نویسنده = زهرا رحیمیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه

دوره 21، شماره 68، زمستان 1397، صفحه 1-9

حسین سلطانیان؛ محمدرضا هدایتی مقدم؛ ارغوان صادق زاده؛ زهرا رحیمیان؛ فاطمه مرادی؛ علی محمد حسین پور