بررسی میزان آگاهی جمعیت عمومی شهرستان مشهد از هپاتیت های ویروسی- مطالعه مبتنی بر جامعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون، سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی ، مشهد ، ایران

2 مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون، سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران

3 انجمن علمی دانشجویان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مرکز بهداشت استان خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه:عفونت با ویروس هپاتیتB (HBV:Hepatitis B Virus) و هپاتیت C (HCV:Hepatitis C Virus) از شایع‌ترین علل آسیب کبدی می‌باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی جمعیت عمومی مشهد در مورد این دو عفونت
انجام شد
.
مواد و روشها:در این مطالعه مقطعی از تمامی افراد با سن 15 سال و بالاتر که در ششم مرداد سال 1396 (روز جهانی هپاتیت) به محل استقرار کمپین اطلاع‌رسانی هپاتیت‌های ویروسی در دو بوستان بزرگ مشهد مراجعه کرده بودند، برای تکمیل پرسشنامه‌ای با 12 سؤال چندگزینه‌ای در مورد آگاهی از عفونت‌هایHBV وHCV دعوت به عمل آمد.نمره آگاهی با تعلق‌گرفتن یک امتیاز به هر پاسخ صحیح و صفر امتیاز به هر پاسخ اشتباه و یا موارد بدون پاسخ محاسبه شد. در نهایت،داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته‌ها:در مجموع 362 نفر با میانگین سنی37.6± 15.2 سال به سؤالات پرسشنامه پاسخ دادند.میانگین درصد نمرات معادل 18/20±38/48 به‌دست آمد.بیشترین درصد پاسخ صحیح مربوط به معنایواژه هپاتیت (8/76 درصد) بود و کمترین میزان آن به ضرورتواکسیناسیونهپاتیتدرتمامجامعه (5/21 درصد) اختصاص داشت. در این مطالعه68 درصد از افراد اعلام کردند که ناقلین HBVمی‌توانند ازدواج کنند؛ اما 7/41 درصدمعتقد بودند که مادران مبتلا به عفونت HBVباید از شیردادن به نوزاد خود اجتناب نمایند. شایان ذکر است که هیچ‌گونه ارتباط معنا‌داری بین آگاهی درباره هپاتیت و سن (P=0.07)‌، جنس (P=0.92)‌، وضعیت تأهل (P=0.14) و سطح تحصیلات (P=0.08) یافت نشد.
نتیجهگیری:یافته‌های این پژوهش بیانگر میزان کم آگاهی جمعیت عمومی مشهد در مورد راه‌های انتقال و پیشگیری از هپاتیت‌های ویروسیB وCبودند.

کلیدواژه‌ها


1.     Trépo C, Chan HL, Lok A. Hepatitis B virus infection. Lancet. 2014; 384(9959):2053-63.

2.     Messina JP, Humphreys I, Flaxman A, Brown A, Cooke GS, Pybus OG, et al. Global distribution and prevalence of hepatitis C virus genotypes. Hepatology. 2015; 61(1):77-87.

3.     Chang ML, Liaw YF. Hepatitis B flares in chronic hepatitis B: pathogenesis, natural course, and management. J Hepatol. 2014; 61(6):1407-17.

4.     Gane E, Kershenobich D, Seguin‐Devaux C, Kristian P, Aho I, Dalgard O, et al. Strategies to manage hepatitis C virus (HCV) infection disease burden–volume 2. J Viral Hepat. 2015; 22(Suppl 1):46-73.

5.     Polaris Observatory HCV Collaborators. Global prevalence and genotype distribution of hepatitis C virus infection in 2015: a modelling study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2017; 2(3):161-76.

6.     Kabir A, Tabatabaei SV, Khaleghi S, Agah S, Faghihi Kashani AH, Moghimi M, et al. Knowledge, attitudes and practice of Iranian medical specialists regarding hepatitis B and C. Hepat Mon. 2010; 10(3):176-82.

7.     Ott JJ, Stevens GA, Groeger J, Wiersma ST. Global epidemiology of hepatitis B virus infection: new estimates of age-specific HBsAg seroprevalence and endemicity. Vaccine. 2012; 30(12):2212-9.

8.     Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012; 380(9859):2095-128.

9.     Salehi-Vaziri M, Sadeghi F, Almasi Hashiani A, Gholami Fesharaki M, Alavian SM. Hepatitis B virus infection in the general population of Iran: an updated systematic review and meta-analysis. Hepat Mon. 2016; 16(4):e35577.

10.  Alavian SM. Hepatitis B virus infection in Iran; Changing the epidemiology. Arch Clin Infect Dis. 2010; 5(1):51-61.

11.  Adibi P, Ghassemian R, Alavian SM, Ranjbar M, Mohammadalizadeh AH, Nematizadeh F, et al. Effectiveness of hepatitis B vaccination in children of chronic hepatitis B mothers. Saudi Med J. 2004; 25(10):1414-8.

12.  Wen Y, Zheng YX, Tan DM. A comprehensive long-term prognosis of chronic hepatitis C patients with antiviral therapy: a meta-analysis of studies from 2008 to 2014. Hepat Mon. 2015; 15(5):e27181.

