risks of central venous catheter placement in children. Surgery. 1998; 124(5):911-6.
 12. Mansfield PF, Hohn DC, Fornage BD, Gregurich MA, Ota DM. Complications and failures of subclavian-vein catheterization. N Engl J Med. 1994; 331(26):1735-8.
 13. Casado-Flores J, Barja J, Martino R, Serrano A, Valdivielso A. Complications of central venous catheterization in critically ill children. Pediatr Crit Care Med. 2001; 2(1):57-62.
 14. Venkataraman ST, Orr RA, Thompson AE. Percu-taneous infraclavicular subclavian vein catheterization in critically ill infants and children. J Pediatr. 1988; 113(3):480-5.
 15. Cajozzo M, Quintini G, Cocchiera G, Greco G, Vaglica R, Pezzano G, et al. Comparison of central venous catheterization with and without ultrasound guide. Transfus Apher Sci. 2004; 31(3):199-202.
 16. Chan LL, Tan BS, Kaw GJ, Lo RH, Yeong KY, Htoo MM, et al. Radiological placement of 211 central venous catheters: outcome and complications. Ann Acad Med Singapore. 1999; 28(4):481-7.
 17. Troianos CA, Jobes DR, Ellison N. Ultrasound-guided cannulation of the internal jugular vein. A prospective, randomized study. Anesth Analg. 1991; 72(6):823-6.
 18. Kusminsky RE. Complications of central venous catheterization. J Am Coll Surg. 2007; 204(4):681-96.
 19. McBride KD, Fisher R, Warnock N, Winfield DA, Reed MW, Gaines PA. A comparative analysis of radiological and surgical placement of central venous catheters. Cardiovasc Intervent Radiol. 1997; 20(1):17-22.
 20. Lund GB, Trerotola SO, Scheel Jr PF, Savader SJ, Mitchell SE, Venbrux AC, et al. Outcome of tunneled hemodialysis catheters placed by radiologists. Radiology. 1996; 198(2):467-72.
 21. Muhm M, Sunder-Plassmann G, Apsner R, Pernerstorfer T, Rajek A, Lassnigg A, et al. Malposition of central venous catheters. Incidence, management and preventive practices. Wien Klin Wochenschr. 1997; 109(11):400-5.
 22. Gibbs FJ, Murphy MC. Ultrasound guidance for central venous catheter placement. Hosp Phys. 2006; 42(3):23.
 23. Schwarz RE, Coit DG, Groeger JS. Transcutaneously tunneled central venous lines in cancer patients: an analysis of device-related morbidity factors based on prospective data collection. Ann Surg Oncol. 2000; 7(6):441.
 24. de Jonge RC, Polderman KH, Gemke RJ. Central venous catheter use in the pediatric patient: mechanical and infectious complications. Pediatr Crit Care Med. 2005; 6(3):329-39.
 25. Kawashima T, Sato K, Sato F, Sasaki H. An anatomical study of the human cardiac veins with special reference to the drainage of the great cardiac vein. Ann Anat. 2003; 185(6):535-42.