13.  Razavi H, Waked I, Sarrazin C, Myers R, Idilman R, Calinas F, et al. The present and future disease burden of hepatitis C virus (HCV) infection with today's treatment paradigm. J Viral Hepat. 2014; 21(Suppl 1):34-59.

14.  Hatzakis A, Chulanov V, Gadano AC, Bergin C, Ben‐Ari Z, Mossong J, et al. The present and future disease burden of hepatitis C virus (HCV) infections with today's treatment paradigm–volume 2. J Viral Hepat. 2015; 22(Suppl 1):26-45.

15.  Sibley A, Han K, Abourached A, Lesmana L, Makara M, Jafri W, et al. The present and future disease burden of hepatitis C virus infections with today's treatment paradigm–volume 3. J Viral Hepat. 2015; 22(Suppl 4):21-41.

16.  Gower E, Estes C, Blach S, Razavi-Shearer K, Razavi H. Global epidemiology and genotype distribution of the hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2014; 61(1 Suppl):S45-57.

17.  Sievert W, Altraif I, Razavi HA, Abdo A, Ahmed EA, Alomair A, et al. A systematic review of hepatitis C virus epidemiology in Asia, Australia and Egypt. Liver Int. 2011; 31(Suppl 2):61-80.

18.  Pourhoseingholi MA, Ashtari S, Alavian SM. Sofosbuvir vs. combination of pegylated interferon and ribavirin; how much shall pay for Iranian patients? Hepat Mon. 2014; 14(11):e25540.

19.  Hesamizadeh K, Sharafi H, Rezaee-Zavareh MS, Behnava B, Alavian SM. Next steps toward eradication of hepatitis C in the era of direct acting antivirals. Hepat Mon. 2016; 16(4):e37089.

20.  Al-Jabri AA, Al-Adawi S, Al-Abri JH, Al-Dhahry SH. Awareness of hepatitis B virus among undergraduate medical and non-medical students. Saudi Med J. 2004; 25(4):484-7.

21.  Mahdavi A, Dadkhah B, Mohammadi MA, Mozaffari N. Survey on knowledge and attitude of above 15 years old persons about hepatitis B in Ardebil city 2002. J Nasibeh Facul Nurs Midwifery. 2002; 4(5):5-10.

22.  Crutzen R, Göritz AS. Public awareness and practical knowledge regarding Hepatitis A, B, and C: a two-country survey. J Infect Public Health. 2012; 5(2):
195-8.

23.  Chrusch C, Minuk G. Public knowledge about hepatitis B-related issues in Korea. Can J Infect Dis Med Microbiol. 1996; 7(1):53-5.

24.  Delfan AA, Mosavi MN, Ghasemzadeh F, Yaganeh MA, Ikani AH. A study of the degree of women hairdressers in Nowshahr and Chaloos about the diseases of AIDS and hepatitis. Quart J Woman Hyg. 2010; 1(1):115-26. [in Persian] 

25.  Wiecha JM. Differences in knowledge of hepatitis B among Vietnamese, African-American, Hispanic, and white adolescents in Worcester, Massachusetts. Pediatrics. 1999; 104(5 Pt 2):1212-6.

26.  Zabihi A, Hajian K. Assessment of the effect of education program on knowledge, attitude and. Hormozgan Med J. 2004; 8(3):133-8.

27.  Karimi-Sari H, Tajik M, Bayatpoor ME, Sharafi H, Alavian SM. Public awareness campaign and knowledge of Iranian (Bio) medical students regarding hepatitis B and C infections. Hepat Mon. 2017; 17(5):e45929.

28.  Fariba G, Abolfazl M, Narges M. A survey of the students' knowledge about hepatitis in Shiraz University of Medical Sciences. Hepat Mon. 2006; 2:59-62.

29.  Joukar F, Mansour-Ghanaei F, Naghipour MR, Hasandokht T. Nurses’ knowledge toward hepatitis B and hepatitis C in Guilan, Iran. Open Nurs J. 2017; 11:34-42.

30.  Rabiee M, Kazennezhad E. Knowledge and attitude of general dentists regarding HIV and hepatitis infections in Rasht. Res Med Educ. 2012; 4(1):58-67. [in Persian]

31.  Karimiankakolaki Z, Baghianimoghadam MH, Gerayllo S, Samani NS, Hadipour H. A survey of knowledge, individual perceived risk, general perceived risk, and behavioral intentions regarding hepatitis B among students in the faculty of nursing, midwifery and health at Shahrekord Islamic Azad University in 2014. Hepat Mon. 2016; 16(7):e35058.

32.  Ahmadi Z, Hosseni MS, Yaghmaei F, Anisian A. Knowledge, attitudes and practices of cleaning staff regarding hepatitis B virus. Facul Nurs Midwifery Quart. 2007; 16(57):43-9. [in Persian]

33.  Memar N. Knowledge of people over 15 years old about prophylaxis and transferring of AIDS and hepatitis B in Sanandaj. J Guilan Univ Med Sci. 2001; 10(37-38):13-8. [in Persian]